Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό


Καταβάλλεται, αποκλειστικά και μόνο για το έτος 2020, έκτακτη οικονομική ενίσχυση προερχόμενη από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό καθαρισμού που υπηρετεί σε νοσοκομεία (ΕΣΥ, πανεπιστημιακά και στρατιωτικά) και παρέχει τις υπηρεσίες του σε ΜΕΘ, ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). όπου νοσηλεύονται ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19 ή σε κλινικές νοσηλείας νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Η παροχή αυτή συνιστά επιπλέον παροχή σε σχέση με τον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος και είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

Η παραπάνω ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο "Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.".

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 27


Με την προωθούμενη ρύθμιση χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και στο προσωπικό καθαρισμού που υπηρετεί στα νοσοκομεία και παρέχει κατά την παρούσα κρίσιμη χρονική περίοδο υπηρεσίες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας για την ανάνηψη των νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19. Η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση παρέχεται από το κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αφορά το προσωπικό που ρητά αναφέρεται στην παρ. 1.. Με τις παρ. 2, 3, 4 ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους και ο τρόπος κατανομής του διαθέσιμου κονδυλίου και η διαδικασία σύνταξης των αναλυτικών καταστάσεων των δικαιούχων από τα νοσοκομεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε. Επιπλέον, καθορίζεται ως αναγκαίος όρος για την υλοποίηση της δωρεάς η προηγούμενη αποδοχή κάθε δικαιούχου και εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης της διαδικασίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον τρόπο συλλογής και ασφαλούς μετάδοσης των στοιχείων των απασχολούμενων ομάδων προσωπικού που καθίστανται αποδέκτες των ανωτέρω δωρεών, Οι λίστες των δικαιούχων από κοινού με τις δηλώσεις αποδοχής τους αποστέλλονται από το Υπουργείο Υγείας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο, μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της δωρεάς στους δικαιούχους, ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας για την περαίωση της διαδικασίας. Ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύεται κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ των δικαιούχων και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σχετικά με την πορεία της δωρεάς.

Στην παρ. 5 λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση της ενδεδειγμένης εμπιστευτικότητας και της απαρέγκλιτης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δωρεάς. Τέλος, στην παρ. 6 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας να ρυθμίσει με απόφαση του όλα τα επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη των βεβαιώσεων των δικαιούχων, των κριτηρίων προσδιορισμού των ομάδων δικαιούχων, καθώς και κάθε διαδικαστικής λεπτομέρειας για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας δωρεάς.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 27
Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19


1. Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό καθαρισμού που υπηρετεί σε νοσοκομεία (Ε.Σ.Υ., πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία) παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου νοσηλεύονται ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19 ή σε κλινικές νοσηλείας νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση προερχόμενη από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τις παρασχεθείσες εκ μέρους τους υπηρεσίες για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. Η παροχή αυτή συνιστά επιπλέον παροχή σε σχέση με τον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος και είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός από 25.2.2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως υπηρετών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή σε κλινική ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.

3. Τα νοσοκομεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε. συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις για τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των παρ. 1 και 2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη σύνταξη των ανωτέρω καταστάσεων, οι δικαιούχοι καλούνται από τη διοίκηση των νοσοκομείων να δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους στη λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρέχοντας τα στοιχεία των λογαριασμών τους αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της χρήσης τους άπαξ εκ μέρους του κοινωφελούς ιδρύματος, για την απευθείας μεταφορά του ποσού της ιδιωτικής δωρεάς από τους ανωτέρω φορείς προς τους δικαιούχους. Δικαιούχοι που δεν εξεδήλωσαν εγγράφως τη συναίνεσή τους για τη συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δεν δικαιούνται να λάβουν τη συγκεκριμένη παροχή. Οι λίστες των δικαιούχων και οι δηλώσεις αποδοχής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου του δικαιούχου, τον φορέα - νοσοκομείο στο οποίο αυτός εργάζεται και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του (IBAN), διαβιβάζονται από το Υπουργείο Υγείας στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ασφαλή τρόπο, αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της χρήσης τους, για την απευθείας μεταφορά του ποσού της δωρεάς προς τους δικαιούχους.

4. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποχρεούται στην ισομερή κατανομή της δωρεάς σε όλους τους δικαιούχους, ανακοινώνοντας στον Υπουργό Υγείας το ποσό της δωρεάς ανά άτομο και υλοποιώντας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος την καταβολή του ανωτέρω ποσού στους πιστοποιημένους δικαιούχους. Απαγορεύεται κάθε απευθείας επικοινωνία των δικαιούχων με το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναφορικά με την υλοποίηση της εν λόγω δωρεάς.

5. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεσμεύεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των δικαιούχων και τη συμμόρφωση του με τις υποχρεώσεις του ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α' 137) κατά την υλοποίηση της δωρεάς του. Περαιτέρω, δεσμεύεται ότι θα προβεί στη σύμφωνα με τα ανωτέρω χρήση των διαβιβαζόμενων στοιχείων των δικαιούχων, άπαξ, για τη μεταφορά των ποσών της δωρεάς, γνωστοποιώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς στο Υπουργείο Υγείας ως προς το σύνολο των δικαιούχων και παρέχοντας καταστάσεις ως προς το ποσό της δωρεάς ανά δικαιούχο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των παρ. 1-3, ο τρόπος σύνταξης των βεβαιώσεων δικαιούχων, ο τρόπος προσδιορισμού και οι επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων της δωρεάς από τα νοσοκομεία, οι οριζόμενες ως κλινικές νοσηλείας ΜΑΦ και ΜΕΘ για τον κορωνοϊό COVID-19, ο ασφαλής τρόπος μετάδοσης των δεδομένων των δικαιούχων και των στοιχείων λογαριασμών τους στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης