Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροποποιήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή - Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση έως 19.5.2020

Τροποποιήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή - Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση έως 19.5.2020
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση στην αίτηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ωστόσο μαζί με την μεταβολή της ημερομηνίας έγιναν και ορισμένες τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής.

Αναλυτικά η απόφαση ΓΔΟΥ 101/2020 προβλέπει :


Η με αριθμ. ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β'1645) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιείται ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, μετά τη φράση «έχουν δηλαδή ενεργό,» και πριν τη φράση «ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020», προστίθεται η λέξη «κύριο».

Η περίπτωση 2ζ του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής :

Άρθρο 3
Δικαιούχοι


1. Δικαιούχοι λήπτες της ενίσχυσης είναι:

....
ζ) Έχουν ληφθεί για αυτές ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, έχουν δηλαδή ενεργό, κύριο  ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο στις 20 Μαρτίου 2020 ή παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως...


2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:

«Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.».


Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής :

Άρθρο 5
Έλεγχος σώρευσης


1...
2..
3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων.
Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 19η Μαΐου 2020.».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Δείτε κωδικοποιημένη την απόφαση ΓΔΟΥ 94/2020 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης