Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΝ: Μη οριστικός πίνακας υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης 2017-2018-2019

ΥΠΕΝ: Μη οριστικός πίνακας υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης 2017-2018-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

03/06/2020


Δημοσιοποιήθηκε ο Μη Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2017, 2018, 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 27 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143) και άρθ. 8 του ν. 4585/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 21 του ν. 4685/2020 και ισχύει.

Αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δύναται να υποβληθούν από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα.

Ειδικότερα τα αιτήματα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, ΑΘΗΝΑ) έως την 18.06.2020 και ώρα 15.00, είτε  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την 18.06.2020 και ώρα 24.00, με την ένδειξη «Αίτημα διόρθωσης σφάλματος σύμφωνα με το άρθ. 27 ν. 4342/2015».

Μετά την εξέταση των υποβληθέντων αιτημάτων, θα καταρτισθεί και αναρτηθεί εκ νέου στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, ο Οριστικός Πίνακας, και θα ορισθεί χρονικό διάστημα για την καταβολή του τέλους από τους υπόχρεους.

Δείτε το κείμενο της Απόφασης και το Παράρτημα από τη σχετική ιστοσελίδα του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης