Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2019

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2019

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2019

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2019
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Δημοσιεύθηκε χθες, η απόφαση Α.1101/2020 «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013». Εν αναμονή των οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου Ν έτους 2019, παραθέτουμε τις αλλαγές που εντοπίσαμε προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι.

1. Στην πρώτη σελίδα του νέου εντύπου προστέθηκε κωδικός 666. [Υπάγεστε στις διατάξεις του άρθρου 27α του ν.4172/2013]
Υπενθυμίζουμε ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του νόμου 4646/2019 (όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 58 του ΚΦΕ), τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/20141, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με 29%.


2. Έγινε η αναγκαία τροποποίηση στους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν από το 2019 και στο εξής μετά τις τροποποιήσεις του νόμου 4646/2019Υπενθυμίζουμε τους συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2019


Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Φορολογικός συντελεστής για το φορολογικό έτος 2019

-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
-Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

24%

 

Συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης φόρου μερισμάτων για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Φορολογικός συντελεστής για το φορολογικό έτος 2019

-Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (1)
-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.)
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

24%

 

Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών.

Φορολογικός συντελεστής για το φορολογικό έτος 2019

Αγροτικοί  συνεταιρισμοί και νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013

13%

[1] Τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται  στο σημείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 , εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή 29%
 

Δείτε εδώ αναλυτικά τους συντελεστές που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2019


3. Προστέθηκαν στην εκκαθάριση φόρου δύο νέοι κωδικοί (761,762)

Ο κωδικός 762 αφορά στα πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2009, 2011, 2012 και 2013 των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά το μέρος που οφείλονται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και για τα οποία δημιουργήθηκαν διαφορές που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων.
Τα συγκεκριμένα ποσά συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα, όταν προκύψει φόρος εισοδήματος και κατά το μέρος που ο φόρος αυτός επαρκεί για το σκοπό του ως άνω συμψηφισμού.

Ο κωδικός 761 αφορά στα πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2009, 2011, 2012 και 2013 των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά το μέρος που οφείλονται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) τα οποία έχουν ήδη επιστραφεί από τη φορολογική αρχή δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

Οι δύο παραπάνω κωδικοί συμπληρώνονται μαζί με τον πίνακα 6 που προστέθηκε στην τελευταία σελίδα του εντύπου (δείτε παρακάτω)


4. Έγινε η αναγκαία προσαρμογή στο άθροισμα του κωδικού 700 ώστε να συμπεριλάβει και τους δύο ως άνω κωδικούς


5. Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου και συγκεκριμένα στο πίνακα φορολογικής αναμόρφωσης, προστέθηκε περίπτωση 19 (κωδικός 479) «Αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) του ν. 4551/2018».

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της  παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.4551/2018

«Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτόν, για την είσπραξή του δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Επίσης, δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Τα παραπάνω ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του».
6.
Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου και συγκεκριμένα στο πίνακα φορολογικής αναμόρφωσης, προστέθηκε περίπτωση 2. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου (Κωδικός 443)
Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου και συγκεκριμένα στο πίνακα φορολογικής αναμόρφωσης, διαγράφηκε περίπτωση 2. Υπόλοιπο Λογ/σμου ''Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (ν.2238/1994) (Κωδικός 453)

7. Στην πέμπτη σελίδα του εντύπου και συγκεκριμένα στον πίνακα 3Α4 - Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (Άρθρο 39 ν.4172/2013), προστέθηκε  ο κωδικός 212. Σχετική απόφαση ΠΟΛ.1013/20177. Στην τελευταία σελίδα του εντύπου προστέθηκαν δύο νέοι πίνακες

α) Ο πίνακας 6, ο οποίος συμπληρώνεται σε συνάρτηση με τους νέους κωδικούς 761,762.

β) O πίνακας 5, Υπεραξία από μετασχηματισμός με το Ν.Δ. 1297/1972.  Δείτε τη σχετική εγκύκλιο Ε.2181/2019Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης