Αποτελέσματα live αναζήτησης

Βαριά πρόστιμα για τις ανακριβείς δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ στο πλαίσιο των μέτρων της ΠΝΠ της 13ης-4-2020

Βαριά πρόστιμα για τις ανακριβείς δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ στο πλαίσιο των μέτρων της ΠΝΠ της 13ης-4-2020
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1114/2020 της ΑΑΔΕ με την οποία  ορίζονται τα εξής :

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν στον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, μεταβολές ως προς την κύρια δραστηριότητα επιχειρήσεων («κύριος ΚΑΔ»), με ημερομηνία μεταβολής 20.3.2020 και προγενέστερα, που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό Μητρώο μεταξύ 23/3/2020 και 13/4/2020 γίνονται δεκτές, εφόσον από τη δηλωθείσα ως κύρια δραστηριότητα προκύπτουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο φορολογικό έτος 2019.

2. Μετά την υποβολή των δηλώσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι από την δραστηριότητα (ΚΑΔ) που δηλώθηκε ως κύρια κατά τα ανωτέρω δεν προκύπτουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2019, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου δευτέρου* της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

3. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν επιβάλλονται, εφόσον οι φορολογούμενοι επιστρέφουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας τυχόν ευεργέτημα που τους χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

----

*2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση της παρ. 1 είναι ανακριβής, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σωρευτικά:
α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του.
β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Για τη διαδικασία του ελέγχου, την επιβολή και την αμφισβήτηση των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης