Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ - Περαιωμένες χρήσεις. Επανέλεγχος. Συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΠΑ - Περαιωμένες χρήσεις. Επανέλεγχος. Συμπληρωματικά στοιχεία

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 7576/2019, 32ο Τμήμα
 
Για χρήσεις που έχουν περαιωθεί, ως προς τις φορολογίες εισοδήματος και Φ.Π.Α., με οποιονδήποτε τρόπο, δεν αποκλείεται να διενεργηθεί επανέλεγχος και να εκδοθεί συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και πράξη επιβολής Φ.Π.Α., αν, εκ των υστέρων, προκύπτει από συμπληρωματικά στοιχεία φόρος μεγαλύτερος από το φόρο που είχε προσδιοριστεί αρχικά ή αν η δήλωση ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή.

Τέτοια συμπληρωματικά στοιχεία θεωρούνται εκείνα τα οποία αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δεν είχε, ούτε μπορούσε να έχει, υπόψη του κατά τον κρίσιμο χρόνο της υπογραφής του σχετικού σημειώματος περαίωσης, δεν αποκλείεται δε να πρόκειται είτε για επίσημα ή ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία του υπόχρεου ή τρίτου, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τιμολόγια που είχε εκδώσει ή λάβει ο φορολογούμενος ήταν εικονικά, είτε για έτερα έγγραφα, όπως π.χ. έγγραφα άλλης ΔΟΥ, από τα οποία προκύπτει, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων, η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων του φορολογούμενου και η απόκρυψη από αυτόν εισοδήματος (ΣτΕ 402/2014, ΣτΕ 4169/2014, ΣτΕ 3955/2014, ΣτΕ 2122/2012, ΣτΕ 3953/2012, ΣτΕ 3705/2011, ΣτΕ 495/2009, ΣτΕ 3293/2008, ΣτΕ 572/2007, ΣτΕ 877/2002, ΣτΕ 1426/2000).

Νομίμως καταλογίστηκαν οι ένδικες παραβάσεις βάσει συμπληρωματικών στοιχείων, καθόσον, κατά τον κρίσιμο χρόνο της περαίωσης, ο αρμόδιος για την επιβολή των ενδίκων φόρων και ειδικού προστίμου Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ..., αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα δεν είχε στη διάθεσή του την από ... έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. της Δ.Ο.Υ. ..., με την οποία διαπιστώθηκε το πρώτον ότι τα φορολογικά στοιχεία - που είχαν κατασχεθεί και αποσταλεί προγενεστέρως στην τελευταία Δ.Ο.Υ., ως αρμόδια να αποφανθεί για τη γνησιότητα και εικονικότητά τους - αντιστοιχούν σε ανύπαρκτες στο σύνολό τους συναλλαγές και δεν φέρουν νόμιμο ίχνος θεώρησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης