Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δήλωση αποθεμάτων προϊόντων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής

19 Μάιος 2020
Δήλωση αποθεμάτων προϊόντων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της απόφασης με την οποία τροποποιείται η 39683/16.4.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, επισημαίνουμε τις υποχρεώσεις που ισχύουν αναφορικά με τη δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού, αλλά και τις βαρύτατες κυρώσεις που απορρέουν από τη μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής.

Υπόχρεες επιχειρήσεις Υποβαλλόμενα στοιχεία Πρώτη δήλωση έως  Υποχρέωση δήλωσης έως

α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, διακίνηση και χονδρική πώληση των συγκεκριμένων ειδών,
β. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά προϊόντα,
γ. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά προϊόντα (βάσει του άρθρου 5 του ν. 4681/2020,
δ. όλες οι υπεραγορές τροφίμων (super market),
ε. όλες οι λοιπές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη λιανική πώληση,
στ. όλα τα φαρμακεία, είτε προμηθεύονται τα συγκεκριμένα είδη από τη χονδρική είτε τα παρασκευάζουν οι ίδιοι στο φαρμακείο τους.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στη χονδρική και στη λιανική πώληση με τον ίδιο ΑΦΜ, καταγράφονται οι ποσότητες των ειδών που αποτελούν αποθέματα της αποθήκης χονδρικής πώλησης.

α. για τις χειρουργικές μάσκες, σε τεμάχια,
β. για τα απολυμαντικά μαντηλάκια, σε τεμάχια, τα οποία νοούνται ως πακέτα, όπως αυτά διατίθενται προς πώληση στο λιανικό εμπόριο, ανεξαρτήτως του αριθμού των μαντηλιών που περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο,
γ. για τα απολυμαντικά διαλύματα και την αιθυλική αλκοόλη σε λίτρα. Συνεπώς, το σύνολο της ποσότητας των συσκευασιών που
εμπεριέχουν ποσότητα κατώτερη του λίτρου πρέπει να μετατρέπεται σε λίτρα,
δ. για το τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19, σε τεμάχια.

 

16.3.2020 12.7.2020
 
Άλλα στοιχεία που υποβάλλονται από τους υπόχρεους είναι:
α. η κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση (χονδρική πώληση, παραγωγή, υπεραγορές τροφίμων (super market), λιανική πώληση (λοιπές επιχειρήσεις), φαρμακεία),

β. τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου).
γ. τη διεύθυνση όλων των χώρων αποθήκευσης των προϊόντων.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός σημείων αποθήκευσης των αποθεμάτων, η δήλωση γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.
 
Υποχρεωτική επικαιροποίηση στοιχείων

α. Καθημερινά από τις υπεραγορές τροφίμων (super market), αναφέροντας τις διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους.

β. Κάθε 3 εργάσιμες ημέρες
(Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις λοιπές υπόχρεες επιχειρήσεις.

Η υποχρέωση υφίσταται έως και   και δύναται να παρατείνεται για επιπλέον 2 μήνες κάθε φορά και έως 6 μήνες στο σύνολο (παρ. 7, 8, 9 άρθ. δεύτερο Π.Ν.Π. 14.3.2020).
Παράταση υποχρέωσης δήλωσης αποθεμάτων: Με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 46553/13.5.2020 (ΦΕΚ Β' 1837/13-05-20) η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων παρατάθηκε για 2 μήνες, δηλαδή έως τις 12.7.2020, ενώ με νεότερη Κ.Υ.Α. δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα 2 επιπλέον μηνών.

Προσοχή:
Δεν είναι επιτρεπτή η δήλωση στην εφαρμογή μετά το πέρας του τριημέρου, ή μετά το πέρας της ημέρας για τα super market, σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τέτοιου είδους δηλώσεις λογίζονται ως ανακριβείς.  (παρ. 4 και 5 άρθ. 8 ΚΥΑ 39683/16.4.2020), ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 46553/13.5.2020, σε περίπτωση καταχώρισης λανθασμένου στοιχείου εκ παραδρομής, οι υπόχρεοι δύνανται να προβούν σε διόρθωση τους το αργότερο μέχρι την επόμενη δήλωσή τους. Μετά το πέρας του τριημέρου ή μετά το πέρας της ημέρας, δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα και η δήλωση λογίζεται ως ανακριβής.

 
Στο πεδίο εφαρμογής δεν περιλαμβάνονται:

α. τα απολυμαντικά προϊόντα που διατίθενται σε μορφή διαλύματος και προορίζονται για την πρόληψη κατά των μικροβίων σε εργαστηριακούς ή νοσοκομειακούς χώρους, για καθαρισμό ιατρικών εργαλείων, για απολύμανση γραφείων, σπιτιών, επιφανειών, αντικειμένων κ.ά., δηλαδή βιοκτόνα προϊόντα τύπου 2 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 528/2012 ή απολυμαντικά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού φέροντα CE σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009
«Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Β’ 2198),

β. τα μαντηλάκια που περιέχουν αλκοόλη και προορίζονται για την απολύμανση επιφανειών, αντικειμένων κ.ά. (βιοκτόνα τύπου 2 για απολύμανση επιφανειών) και απολυμαντικά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού φέροντα CE σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ.130648/2009 «Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Β’ 2198),

γ. τα απολυμαντικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε ιατρεία, χειρουργεία κ.λπ. ή αποκλειστικά για ιατρική χρήση και προορίζονται για τον καθαρισμό, την απολύμανση ή την αποστείρωση των Ι/Π και τα οποία αποτελούν ομοίως Ι/Π.

δ. τα καλλυντικά προϊόντα, ακόμη και εάν περιέχουν δευτερεύοντα ισχυρισμό περί ήπιας αντισηπτικής δράσης και τα αρωματικά μαντηλάκια,

ε. τα γάντια που προορίζονται για οικιακή, βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση (π.χ. για κηπουρική ή σε συνεργεία κ.ά.),

στ. οι μάσκες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (α) της παρ. 1 του παρόντος (π.χ. βιομηχανικές μάσκες για προστασία από αναθυμιάσεις, σωματίδια, οσμές κ.ά),

ζ. η χλωρίνη ή αλλά παρεμφερή προϊόντα.

Με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 46553/13.5.2020 (ΦΕΚ Β' 1837/13-05-20) προστέθηκε η περίπτωση «ε. τα γάντια που προορίζονται για οικιακή, βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση (π.χ. για κηπουρική ή σε συνεργεία κ.ά.» και αναριθμήθηκαν οι προηγούμενες περιπτώσεις ε' σε στ' και η στ' σε ζ'.

 
Κυρώσεις μη υποβολής ή η υποβολής ανακριβούς δήλωσης

α. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) και κατάσχεση των αδήλωτων προϊόντων.
β. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας από δέκα χιλιάδες ένα έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (10.001-50.000 €) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δυο χιλιάδες έως δέκα χιλιάδες ευρώ (2.000-10.000€) και κατάσχεση των αδήλωτων προϊόντων.
γ. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας από πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001€) και πάνω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000-100.000€) και κατάσχεση των αδήλωτων προϊόντων.
δ. σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται το μέτρο της κατάσχεσης όλων των προϊόντων.
Αναλόγως δε της βαρύτητας της παράβασης δύναται να επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο ύψους έως εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€).

 

Οι υποβολές πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος καταγραφής αποθεμάτων που έχει δημιουργηθεί στο υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η πρόσβαση γίνεται από εδώ

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Παρ. 1 άρθ. δεύτερο Π.Ν.Π. 14.03.2020

Κ.Υ.Α. 39683/16.04.2020 «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων»

Κ.Υ.Α. 46553/13.5.2020 «Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης