Σοφόν το (α)σαφές: Το πρόβλημα στις Α.Π.Δ. Μαρτίου για αναστολές που υπεβλήθησαν αρχές Απρίλη

Επισημάνσεις

15 Μάιος 2020
Taxheaven.gr


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός


«Πρός γάρ το τελευταίον εκβάν». Η ρήση αυτή του Δημοσθένους χρησιμοποιείται για να τονιστεί ότι το παν εξαρτάται από το τελικό αποτέλεσμα μιας σειράς προσπαθειών ή ενεργειών. Όλοι αναγνωρίζουν την πρωτόγνωρη κατάσταση από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού που ενέσκηψε και στη χώρα μας, καθώς και το γεγονός πως έπρεπε να νομοθετηθούν πρωτοφανή μέτρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πραγματικά κατεβλήθη τιτάνια προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της πανδημίας, τόσο από όλους τους φορείς του Δημοσίου, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Όμως, αναφορικά με αρκετά θέματα εφαρμογής των μέτρων οφείλουμε να τονίσουμε πως το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο κυρίως ως προς τις διαδικασίες που ήταν γραφειοκρατικές και με πολλά πρακτικά προβλήματα.

Αναφορικά με τα του οίκου μας, είναι ολοφάνερο ότι τα «απόνερα» της βιαστικής —λόγω των συνθηκών— νομοθέτησης και της έλλειψης σαφών οδηγιών, ειδικά ως προς τα εργασιακά ζητήματα, δημιούργησαν τεράστια προβλήματα που έχουν αναλυθεί και αναδειχθεί διεξοδικά από σύσσωμο τον κλάδο μας. Δεν μηδενίζουμε τις προσπάθειες των υπηρεσιακών στελεχών, όμως οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να καταγράφουμε την πραγματικότητα στην πλήρη της διάσταση χωρίς υπεκφυγές. Τονίζουμε επίσης πως, κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών και ενεργειών των φορέων μας επιλύθηκαν μέχρι στιγμής πολλά προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Ένα θέμα που ταλανίζει ακόμη πολλούς συναδέλφους είναι ότι, ενώ είχαν υποβληθεί οι  υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στις αρχές Απριλίου, η ημερομηνία πραγματικής αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων αυτών ήταν μεταξύ 21 και 31 Μαρτίου 2020 (σ.σ. γνωρίζουν όλοι το θέμα και δεν το αναλύουμε περαιτέρω).

Κι εδώ γεννώνται δύο μείζονα ερωτήματα: α) Πως θα συμπληρωθεί η Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου για τις περιπτώσεις αυτές;

β) Ποια ημερομηνία θα ληφθεί υπόψη για την τυχόν παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας βάσει όσων προβλέπονται και στη νέα Κ.Υ.Α;

Αναφορικά με την ευθυγράμμιση των ημερομηνιών στις Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου και στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, η μόνη λύση που δόθηκε μέχρι στιγμής από το υπ. Εργασίας με την εγκ. οικ.17321/327/4.5.2020, αφορούσε στο εξής:  «Πληττόμενες  επιχειρήσεις–εργοδότες  που  επιθυμούν  να  μεταβάλουν  την ημερομηνία  έναρξης  ισχύος  των  αναστολών  των  συμβάσεων  εργασίας  των εργαζομένων τους, σε περίπτωση που έχουν υποβάλει δήλωση αναστολής εντός του Μαρτίου, έχουν τη δυνατότητα με ορθή επανάληψη να επιλέξουν ως ημερομηνία έναρξης  αναστολής  των  συμβάσεων  εργασίας  μεταξύ  του  διαστήματος  από 21/3/2020  έως  31/3/2020,  με  σκοπό  την  υποχρεωτική  ευθυγράμμιση  με  τα αντίστοιχα στοιχεία όπως δηλώνονται στην ΑΠΔ Μαρτίου 2020».

Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών στην ΕΡΓΑΝΗ στις αρχές Απριλίου 2020 που ωστόσο αφορούσαν σε πραγματική ημερομηνία αναστολής συμβάσεων εργασίας μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 21-31 Μαρτίου 2020, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια λύση. Φρονούμε  πως  όσα  αναφέρονται  στην  ανωτέρω  εγκύκλιο  πρέπει  να  τύχουν εφαρμογής και στις εν λόγω περιπτώσεις, αυτό όμως δεν έχει καταγραφεί σε κάποια επίσημη οδηγία του υπ. Εργασίας, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια στους συναδέλφους ως προς τον ορθό χειρισμό.

Η προσωπική μας άποψη για τα εξεταζόμενα ζητήματα —χωρίς ωστόσο να αποτελεί και παρότρυνση προς τους συναδέλφους για να πράξουν τα ίδια— είναι η ακόλουθη:

α) Να αναγραφεί στην Α.Π.Δ. το πραγματικό γεγονός (σ.σ. στην Κ.Υ.Α. οικ. ΓΔ2/16764/106 αναφέρεται μάλιστα «Για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης Μαρτίου 2020, η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην οικεία Α.Π.Δ., η οποία δεν μπορεί να είναι πριν την 15η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α.1. της αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1078/Β728-3-2020) ή πριν την 21η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α.2 της ίδιας απόφασης»), ασχέτως αν υπεβλήθησαν οι υπεύθυνες δηλώσεις στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στις αρχές Απριλίου.

Τα όποια τεχνικής φύσεως προβλήματα ή θέματα αποτύπωσης σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έπρεπε να επιλυθούν—αντιμετωπιστούν με ευθύνη της Διοίκησης. Δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε το νόμο βάσει των δυνατοτήτων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αλλά εν αντιθέσει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έπρεπε να προσαρμόζεται στις επιταγές του νομοθέτη. Το υπ. Εργασίας, ακολουθώντας και όσα ορίζει η λεγόμενη χρηστή Διοίκηση, πρέπει να επιλύσει κι αυτό το θέμα, διότι δεν ήταν εξ αρχής ξεκάθαρα τα πράγματα γύρω από αυτό, ενώ οι όποιες οδηγίες δόθηκαν με μεγάλη χρονική καθυστέρηση.

β) Ο έλεγχος που αναφέρεται στην παρ. 9 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. οικ. ΓΔ2/16764/106, θεωρούμε πως δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη όσον αφορά στη μη ευθυγράμμιση με την πραγματική ημερομηνία της αναστολής όπως αυτή θα αποτυπωθεί στην Α.Π.Δ. των εν λόγω περιπτώσεων. Πιστεύουμε ότι αυτός ο έλεγχος, αν ποτέ γίνει, θα στοχεύει στον εντοπισμό τυχόν άλλων φαινομένων καταστρατήγησης (σ.σ. μισθολογικών κυρίως, κ.α.).

γ) Αναφορικά με την τυχόν παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας και της διάρκειας αυτής βάσει των νέων διατάξεων, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική και όχι η «συστημική» ημερομηνία αναστολής των συμβάσεων έτσι ώστε η όποια ενέργεια του εργοδότη να έχει ως βάση την πραγματική ημερομηνία που ετέθησαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού.

Λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας που εκπνέει αύριο, για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων (σ.σ. υπάρχουν κι άλλα εργασιακά ζητήματα που εκκρεμεί η λύση τους και που έχουν αναδειχθεί δεόντως τις προηγούμενες ημέρες), πρέπει να δοθεί άμεσα λύση από το υπ. Εργασίας που θα συνοδεύεται και από νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής της Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου 2020.

Λύσεις και τρόποι αντιμετώπισης των ζητημάτων υφίστανται, αρκεί να υπάρχει και η βούληση των αρμοδίων να λύνουν τα όποια προβλήματα με τον πιο απλό τρόπο. Κι επειδή πιστεύω πως οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι νουνεχείς και συνάμα γνωρίζουν τα εν λόγω προβλήματα, θεωρώ πως θα τα επιλύσουν άμεσα.