Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Επιδότηση τόκων Υφιστάμενων Δανείων» - Τροποποιήσεις που έγιναν με την απόφαση 44417/6.5.2020

10 Μάιος 2020
«Επιδότηση τόκων Υφιστάμενων Δανείων» - Τροποποιήσεις που έγιναν με την απόφαση 44417/6.5.2020
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Επιμέλεια:

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής

Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

 

Σε συνέχεις των  άρθρων :

α)  «Επιδότηση τόκων Υφιστάμενων Δανείων»: Τι πρέπει να κάνουμε (Σε 12 Βήματα) [Επικαιροποίηση της 3-5-2020] και

β) Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων: Επιπλέον διευκρινίσεις που δόθηκαν πρόσφατα, επισημαίνουμε τα κυριότερα σημεία της απόφασης   44417/6.5.2020 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 ».

Με βάση την ανωτέρω απόφαση, η  Αναλυτική Πρόσκληση η οποία επισυνάπτεται στην αριθμ. 37674/10-4-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιείται [ σημειώνεται ότι η πρώτη τροποποίηση είχε γίνει με την απόφαση 40286/22.4.2020 ] .

Τα σημαντικότερα σημεία είναι τα εξής :

α) [ Δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης  των δικαιολογητικών ]

« 4.    Μετά το σημείο 8 του Κεφαλαίου 9 προστίθεται σημείο 9 ως εξής:
 «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης το αρμόδιο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εφόσον διαπιστώσει σχετικές ελλείψεις ή ασάφειες, δύναται να καλεί τους υποψηφίους λήπτες των ενισχύσεων να τροποποιήσουν ή συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές ημέρες και να αναρτά αυτό το ίδιο τα ορθά έγγραφα στο ΠΣΚΕ. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία το Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δύναται να προχωρήσει σε αρνητική αξιολόγηση».
β) [ Νέα Διαδικασία ενστάσεων ]

« 5.    Το κεφάλαιο 10 «Διαδικασία ενστάσεων», αντικαθίσταται ως εξής:
 «Συστήνεται Επιτροπή Ενστάσεων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄ 5968) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο ενδιαφερόμενος δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) μέσω του ΠΣΚΕ προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου "ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ". Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 8 "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ“. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και γνωστοποιούνται στη ΔΑ και στο δικαιούχο (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) προκειμένου να προχωρήσει σε έκδοση συμπληρωματικής εγκριτικής απόφασης, και στο οικείο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, σε περίπτωση αναίρεσης της αρχικής αξιολόγησης, ώστε αυτό να προχωρήσει στην καταβολή της σχετικής ενίσχυσης. Επίσης κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη “Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από το ΠΣΚΕ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ)”αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ, ώστε να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης της ένστασης».
γ) [ Προσθήκη ΚΑΔ ]

« 7.    Στο παράρτημα V προστίθεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας ο ΚΑΔ 46.46.12 «Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών» ».
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης