Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες, οι ΚΑΔ και τα πρόστιμα για τις παραβάσεις.

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες,  οι ΚΑΔ και τα πρόστιμα για τις παραβάσεις.
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργό

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας

Αναλυτικά οι κανόνες και τα πρόστιμα για τη μη τήρηση αυτών.


Κανόνες λειτουργίας πάσης φύσεως επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες


1. Στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται παραλίες, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων κανόνων:
 

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας παραλίας

Πληθυσμός ατόμων (πελάτες)

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες)/93.29.11.00

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών /93.29.1 1.02

Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών η και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)/93.29.1 1.05

Μέχρι 1000 τ.μ.

40 άτομα

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Ειδικές απαιτήσεις

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες)/93.29.11.00

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λου-τρών/93.29.11.02

Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)/93.29.1 1.05

- Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται το μήκος των τεσσάρων (4) μέτρων, διασφαλίζοντας παράλληλα ως προς τις ανοιχτές ομπρέλες κατ' ελάχιστο απόσταση ενός (1) μέτρου μεταξύ των περιμέτρων των σκιάστρων τους.

- Ορίζεται μέγιστος αριθμός δύο (2) ξαπλωστρών ανά ομπρέλα, με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών με ανήλικα τέκνα.

- Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ξαπλωστρών που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται το ενάμιση (1,5) μέτρο.

- Επιτρέπεται η ατομική άθληση. Δεν επιτρέπονται τα ομαδικά αθλήματα που προϋποθέτουν σωματική επαφή.

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Ειδικές απαιτήσεις

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/56.10

Δραστηριότητες παροχής ποτών/56.30

- Παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway).

- Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στον χώρο εξαιρουμένων των ροφημάτων όπως καφές και χυμοί.

- Απαγορεύεται η πώληση ή η διάθεση αλκοολούχων ποτών.

- Απαγορεύεται η αναμετάδοση μουσικής.

- Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο λειτουργίας του καταστήματος.

- Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ πελατών ορίζεται το ενάμιση (1,5) μέτρο.

- Ισχυρή σύσταση μάσκας για τους εργαζόμενους.

 

2. Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής (WC, αποδυτήρια, ντους) αναρτώντας πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης που θα επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου.

3. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απολυμαίνουν τις ξαπλώστρες μετά από κάθε εναλλαγή της μίσθωσης αυτών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην ξαπλώστρα τοποθετείται πετσέτα υποχρεωτικά με ευθύνη του λουόμενου.


Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - Κυρώσεις

1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
 

 

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Παράβαση/ανά περίπτωση Μη τήρηση της αναλογίας ατόμων/τ.μ.- απόσταση αξόνων ομπρελών -ελάχιστη απόσταση μεταξύ ξαπλωστρών

Κυρώσεις

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες)/93.29.11.00

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων

λουτρών /93.29.11.02

Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών η και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)/93.29.1 1.05

Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιφάνειες παραλιών έως δύο χιλιάδες (2000) τ.μ.

1η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ

- Αναστολή λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 2η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:

1-25%, επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ 25%-50%, εννιά χιλιάδες πεντακόσια (9.500) ευρώ 50%-75%, έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ >75%, δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ευρώ

- Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιφάνειες παραλιών από δύο χιλιάδες (2000) τ.μ. έως δέκα χιλιάδες (10000) τ.μ.

1η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ

- Αναστολή λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 2η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:

1-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ

25%-50%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ

50%-75%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ >75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ

- Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιφάνειες παραλιών άνω των δέκα χιλιάδων (10000) τ.μ.

1η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ

- Αναστολή λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 2η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:

1-25%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ 25%-50%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ 50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ >75%, εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ

- Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Παράβαση/ανά περίπτωση

Κυρώσεις (για κάθε παράβαση)

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/56.10

Δραστηριότητες παροχής ποτών/56.30

  • - Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο λειτουργίας του καταστήματος.

  • - Πώληση μη συσκευασμένων προϊόντων.

  • - Πώληση αλκοολούχων ποτών.

  • - Αναμετάδοση μουσικής.

1η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ

- Αναστολή λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 2η παράβαση:

- Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ

- Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

 

2. Όταν η διαχείριση/εκμετάλλευση των παραλιών, ξαπλωστρών και ομπρελών πραγματοποιείται από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που φέρει τους ΚΑΔ: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/56.10 και δραστηριότητες παροχής ποτών/56.30 ισχύουν οι προϋποθέσεις και κυρώσεις της παρ. 1.


Δείτε όλη την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης