Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παιδικοί σταθμοί: Ενεργοποίηση voucher και τον Ιούνιο με τροπολογία - Δυνατότητα μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων με απευθείας ανάθεση για τη διαμονή και απομόνωση πιθανών θετικών κρουσμάτων COVID-19

Παιδικοί σταθμοί: Ενεργοποίηση voucher και τον Ιούνιο με τροπολογία - Δυνατότητα μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων με απευθείας ανάθεση για τη διαμονή και απομόνωση πιθανών θετικών κρουσμάτων COVID-19


Με την υπόψη τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού.

Συγκεκριμένα:

1.α. Προβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδότησης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, των πράξεων, δομών και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014- 2020, μετά την επαναλειτουργία των σχετικών δομών σε συνέχεια της άρσης της αναστολής λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως των επιβαλλόμενων περιορισμών ή της μειωμένης προσέλευσης ωφελουμένων στο πλαίσιο μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του ιού COVID-19, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.
β. Η ενεργοποίηση "αξίας τοποθέτησης" (voucher) που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ' αρ. 57382/30-05-2019 κ.υ.α μπορεί να γίνει και κατά το μήνα Ιούνιο 2020.

2. Παρέχεται με υ.α., η δυνατότητα μίσθωσης με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του Covid-19. Οι ανωτέρω μισθώσεις δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020. Οι δαπάνες των εν λόγω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.
Με κ.υ.α. καθορίζονται ο χρόνος μίσθωσης, ο τρόπος αποζημίωσης των τουριστικών καταλυμάτων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την διαχείριση, χρηματοδότηση και υλοποίηση των προαναφερομένων.

Αιτιολογική Έκθεση

Επί του πρώτου άρθρου


Με τo άρθρο 17 της από 30.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη χρηματοδότηση, κατά τη διάρκεια της αναστολής δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μέτρων για την αποφυγή διασποράς της νόσου του ιού COVID- 19, δομών και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδότησης των εν λόγω δομών και δράσεων, μετά την επαναλειτουργία των σχετικών δομών, υπό τον όρο και πάλι της μη διπλής χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών, ανεξαρτήτως της εφαρμογής μέτρων μειωμένης δυναμικότητας για την αποφυγή εκ νέου διασποράς της ως άνω νόσου και της πιθανής απροθυμίας συμμετοχής των ίδιων των ωφελουμένων, χορηγείται δε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία άρσης της αναστολής λειτουργίας εκάστης κατηγορίας δομών.
Προβλέπεται, τέλος, για τη δράση "Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής", δυνατότητα ενεργοποίησης "αξίας τοποθέτησης" (voucher) και εντός του μηνός Ιουνίου 2020 σύμφωνα με τις λοιπές προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ' αρ. 57382/30-05-2019 (Β' 2119) κοινής υπουργικής απόφασης, δεδομένης της αδυναμίας άσκησης του δικαιώματος αυτού κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των δομών.

Επί του δεύτερου άρθρου

Με δεδομένη την επικείμενη έναρξη της τουριστικής περιόδου κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα μίσθωσης κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή διαμονή και απομόνωση πιθανών θετικών κρουσμάτων του COVID-19 και τη διαχείρισή τους στη συνέχεια από τους αρμόδιους φορείς δημόσιας υγείας. Η επιλογή των τουριστικών καταλυμάτων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Χρηματοδότηση πράξεων, δομών και δράσεων ΕΣΠΑ


Στο άρθρο δέκατο έβδομο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86) προστίθενται παρ. 3 και 4 ως εξής:
«3. Η χρηματοδότηση των πράξεων, δομών και δράσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, από την επαναλειτουργία των σχετικών δομών σε συνέχεια της άρσης της αναστολής λειτουργίας τους, συνεχίζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων, ανεξαρτήτως των επιβαλλόμενων περιορισμών ή της μειωμένης προσέλευσης ωφελουμένων στο πλαίσιο μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, και υπό τον όρο του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να ρυθμίζονται ειδικές προϋποθέσεις, η διάρκεια της δυνατότητας αυτής και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την χρηματοδότηση κατά το χρονικό διάστημα ισχύος περιορισμών λειτουργίας. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία άρσης της αναστολής λειτουργίας των σχετικών δομών.
4. Η ενεργοποίηση "αξίας τοποθέτησης" (voucher) που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ' αρ. 57382/30.05.2019 (Β' 2119) κοινής υπουργικής απόφασης μπορεί να γίνει και κατά τον μήνα Ιούνιο 2020. Με την απόφαση της παρ. 3 μπορεί να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις ενεργοποίησης. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από 1ης.6.2020.».

Άρθρο 2
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας


1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Οι μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζονται ο χρόνος μίσθωσης, ο τρόπος αποζημίωσης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, η διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων νια την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης