Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΘ - Μη νόμιμος ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του προστίμου ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (Άρθρο 58 του ΚΦΔ)

ΔΕΘ - Μη νόμιμος ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του προστίμου ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (Άρθρο 58 του ΚΦΔ)


Επιμέλεια:
Θωμάς Παραμύθας
Δικηγόρος – Φορολογικός Σύμβουλος, ΜΔΕ Α.Π.Θ., ΜΠΕ Π.Μακ, Υπ. ΔΝ


Με την υπ΄αριθ. 614/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κρίθηκε μη νόμιμος ο τρόπος υπολογισμού από την φορολογική αρχή του ύψους του προστίμου ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης που προβλέπεται από το άρθρο 58 παρ. 1 του ΚΦΔ.

Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι το επιβαλλόμενο πρόστιμο του άρθρου 58 παρ. 1 του ΚΦΔ (10% ή 25% ή 50% κατά περίπτωση) συναρτάται με τον αναλογούντα φόρο στην εκάστοτε φορολογητέα ύλη χωρίς να αφαιρείται  ο φόρος που προκαταβλήθηκε την προηγούμενη χρήση.

Η φορολογική αρχή μέχρι σήμερα ακολουθούσε και ακολουθεί άλλη προσέγγιση αφαιρώντας από τον αναλογούντα φόρο την προκαταβολή της προηγούμενης χρήσης (η φορολογική αρχή λαμβάνει το χρεωστικό ποσό φόρο και όχι τον αναλογούντα φόρο στην εκάστοτε φορολογητέα ύλη), οδηγούμενη έτσι στην επιβολή υψηλότερων προστίμων, καθότι το ποσοστό του καταλογιζόμενου ή προκύπτοντος ποσού φόρου σε σχέση με το ποσό αναφοράς προκύπτει πάντα μεγαλύτερο. Ο τρόπος αυτός υπολογισμού του προστίμου εκ μέρους της φορολογικής αρχής κρίθηκε από την ανωτέρω απόφαση μη νόμιμος.

Εν προκειμένω κρίθηκε, ότι σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, για τον υπολογισμό του ποσού του προστίμου της παρ. 17 του ίδιου άρθρου (δηλ. του προστίμου που προβλέπεται από το άρθρο 58 παρ. 1 του ΚΦΔ), λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού το ποσό της διαφοράς μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση την υποβαλλόμενη τροποποιητική φορολογική δήλωση και εκείνου που προκύπτει με βάση την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση και τις τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν εν τω μεταξύ υποβληθεί. Ως φόρος δε που προκύπτει με βάση τις παραπάνω δηλώσεις νοείται ο φόρος που αναλογεί στην εκάστοτε φορολογητέα ύλη, όπως αυτή δηλώνεται σε αμφότερες τις περιπτώσεις, χωρίς να αφαιρείται από αυτόν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε για την προηγούμενη χρήση, αφού τούτο δεν είναι φόρος που προκύπτει με βάση την υποβληθείσα αρχική ή την υποβαλλόμενη τροποποιητική δήλωση.

Δείτε την απόφαση ΔΕΘ 614/2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης