Αποτελέσματα live αναζήτησης

Βιομηχανοποιημένα καπνά: Το καθεστώς για την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή και εξαγωγή

Βιομηχανοποιημένα καπνά: Το καθεστώς για την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή και εξαγωγή


Με τη νέα απόφαση 1121/2020 της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στην χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση, ακύρωση καθώς και ο χρόνος ισχύος των αδειών:

α) για την αποστολή σε άλλο κράτος μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή καπνού,

β) για την εισαγωγή των βιομηχανοποιημένων καπνών,

γ) για την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή και εξαγωγή εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

Ειδικότερα καθορίζονται:

α) Οι αρμόδιες αρχές για την χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση των αδειών της προηγούμενης παραγράφου καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν χορηγηθεί οι άδειες αυτές.

β) Τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με την αίτησή του.

γ) Οι διαδικασίες χορήγησης, τροποποίησης, ανάκλησης, ακύρωσης των αδειών αυτών.

δ) Οι υποχρεώσεις των φυσικών ή νομικών προσώπων, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι εν λόγω άδειες.

Δείτε την Α.1121/2020 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης