Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΕΤ: Από τις χαμηλότερες, συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι χρεώσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών

ΕΕΤ: Από τις χαμηλότερες, συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι χρεώσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών


Σε ερώτηση των βουλευτών Μ. Κατρίνη, Κ. Σκανδαλίδη και Β. Κεγκέρογλου απάντησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σχετικά με τις προμήθειες που πληρώνουν οι πολίτες στις πάσης φύσεως ηλεκτρονικές συναλλαγές τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Α.Π.: 662
Αθήνα, 14 Απριλίου 2020

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Τμήμα Γ'


Κυρίες, Κύριοι,

Θέμα: Η υπ' αριθ. 4927/13-3-2020 ερώτηση των Βουλευτών, κ.κ. Μ. Κατρίνη, Κ. Σκανδαλίδη και Β. Κεγκέρογλου


Λάβαμε το με αριθμό 33686/26-3-2020 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την με αριθμό 4927/13-3-2020 ερώτηση των Βουλευτών, κ.κ. Μιχάλη Κατρίνη, Κώστα Σκανδαλίδη και Βασίλη Κεγκέρογλου, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Οι ερωτώντες Βουλευτές θεωρούν ότι θα πρέπει να ζητηθεί από τις 4 συστημικές τράπεζες να αναθεωρήσουν τις χρεώσεις τους για τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά την τρέχουσα περίοδο.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ουδέποτε εμπλέκεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα των Τραπεζών-Μελών της, και πολύ περισσότερο στην τιμολογιακή πολιτική τους. θα θέλαμε, ωστόσο, γνωρίζοντας από τις ιστοσελίδες των ελληνικών τραπεζών (που είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο) την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, να σημειώσουμε ότι δεν συμφωνούμε με την άποψη ότι οι χρεώσεις των τραπεζών είναι υπέρμετρες και αναιτιολόγητες. Μάλιστα οι ερωτώντες Βουλευτές, κ.κ. Μ. Κατρίνης, και Β. Κεγκέρογλου έχουν υποβάλει και στο παρελθόν παρόμοιες ερωτήσεις.

Επί του θέματος οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι χρεώσεις των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Επισυνάπτουμε πίνακα με τα τιμολόγια 4 μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών (Συνημμένα 1 & 2). Από τη σύγκριση των συγκεκριμένων τιμολογίων με τα αντίστοιχα των ελληνικών τραπεζών προκύπτει αβίαστα το γεγονός ότι τα τιμολόγια των ελληνικών τραπεζών είναι πολύ χαμηλότερα. Άλλωστε, όπως είχε επισημάνει και ο κ. Andrea Enria, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην από 26-11-2019 απάντησή του (επισυνάπτεται - Συνημμένο 3) σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή, κ. Δ. Παπαδημούλη, οι προμήθειες των ελληνικών τραπεζών αποτελούν μόνο το 16% των λειτουργικών τους εσόδων, ενώ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το αντίστοιχο ποσοστό είναι διπλάσιο και ανέρχεται σε 33%.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Andrea ENRIA

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
κ. Δημήτριο Παπαδημούλη

Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
60, rue Wiertz
B-1047 Βρυξέλλες

Φρανκφούρτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-046)

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ κύριε Παπαδημούλη,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε η κα Irene Tinagli, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 24 Οκτωβρίου 2019.
Σύμφωνα με την εντολή που μας έχει ανατεθεί και με σκοπό τη συνεισφορά στην ασφάλεια και την ευρωστία των τραπεζών, η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών αποτελεί βασικό στοιχείο της εποπτικής προσέγγισης της ΕΚΤ. Η χαμηλή κερδοφορία εξασθενίζει την ικανότητα των τραπεζών να συσσωρεύουν κεφάλαιο μέσω της παρακράτησης κερδών και μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά τους να αντλούν κεφάλαια εξωτερικά με την έκδοση μετοχών. Επιπλέον, η διαρθρωτικά χαμηλή κερδοφορία μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ανάληψη κινδύνων με στόχο τη δημιουργία υψηλότερων αποδόσεων βραχυπρόθεσμα.

Τα ελληνικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, προσπαθούν σκληρά να επανέλθουν σε κερδοφορία έπειτα από χρόνια κατά τα οποία κατέγραφαν ζημίες. Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να επιλύσουν το ζήτημα του υπερβολικά υψηλού δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο, είναι ευθύνη των διοικήσεων αυτών των τραπεζών να αποφασίσουν ποιες στρατηγικές οδούς πρέπει να ακολουθήσουν ούτως ώστε να δημιουργήσουν διατηρήσιμα κέρδη.

Η ΕΚΤ έχει ενημερωθεί για τις νέες προμήθειες που αναφέρετε στην επιστολή σας, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για ορισμένες συναλλαγές καθώς και για εκτυπώσεις εντύπων κίνησης λογαριασμού σε ΑΤΜ και άλλες χρεώσεις σε σχέση με τη χρήση καρτών. Αυτές οι πληροφορίες έχουν σημασία για την ανάλυση της βιωσιμότητας και της διατηρησιμότητας των επιχειρηματικών μοντέλων των εν λόγω τραπεζών. Το β' τρίμηνο του 2019 η συνεισφορά των προμηθειών και των χρεώσεων στα λειτουργικά έσοδα των ελληνικών τραπεζών υπό την εποπτεία της ΕΚΤ ήταν μικρότερη από το μισό της αντίστοιχης συνεισφοράς σε τράπεζες άλλων χωρών οι οποίες εφαρμόζουν παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα (περίπου 16% έναντι 33%, μετρούμενη σε κυλιόμενη βάση τεσσάρων τριμήνων).

Όσον αφορά τις ερωτήσεις σας σχετικά με μέτρα μείωσης της επιβάρυνσης που συνεπάγονται οι νέες χρεώσεις για τους πελάτες, η λήψη μέτρων που αφορούν αυτήν την επιβάρυνση εναπόκειται στις εθνικές αρχές προστασίας του καταναλωτή και επομένως δεν εμπίπτει στο πεδίο της εντολής προληπτικής εποπτείας που έχει ανατεθεί στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ.

Τέλος, η ΕΚΤ δεν μπορεί να προσδιορίσει ποσοτικά την πιθανή οικονομική επιβάρυνση αυτής της νέας πολιτικής για τους κατόχους καρτών ελληνικών τραπεζών, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί επίσης από πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών σε απόκριση στις νέες χρεώσεις.

Με εκτίμηση,
[υπογραφή]
Andrea EnriaΤιμολόγηση βασικών τραπεζικών εργασιών

 

 

 

 

 

 

 

 

Societe Generate

Deutsche Bank

BBVA

Banco BPI

α/α

Κατηγορία

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή

 

 

 

1

Κόστος τήρησης λογαριασμού (management fee)

24 ευρώ σε ετήσια βάση (2 ευρώ μηνιαίως).

Από 0 έως 11,90 ευρώ ανά μήνα.

36 ευρώ σε ετήσια βάση (3 ευρώ μηνιαίως).

 

2

Συναλλαγές αγορών με χρεωστικές κάρτες (debit cards)

45 ευρώ σε ετήσια βάση.

Περιλαμβάνεται στο μηνιαίο κόστος τήρησης λογαριασμού, το οποίο

κυμαίνεται από 0 έως 11,90 ευρώ.

Περιλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος τήρησης λογαριασμού πληρωμών, το οποίο ανέρχεται σε 36 ευρώ (3 ευρώ μηνιαίως).

Από 0 έως 18 ευρώ, ανάλογα με το brand name της κάρτας πληρωμών (π.χ. Premio Rede Visa, ACPMaster Rede

Mastercard).

3

Ανάληψη μετρητών με χρεωστικές κάρτες

1ευρώ ανά ανάληψη

Περιλαμβάνεται στο μηνιαίο κόστος τήρησης λογαριασμού, το οποίο

κυμαίνεται από 0 έως 11,90 ευρώ.

Περιλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος τήρησης λογαριασμού πληρωμών, το οποίο ανέρχεται σε 36 ευρώ (3 ευρώ μηνιαίως).

Δωρεάν.

4

Συνδρομή ανανέωσης χρεωστικής κάρτας

Σε ειδικό πακέτο υπηρεσιών με συνολικά τέλη

Περιλαμβάνεται στο μηνιαίο κόστος τήρησης

Δωρεάν.

Από 0 έως 10 ευρώ.


 

 

σε ετήσια βάση ύψους 82,80 ευρώ (6,90 ευρώ ανά μήνα).

λογαριασμού, το οποίο

κυμαίνεται από 0 έως 11,90 ευρώ.

 

 

5

Συνδρομή επανέκδοσης κάρτας πληρωμών λόγω κλοπή ς/ απώλειας/ φθοράς

24 ευρώ σε ετήσια βάση.

Περιλαμβάνεται στο μηνιαίο κόστος τήρησης λογαριασμού, το οποίο

κυμαίνεται από 0 έως 11,90 ευρώ.

Περιλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος τήρησης λογαριασμού πληρωμών, το οποίο ανέρχεται σε 36 ευρώ (3 ευρώ μηνιαίως).

Από 0 έως 10 ευρώ.

6

Ερώτηση υπολοίπου

Σε ειδικό πακέτο υπηρεσιών με συνολικά τέλη σε ετήσια βάση ύψους 82,80 ευρώ (6,90 ευρώ ανά μήνα).

Περιλαμβάνεται στο μηνιαίο κόστος τήρησης λογαριασμού, το οποίο

κυμαίνεται από 0 έως 11,90 ευρώ.

Περιλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος τήρησης λογαριασμού πληρωμών, το οποίο ανέρχεται σε 36 ευρώ (3 ευρώ μηνιαίως).

Δεν αναφέρεται.

7

Επανέκδοση PIN

Σε ειδικό πακέτο υπηρεσιών με συνολικά τέλη σε ετήσια βάση ύψους 82,80 ευρώ (6,90 ευρώ ανά μήνα).

Περιλαμβάνεται στο μηνιαίο κόστος τήρησης λογαριασμού, το οποίο

κυμαίνεται από 0 έως 11,90 ευρώ.

Περιλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος τήρησης λογαριασμού πληρωμών, το οποίο ανέρχεται σε 36 ευρώ (3 ευρώ μηνιαίως).

Δεν αναφέρεται.

8

Αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού από ΑΤΜ της τράπεζας έκδοσης της κάρτας

Σε ειδικό πακέτο υπηρεσιών με

Εξαρτάται τη χρονική περίοδο.

Δεν αναφέρεται.

Δεν αναφέρεται.


 

 

συνολικά τέλη σε ετήσια βάση ύψους 82,80 ευρώ (6,90 ευρώ ανά μήνα).

Από το 2005 και εφεξής, 5 ευρώ ανά statement, ενώ για την περίοδο πριν το 2005 10,90 ευρώ ανά statement

 

 

9

Παροχή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού στη διεύθυνση αλληλογραφίας σε μηνιαία συχνότητα

Δεν αναφέρεται.

Χρεώσεις μόνο για τα

ταχυδρομικά τέλη.

Δεν αναφέρεται.

Δεν αναφέρεται.

10

Παροχή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού κατόπιν αιτήματος πελάτη σε τραπεζικό κατάστημα

Δεν αναφέρεται.

Δωρεάν.

Δεν αναφέρεται.

Δεν αναφέρεται.

11

Υπηρεσία ειδοποιήσεων (Alerts)

Μηνιαία Βάση: 1 ευρώ.

Ετήσια Βάση: 12 ευρώ.

0,09 ευρώ ανά ειδοποίηση.

Δωρεάν.

Δεν αναφέρεται.

12

Άμεσες χρεώσεις με χρέωση λογαριασμού αναλόγως του Οργανισμού (Μεμονωμένες ή Επαναλαμβανόμενες - Πάγιες)

Δωρεάν.

Περιλαμβάνεται στο μηνιαίο κόστος τήρησης λογαριασμού, το οποίο

κυμαίνεται από 0 έως 11,90 ευρώ. Σε περίπτωση πάγιας εντολής, επιβάλλεται επιπλέον χρέωση ύψους 1,50 ευρώ.

Δωρεάν. Σε περίπτωση πάγιας εντολής, για την πρώτη συναλλαγή επιβάλλεται χρέωση 0,40% (ελάχιστο ποσό τα 4 ευρώ).

Από 0,50 έως 4 ευρώ ανά συναλλαγή.


13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληρωμή οφειλών / λογαριασμών με χρέωση λογαριασμού αναλόγως του Οργανισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνεται

στο μηνιαίο

κόστος τήρησης

λογαριασμού, το

οποίο

κυμαίνεται από

0 έως 11,90

ευρώ. Σε

περίπτωση

πάγιας εντολής,

επιβάλλεται

επιπλέον

χρέωση ύψους

1,50 ευρώ.

Δωρεάν. Σε

περίπτωση

πάγιας εντολής,

για την πρώτη

συναλλαγή

επιβάλλεται

χρέωση 0,40%

(ελάχιστο ποσό

τα 4 ευρώ).

 

 

 

 

 

Από 0,50 έως 4

ευρώ ανά

συναλλαγή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξερχόμενη μεταφορά πίστωσης 5.000 ευρώ εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τραπεζικό

κατάστημα: 5

ευρώ ανά

συναλλαγή.

Web/Mobile

Banking:

Δωρεάν.

 

 

 

Περιλαμβάνεται

στο μηνιαίο

κόστος τήρησης

λογαριασμού, το

οποίο

κυμαίνεται από

0 έως 11,90

ευρώ.

 

 

Τραπεζικό

Κατάστημα:

0,40% ανά

συναλλαγή

(ελάχιστο ποσό 4

ευρώ).

Web/Mobile

Banking: 0,90

ευρώ ανά

συναλλαγή.

Από 1 έως 6

ευρώ ανά

συναλλαγή.

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Εξερχόμενη μεταφορά πίστωσης 10.000 ευρώ εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

 

 

 

 

 

 

 

Τραπεζικό

κατάστημα: 5

ευρώ ανά

συναλλαγή.

Web/Mobile

Banking:

Δωρεάν.

 

Περιλαμβάνεται

στο μηνιαίο

κόστος τήρησης

λογαριασμού, το

οποίο

κυμαίνεται από

0 έως 11,90

ευρώ.

Τραπεζικό

Κατάστημα:

0,40% ανά

συναλλαγή

(ελάχιστο ποσό 4

ευρώ).

Web/Mobile

Banking: 0,90

15 ευρώ ανά

συναλλαγή.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ευρώ ανά συναλλαγή.

 

16

Εισερχόμενη μεταφορά πίστωσης 5.000 ευρώ εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Τραπεζικό

κατάστημα: 5

ευρώ ανά

συναλλαγή.

Web/Mobile

Banking:

Δωρεάν.

Περιλαμβάνεται στο μηνιαίο κόστος τήρησης λογαριασμού, το οποίο

κυμαίνεται από 0 έως 11,90 ευρώ.

Τραπεζικό Κατάστημα: 0,40% ανά συναλλαγή (ελάχιστο ποσό 4 ευρώ). Web/Mobile Banking: 0,90 ευρώ ανά συναλλαγή.

Από 1 έως 6 ευρώ ανά συναλλαγή.

17

Εισερχόμενη μεταφορά πίστωσης 10.000 ευρώ εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Τραπεζικό

κατάστημα: 5

ευρώ ανά

συναλλαγή.

Web/Mobile

Banking:

Δωρεάν.

Περιλαμβάνεται στο μηνιαίο κόστος τήρησης λογαριασμού, το οποίο

κυμαίνεται από 0 έως 11,90 ευρώ.

Τραπεζικό Κατάστημα: 0,40% ανά συναλλαγή (ελάχιστο ποσό 4 ευρώ). Web/Mobile Banking: 0,90 ευρώ ανά συναλλαγή.

15 ευρώ ανά συναλλαγή.


Πηγή: Τιμολόγια Τραπεζικών Εργασιών και Δελτία Πληροφόρησης περί τελών Societe Generale, Deutsche Bank, BBVA, Banco BPI


Το κείμενο της ερώτησης:

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό: Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Αδ. Γεωργιάδη


Θέμα: «Κατάργηση πληρωμής προμηθειών στις πάσης φύσεως ηλεκτρονικές συναλλαγές πολιτών»

Κύριοι Υπουργοί,

Εν μέσω της πανδημίας του κορονωϊού, της μείζονος οικονομικής δυσπραγίας και ανασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, δυστυχώς συνεχίζονται να επιβάλλονται «τσουχτερές» προμήθειες που πληρώνουν οι πολίτες στις πάσης φύσεως ηλεκτρονικές συναλλαγές τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ανακοίνωσε πρόσφατα πως η αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (Δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες κλπ) θα εξοφλούνται μόνο μέσω Internet /mobile banking ή στα ΑΤΜ και στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS). Περαιτέρω σύμφωνα με την ΕΕΤ, για ποσά έως και 400 ευρώ οι καταναλωτές θα πρέπει να στρέφονται αποκλειστικά και μόνο στα ΑΤΜ. Όσοι, ωστόσο για οποιονδήποτε λόγο, σχετίζεται ή όχι με την απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω πανδημίας, είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν μηχάνημα άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, διαφορετικό αυτού στο οποίο διατηρούν λογαριασμό, συνεχίζουν να επιβαρύνονται από 2,5 έως 3 ευρώ ανά συναλλαγή.

Από τα τιμολόγια των τεσσάρων συστημικών Ομίλων, το κόστος για τις πληρωμές των πάγιων εξόδων μιας οικογένειας ή επιχείρησης (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ) κυμαίνεται από 0,15 έως και 1,20 ευρώ ανά συναλλαγή.

Συνάγεται ότι προκαλείται από την συγκεκριμένη συστηματική εισπρακτική συμπεριφορά των τραπεζών, συνεχής οικονομική αιμορραγία των συναλλασομένων, οι οποίοι προβαίνουν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Επειδή είναι προφανείς οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας στους συναλλασσόμενους.

Επειδή προκύπτει μείζον ζήτημα ανάγκης ελάφρυνσης των συναλλασσομένων από τις χρεώσεις των τραπεζών, για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Εξετάζει η Κυβέρνηση την λήψη μέτρων υποχρέωσης των τραπεζών, για πάγωμα των χρεώσεων των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής;

2. Τι μέτρα προτίθενται να λάβει η Κυβέρνηση, σε κάθε περίπτωση, για την απαλλαγή των συναλλασσομένων οι οποίοι δεν προβαίνουν σε συναλλαγές από τα γκισέ/ καταστήματα των τραπεζών, και από αυτή την χρέωση;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γεώργιος Μουλκιώτης
Μιχάλης Κατρίνης
Κώστας Σκανδαλίδης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης