Αποτελέσματα live αναζήτησης

Aυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) με τον Α.Φ.Μ. - Νέο νομοσχέδιο προς διαβούλευση για την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Aυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) με τον Α.Φ.Μ. - Νέο νομοσχέδιο προς διαβούλευση για την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατατέθηκε προς διαβούλευση νέο νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται:

α) η προώθηση και η απλούστευση των διαδικασιών ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα,
β) η παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,
γ) η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσω διαδικασιών που διευκολύνουν την ψηφιακή διεπαφή του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και
δ) η ρύθμιση οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00.


Επισημαίνουμε δύο σημαντικά άρθρα του νομοσχεδίου 

Επί του άρθρου 17


Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ορίζεται η υποχρέωση του Δημοσίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή πρόνοιας, προτού προβούν σε κάθε είδους καταβολή συντάξεων, μισθοδοσίας, επιδοτήσεων, επιδομάτων προνοιακού ή μη χαρακτήρα, μερισμάτων, επιστροφή φόρων κ.ο.κ, να διενεργούν ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού. Επιπλέον, προβλέπεται η διάθεση από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) με τον Α.Φ.Μ..


Επί του άρθρου 12

Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η τροποποίηση του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013, ώστε να παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017, με σκοπό την ενδυνάμωση των κινήτρων ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 1 επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της φοροαπαλλαγής του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 όπως ισχύει και στις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 (ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής & εκτέλεσης οπτικοακουστικών έργων). Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι η χορήγηση της φοροαπαλλαγής της παρ. 1 προς τις επιχειρήσεις παραγωγής και εκτέλεσης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων πραγματοποιείται σε συμφωνία με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 651/2014 και ειδικότερα το Κεφάλαιο ΙΓενικές Διατάξεις και άρθρο 54, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του ν. 4487/2017, δεδομένου ότι συνιστά κρατική ενίσχυση υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Σε ό,τι αφορά τους επενδυτές, σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ένα φορολογικό πλεονέκτημα χορηγείται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε κάθε επιχείρηση λόγω της διενέργειας ορισμένου είδους επένδυσης στην οποία μπορεί να προβεί κάθε επιχειρηματίας, το πλεονέκτημα αυτό έχει γενικό χαρακτήρα ως προς τους εν λόγω επιχειρηματίες και δεν συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ αυτών.

Με την εν λόγω πρόβλεψη αφενός διασφαλίζεται η συμβατότητα του σχεδιαζόμενου μέτρου κρατικής ενίσχυσης (φοροαπαλλαγή) με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων και η ασφάλεια δικαίου προς τις ωφελούμενες από την φοροαπαλλαγή επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η χορηγούμενη ενίσχυση η οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού 651/2014 συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά και απαλλάσσεται από την υποχρέωση κοινοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ, εφόσον η ενίσχυση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Κανονισμού, καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις για την αντίστοιχη κατηγορία ενισχύσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο III και ειδικότερα στο άρθρο 54 του ανωτέρω Κανονισμού. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση της χορήγησης της φοροαπαλλαγής με τη χορήγηση του κινήτρου της επιχορήγησης του άρθρου 27 του ν. 4487/2017, δεδομένου ότι τα εν λόγω δύο μέτρα αφορούν τα ίδια επενδυτικά σχέδια και τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αυτών.

Τέλος, προβλέπεται η σώρευση των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φοροαπαλλαγής, καθώς και οποιασδήποτε άλλης κρατικής ενίσχυσης που χορηγείται στις εταιρείες παραγωγής και εκτέλεσης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων. Η σώρευση κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στις επιχειρήσεις είναι μείζονος σημασίας για το ενωσιακό δίκαιο, δεδομένου ότι μέσω της διαδικασίας αυτής εξακριβώνεται η τήρηση των ορίων κοινοποίησης ενισχύσεων και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014. Τυχόν υπέρβαση των εν λόγω ορίων κοινοποίησης ή των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης ανατρέπει την εκ των προτέρων συμφωνία των μέτρων φοροαπαλλαγής και επιχορήγησης με την εσωτερική αγορά και την απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης των μέτρων στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει της παρ. 3 του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ.


Δείτε το ολόκληρο το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης