Οδηγός φορολογικής αναμόρφωσης [Από το «λογιστικό» στο «φορολογητέο» αποτέλεσμα (14 στάδια)] BDO «Tax Report» (τεύχος 4)

BDO Tax Report

28 Μάιος 2020
Taxheaven.grΚωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven


Η παραπομπή σε πλήρη ανάλυση των θέματα, γίνεται στη φορολογική-λογιστική πύλη ενημέρωσης taxheaven.gr, την οποία και ευχαριστούμε.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή
1.1 Νομοθεσία – Εγκύκλιοι  - Αποφάσεις Δ.Ε.Δ  και Φορολογικά Έντυπα
1.2 Από το «Λογιστικό» στο «Φορολογητέο» Αποτέλεσμα – Συνοπτικά
1.3 «Φορολογικές Απαλλαγές»  που  υπολογίζονται σε ποσό φόρου.

2. Στάδιο Πρώτο : Υπολογισμός του «Λογιστικού Αποτελέσματος» και Κανόνες Αποτίμησης/Επιμέτρησης που χρησιμοποιήσαμε.
2.1 Βήμα 1 : Ο υπολογισμός του «Λογιστικού Αποτελέσματος», ως αφετηρία υπολογισμού του «Φορολογικού Αποτελέσματος»
2.2 Βήμα 2 : Έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων Αποτίμησης /Επιμέτρησης των Ε.Λ.Π και εντοπισμός των " Διαφορών " με τους " Φορολογικούς Κανόνες "

3. Στάδιο Δεύτερο : Υπολογισμός των  δαπανών /εξόδων που δεν αναγνωρίζονται Φορολογικά
3.1 Γενικές αρχές της Φορολογικής Αναγνώρισης των Δαπανών – Τεκμηρίωση – Αιτιολόγηση
3.2 Τα βήματα Εντοπισμού των «Λογιστικών Διαφορών » ανά κατηγορία
Βήμα 1 : Μη αναγνώριση τόκων  λόγω υπέρβασης ορίου επιτοκίου
Βήμα 2 : Δαπάνες με μη αποδεκτό τρόπο εξόφλησης
Βήμα 3 : Δαπάνες για τις οποίες η φορολογική τους αναγνώριση συναρτάται από το χρόνο εξόφλησής τους
Βήμα 4 : Φορολογική Αναμόρφωση των « Προβλέψεων »  και των «Απομειώσεων»
Βήμα 5 : Φορολογική αναμόρφωση προστίμων και προσαυξήσεων
Βήμα 6:  Φορολογική αναμόρφωση αμοιβών, που συνιστούν ποινικό αδίκημα
Βήμα 7 : Φορολογική αναμόρφωση των φόρων
Βήμα 8 : Τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου
Βήμα 9 : Μη αναγνώριση δαπανών λόγω υπέρβασης ορίου
Βήμα 10 : Μη αναγνώριση δαπανών επειδή αποτελούν «προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες» ή «δαπάνες ψυχαγωγίας» και όχι «επιχειρηματικές δαπάνες»
Βήμα 11 : Δαπάνες από νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Βήμα 12 : Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται.
Βήμα 13 : [Κωδικός 2014 ] Δαπάνες ενδοομιλικών μερισμάτων.
Βήμα 14 : Υπέρβαση του κανόνα περιορισμού των τόκων
Βήμα 15 : Μη αναγνώριση δαπανών λόγω υπέρβασης ορίου επί των κερδών

4. Στάδιο Τρίτο : Διαχωρισμός των «Λογιστικών Διαφορών» σε «Μόνιμες» και « Προσωρινές » και Εξέταση « Προσωρινών Διαφορών» προηγούμενων ετών
4.1 Τι ορίζεται ως «Προσωρινή διαφορά» και αντιδιαστολή προς τις «μόνιμες» διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.
4.2 Παράδειγμα διαδικασίας διαχωρισμού μεταξύ «Προσωρινών διαφορών» και «Μόνιμων διαφορών»

5. Στάδιο Τέταρτο : Συμπλήρωση του Εντύπου « Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (Κ.Φ.Α ) »

6. Στάδιο Πέμπτο : Συμπλήρωση του Πίνακα Ε «Προσωρινών Διάφορων μεταξύ Φορολογικής - Λογιστικής Βάσης», του Εντύπου Ε3
6.1 Συμπλήρωση «Πίνακα Ε» του Εντύπου Ε3
6.2 Ποσό που φορολογήθηκε κατά τις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων [ (17) Ν- 462 ]

7. Στάδιο Έκτο : Φορολογικές Αναμορφώσεις στα  Έξοδα και στα Έσοδα ορισμένων κατηγοριών Επιχειρήσεων.
7.1 Βήμα 1 : Είδη των Εταιρειών με ειδική φορολογική μεταχείριση
7.2 Βήμα 2 : Συνοπτικά οι Εταιρείες με ειδικές  Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα και στα Έσοδα
7.3 Ειδικός Υπολογισμός φορολογητέων κερδών για  τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

8. Στάδιο Έβδομο : Ενδοομιλικές Συναλλαγές - Μη τήρηση της αρχής των «ίσων αποστάσεων»
8.1 Βήμα 1 : Έλεγχος για ύπαρξη « Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων»
Προϋποθέσεις σύνδεσης προσώπων
Βήμα 2 : Έλεγχος για ύπαρξη συναλλαγών μεταξύ των « Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων»
8.3 Βήμα 3 : Συμπλήρωση Εντύπων, Υποβολές και Τεκμηρίωση των συναλλαγών
Βήμα 4 : [ (5) Ν- 446 ] Διαφορά κερδών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 ν.4172/2013

9. Στάδιο Όγδοο : «Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες »
9.1 Βήμα 1 : Έλεγχος για ύπαρξη « Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών»
9.2 Βήμα 2 : [ (4) Ν- 452 ] Μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας (άρθρο 66 ν.4172/2013)
9.3 Βήμα 3 :  [ (21) Ν- 478 ] Διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, το οποίο έχει υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη (άρθ. 66 ν.4172/2013)

10. Στάδιο Ένατο  : Υπολογισμός Αφορολόγητων  Εσόδων
10.1 Έντυπο Ν : Πίνακα «I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ .." – ( Υποπίνακας )  Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται ..
Βήμα 1 : (3) Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου
Βήμα 2 : ( 4-8 ) Αφορολόγητες Υπεραξίες και Τόκοι [ Κωδ. Ν-465, 466, 463, 467 ]
Βήμα 3 : ( 6 )  Υπεραξία από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου [ Κωδ. Ν-470]
Βήμα 4 : (9)  Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 5 άρθ. 58 ν.4172/2013 [ Κωδ. Ν-459 ]
Βήμα 5 : (15) Ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθρο 62 ν.4389/2016) [ Κωδ. Ν-475 ]
Βήμα 6 : (19) Aντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) του ν.4551/2018 [ Κωδ. Ν-479 ]
10.2 Έντυπο Ν : Πίνακας  « I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ …" – ( Υποπίνακας )  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΏΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ , Κ.ΛΠ ...
Βήμα 1 : ( 4 ) Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 71A ν.4172/2013 [ Κωδ. Ν-041 ]

11. Στάδιο Δέκατο  : Μερίσματα Εισπραττόμενα
11.1 Βήμα 1 : Κατηγορίες εισπραττόμενων  μερισμάτων
11.2 Βήμα 2 : Έλεγχος των Λογαριασμών της Λογιστικής για τυχόν ύπαρξη τέτοιων κονδυλίων
11.3 Βήμα 3 : Διαδικασία  τεκμηρίωσης της πλήρωσης των  προϋποθέσεων  του άρθρου 48του ν.4172/2013, προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος της απαλλαγής
11.4 Βήμα 4 : Συμπλήρωση Πίνακα Μερισμάτων ( πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013 )   
11.5 Βήμα 5 : Εξέταση για ενδεχόμενη " Φορολογική Αναμόρφωση" στο έντυπο Κ.Φ..Α

12. Στάδιο Ενδέκατο  : Αναπτυξιακά Κίνητρα ( Αφορολόγητα Αποθεματικά ή Μείωση Φόρων )
12.1 Αναπτυξιακά Κίνητρα, τα οποία προβλέπουν μείωση των φορολογητέων  Κερδών
12.2 Αναπτυξιακά Κίνητρα, τα οποία προβλέπουν μείωση του Φόρου
12.3 Αφορολόγητο αποθεματικό για την μετεγκατάσταση επιχ/σεων σε επιχειρηματικά πάρκα (παρ. 3 άρθ. 62 ν.3982/2011) [ Κωδ. Ν-099 ]
12.4  Ποσό επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων άρθρου 71Ε ν. 4172/2013) [ Κωδ. Ν-076 ]

13. Στάδιο Δωδέκατο : Έλεγχος για Δαπάνες οι οποίες «πριμοδοτούνται» ( Προσδιορίζονται Εξωλογιστικά )
13.1 Βήμα 1 : Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθ. 22Α ν.4172/2013) (Εξωλογιστικά) [ Κωδ. Ν-060
13.2 Βήμα 2 : Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (παρ. 10 άρθ. 4 ν.3522/2006) (Εξωλογιστ.) [ Κωδ. Ν-071 ]
13.3 Βήμα 3 : Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθρο 71Δ ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά) [ Κωδ. Ν-054 ]
13.4 Βήμα 4 : Προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ. 10 άρθρο 24 ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά) [ Κωδ. Ν-056 ]
13.5 Βήμα 5 : Έλεγχος των Λογαριασμών της Λογιστικής για τυχόν ύπαρξη τέτοιων κονδυλίων

14. Στάδιο Δέκατο τρίτο : Δαπάνες που αναγνωρίζονται Φορολογικά στην Χρήση, ενώ είχαν γίνει σε προηγούμενες Χρήσεις
14.1 Βήμα 1 : «Προσωρινές Λογιστικές Διαφορές», προηγούμενων ετών
14.2 Βήμα 2 :  Χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή ομολόγων
14.3 Βήμα 14.3  Βήμα 3 : [Κωδικός 2015] Υπέρβαση του κανόνα περιορισμού των τόκων (Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης)

15. Στάδιο Δέκατο τέταρτο : Υπολογισμός των «Φορολογικών Ζημιών» προηγούμενων ετών


Δείτε τον Οδηγό ή κατεβάστε τον ως συνημμένο αρχείο


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.