Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαδικασία υποβολής ΥΔ απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α.

Διαδικασία υποβολής ΥΔ απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο Β/e-ΕΦΚΑ/οικ. 18048/1027/12-05-2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Με την υπουργική απόφαση Β/e- ΕΦΚΑ/15435/913/16-04-2020, κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει ή δεν είχε ποτέ τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1, απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α. Η έλλειψη των ιδιοτήτων των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1, δηλώνεται από τον υπόχρεο με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι δεν είχε ποτέ τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1, στην οποία καταγράφεται υποχρεωτικά και ο σκοπός χρήσης αυτής.

Τα στοιχεία του υπευθύνως δηλούντος και ο σκοπός χρήσης καταχωρούνται από τους πιστοποιημένους φορείς του άρθρου 7 της αρ. οικ.17535/Δ1.6002/07.05.2020 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην ηλεκτρονική Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας eΕΦΚΑ.

Εφόσον από τον έλεγχο στα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στην υπεύθυνη δήλωση είναι ακριβή, τότε το μηχανογραφικό σύστημα του e- ΕΦΚΑ εκδίδει βεβαίωση καταχώρησης υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο, την οποία οι πιστοποιημένοι χρήστες που δικαιούνται να λαμβάνουν Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και αφορούν τα συναλλασσόμενα με αυτούς πρόσωπα εκτυπώνουν και αρχειοθετούν. Η βεβαίωση καταχώρησης αφορά μόνο την συγκεκριμένη πράξη για την οποία δηλώνεται η απαλλαγή και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή για την οποία ζητήθηκε, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων και η θεώρησή της από τους πιστοποιημένους φορείς ή από άλλο πρόσωπο, ούτε η διόρθωσή τους για κανένα λόγο.

Σε περίπτωση που με βάση τα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, δεν επιβεβαιωθεί η ορθότητα των δηλωθέντων στην υπεύθυνη δήλωση, το μηχανογραφικό σύστημα του e- ΕΦΚΑ δεν εκδίδει βεβαίωση καταχώρησης υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης