Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άδεια ειδικού σκοπού εκπαιδευτικών: Ειδική ρύθμιση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το πλαίσιο της άδειας

Άδεια ειδικού σκοπού εκπαιδευτικών: Ειδική ρύθμιση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το πλαίσιο της άδειας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Ειδική ρύθμιση κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως στη Βουλή, η οποία:

Α. προβλέπει εκτενέστερο θεσμικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα, δε, τώρα που προχωρούμε σε σταδιακή επαναλειτουργία σχολείων, με δυνατότητα για κάποιους μαθητές να απουσιάζουν για συγκεκριμένους λόγους. Ειδικότερα, προβλέπεται, όπως είχε αναγγελθεί, η δυνατότητα ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές που συμμετέχουν εξ αποστάσεως, σε περίπτωση επιδημικής νόσου. Μέριμνα του Υπουργείου είναι να μην μείνει κανείς μαθητής πίσω, να μην αποκοπούν από την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές που πρέπει να παραμείνουν σπίτι. Επιπλέον, προβλέπεται, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, η δυνατότητα συνολικής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για όσο διαρκεί η έκτακτη ή απρόβλεπτη συνθήκη (π.χ. σε περίπτωση φυσικών καταστροφών). Επισημαίνεται ότι η διάταξη συντάχθηκε μετά από διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Β. ρυθμίζει εκτενέστερα το πλαίσιο της άδειας ειδικού σκοπού για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μπορούν να τη λάβουν, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του προϊσταμένου τους, ήτοι του διευθυντή.

Ολόκληρη η τροπολογία

Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, η παροχή σύγχρονης ες αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.
Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων και περιόδους λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ορίζεται ως αποκλειστικός σκοπός της κατά τα ανωτέρω δυνατότητας η παροχή εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται με ζωντανή μετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ενώ δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόμενου μαθήματος.
β. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των παραγόμενων μεταδεδομένων. στο πλαίσιο της προαναφερόμενης διαδικασίας (διατήρηση, καταστροφή μεταδεδομένων, ορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων κ.λπ.), η επεξεργασία των οποίων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς.
γ. Τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της ρύθμισης (τρόπος και τεχνολογικά μέσα για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευτικοί και των μαθητών, όροι και προϋποθέσεις διενέργειας της διαδικασίας, διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων κ.λπ.) καθορίζονται, με υπουργική απόφαση.
2. Ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα όσον αφορά στη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και λοιπών διευκολύνσεων στο εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή μη τυπικής, και της κατάρτισης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του πρώτου άρθρου


Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση μέσων τεχνολογίας και υπό τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (δηλαδή, απευθείας διδασκαλίας και μετάδοσης μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας) σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω αναστολής λειτουργίας της οικείας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Ειδικότερα, οι λόγοι αυτοί αφορούν σε έκτακτη ή απρόβλεπτη κατάσταση που καθιστά αντικειμενικά ιδιαιτέρως δυσχερή ή αδύνατη την παρακολούθηση δια ζώσης μαθημάτων (για παράδειγμα, προσωρινή ή/και παρατεταμένη, καθολική ή μερική, αναστολή ή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όπως επίσης και η μη συμμετοχή με φυσική παρουσία συγκεκριμένων μαθητών σε περίπτωση επιδημικών νόσων, λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, επέλευσης φυσικής καταστροφής ή για άλλο έκτακτο λόγο). Προβλέπεται, επίσης, ότι η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων. Αποκλειστικός σκοπός της παρεχόμενης σχετικής δυνατότητας είναι η παροχή εκπαίδευσης, η οποία ανάγεται σε δημόσιο συμφέρον. Με τη θέσπιση της δυνατότητας αυτής, αφενός μεν, εξυπηρετείται η συνταγματική επιταγή της προαγωγής της διδασκαλίας και στις ειδικές ως άνω περιστάσεις, καθώς και ο στόχος της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης εν γένει, αφετέρου δε, διασφαλίζεται ότι οι μαθητές δεν θα αποξενώνονται από τη μαθησιακή διαδικασία και το αγαθό της γνώσης, αμβλύνοντας έτσι τις δυσμενείς συνέπειες στη διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους λόγω της αναστολής λειτουργίας της οικείας εκπαιδευτικής δομής ή της επέλευσης άλλου λόγου, διακοπτικού ή ανασταλτικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους συγκεκριμένους μαθητές. Προβλέπεται, επίσης, ρητώς ότι δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόμενου μαθήματος σε τεχνικά μέσα, παρά μόνο η ζωντανή μετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο, και μόνον για όσο διαρκεί η εκάστοτε διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό, με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές. Και τούτο, για την πληρέστερη οριοθέτηση της διαδικασίας της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τη διασφάλιση της αναλογικότητάς της, ανεξαρτήτως του ότι ο προαναφερόμενος αποκλειστικός σκοπός της, ο οποίος συνίσταται στην παροχή εκπαίδευσης, οριοθετεί ήδη με επάρκεια και σαφήνεια το πραγματικό και νομικό πλαίσιο διενέργειας της. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα ανωτέρω διακρίνεται από την παροχή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (δηλαδή, διδασκαλίας κατά την οποία ο μαθητής συνεργάζεται, με τον/την εκπαιδευτικό σε διαφορετικό ή/και δεύτερο χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον/την εκπαιδευτικό, με την πρόσβαση σε μαθησιακό και εκπαιδευτικό υλικό μέσω διαδικτύου σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή η οικεία δομή/φορέας εκπαίδευσης), η οποία και χρησιμοποιείται ήδη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τρόπο ενισχυτικό, συμπληρωματικό ή παράλληλο της δια ζώσης διδασκαλίας. Περαιτέρω, στην προτεινόμενη διάταξη προσδιορίζεται για κάθε εκπαιδευτική δομή το πρόσωπο του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2/ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») και προβλέπονται οι σκοποί επεξεργασίας των μεταδεδομένων (metadata) που τυχόν παράγονται κατά την παροχή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και η αναγκαιότητα προσδιορισμού του εύλογου χρονικού διαστήματος τήρησης τους. Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ. και στο άρθρο 65 του ν. 4624/2019, ορίζονται και ρυθμίζονται ο τρόπος και τα μέσα τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο τρόπος συμμετοχής τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών σε αυτήν, οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας της όλης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κατάλληλων οργανωτικών ή/και τεχνικών μέτρων προς πρόσθετη διασφάλιση της προστασίας των (απλών, κατά τεκμήριο) προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στις προαναφερόμενες περιστάσεις.

Επί του δεύτερου άρθρου

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 εφαρμόζεται και στο εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή μη τυπικής, και της κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται αναγκαία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού και των λοιπών διευκολύνσεων, η αιτιολογημένη απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο....
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


1. Είναι δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός. Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων. Σκοπός της παρεχόμενης δυνατότητας όλων των ανωτέρω περιπτώσεων είναι αποκλειστικά η παροχή εκπαίδευσης.

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παρ. 1, δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόμενου μαθήματος, παρά μόνον η ζωντανή μετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο για τον ανωτέρω συγκεκριμένο σκοπό. Τα μεταδεδομένα που τυχόν παράγονται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο διατηρούνται για συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στο πλαίσιο επεξεργασίας των συγκεκριμένων δεδομένων, μετά την πάροδο του οποίου καταστρέφονται. Η επεξεργασία των εν λόγω μεταδεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.) σύμφωνα με τα άρθρα 35 παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ. και 65 του ν. 4624/2019 (Α' 137), ορίζονται και ρυθμίζονται ο τρόπος και τα μέσα τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις περιστάσεις αυτές, ο τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε αυτήν, οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οργανωτικών ή/και τεχνικών μέτρων προς διασφάλιση της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο...
Ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού


Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή μη τυπικής, και της κατάρτισης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). Οι υποβληθείσες από την 1η Μαΐου 2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις για χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού εξετάζονται αποκλειστικά με βάση την παρούσα ρύθμιση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης