Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απαλλαγή εισοδήματος για την ελεγκτική αποζημίωση των ελεγκτών περιβάλλοντος

Απαλλαγή εισοδήματος για την ελεγκτική αποζημίωση των ελεγκτών περιβάλλοντος
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σύμφωνα με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.» και συγκεκριμένα με την παράγραφο 3 του άρθρου 117 αυτού, προστίθεται νέα περίπτωση ιε' από τη δημοσίευση του νόμου (σ.σ. 07/05/2020) στο άρθρο 14 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) και ορίζεται ότι η ελεγκτική αποζημίωση των ελεγκτών περιβάλλοντος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 70 του ν. 4647/2019 εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται μόνο στην προσθήκη νέας παραγράφου 3 στο άρθρο 70 του ν. 4647/2019.

Το άρθρο 70 του ν. 4647/2019, όπως ισχύει, έχει ως εξής:

«1. Στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο της αποστολής αυτών, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως. Η ελεγκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
2. Το ύψος της ελεγκτικής αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου και το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής προσαυξάνονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εάν οι προαναφερόμενες κατηγορίες προσωπικού έχουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ελεγκτικής αποζημίωσης ανά ημέρα ελέγχου, το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής, καθώς και η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου.
3. Για την καταβολή της ελεγκτικής αποζημίωσης των παραγράφων 1 και 2, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του οικείου Προϊστάμενου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των δικαιούχων, σημειώνεται ποιοι από αυτούς είχαν την ιδιότητα της παραγράφου 2 και καταγράφεται το σύνολο των ημερών ελέγχου που πραγματοποίησε ο καθένας.
»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης