Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της ιστοσελίδας www.e-9.gr για την διόρθωση των στοιχείων Ε9 - Νέες Οδηγίες για την ορθή αποκατάσταση των λαθών

  • Ενημέρωση για την Αναβάθμιση της Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Όσοι φορολογούμενοι έχετε λάβει ειδοποίηση για διόρθωση της περιουσιακής σας εικόνας ή για την εκ νέου υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων και κατόπιν της αναβάθμισης της Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου Ε9, σας ενημερώνουμε ότι:
Ενημέρωση για την Αναβάθμιση της Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου Δηλώσεων Ε9

Όσοι φορολογούμενοι έχετε λάβει ειδοποίηση για διόρθωση της περιουσιακής σας εικόνας ή για την εκ νέου υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων και κατόπιν της αναβάθμισης της Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου Ε9, σας ενημερώνουμε ότι:

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μετά την επεξεργασία των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 (αρχικές - τροποποιητικές) που υποβάλατε τα έτη 2005-2008, δημιούργησε:

1. είτε την εικόνα των περιουσιακών δικαιωμάτων σας την 1/1/2008 στην οποία παρουσιάζονται λάθη ή παραλείψεις,

2. είτε μια προσωρινή εικόνα για τις περιπτώσεις που υποβάλατε πολλαπλές δηλώσεις και δεν κατέστη δυνατή η σύζευξή τους.

Αναλυτικότερα:

Περίπτωση (1): Για ένα ή περισσότερα περιουσιακά δικαιώματα δεν προσδιορίσθηκε πλήρως η γεωγραφική τους θέση ή παρουσιάσθηκαν ελλείψεις και λάθη στα στοιχεία τους, η διόρθωση των οποίων είναι απαραίτητη για την ορθή διαμόρφωση της τελικής εικόνας της περιουσιακής σας κατάστασης (ως προς τον πίνακα 1) την 1η Ιανουαρίου 2008 και τον υπολογισμό του Ε.Τ.ΑΚ.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε αφενός να προβείτε στις διορθώσεις οι οποίες σας υποδεικνύονται αυτοματοποιημένα, αφετέρου να ελέγξετε το σύνολο των ακινήτων που εμφανίζεται στην εικόνα σας και αν απαιτείται να προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις στα στοιχεία των ακινήτων σας, ακόμα και διαγραφές ή προσθήκες νέων δικαιωμάτων, έτσι ώστε να διαμορφώσετε την εικόνα των ακινήτων σας της 1ης Ιανουαρίου 2008.

Επιπλέον, εάν η οικογενειακή σας κατάσταση την 1η Ιανουαρίου 2008 είναι διαφορετική από την εμφανιζόμενη, μπορείτε να προβείτε στις απαιτούμενες διορθώσεις (προσθήκες ή διαγραφές μελών). Να σημειωθεί ότι η προσθήκη μέλους είναι εφικτή μόνο αν δεν έχει γίνει χωριστή εκκαθάριση ΕΤΑΚ ή δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο ειδοποιητήριο για το πρόσωπο αυτό.

Περίπτωση (2): Ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 που έχετε υποβάλει, διαμορφώθηκε μια προσωρινή περιουσιακή εικόνα με τα στοιχεία του πίνακα 1 (υποχρέου, συζύγου και προστατευόμενων τέκνων) με όσες δηλώσεις κατέστη δυνατόν να συζευχθούν.

Είναι πιθανόν να διαπιστώσετε ότι δεν εμφανίζονται εμπράγματα δικαιώματα, ή ότι υπάρχουν δικαιώματα τα οποία έχετε διαγράψει ή μεταβάλει στις δηλώσεις επομένων ετών, οι οποίες για διάφορες αιτίες (π.χ. λανθασμένος κωδικός μεταβολής, λανθασμένος κωδικός ιδιοκτήτη, κ.α.) δεν είναι δυνατόν να συζευχθούν μεταξύ τους.

Για τους λόγους αυτούς, πρέπει διαμορφώσετε την οικογενειακή σας κατάσταση (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα τέκνα που έχουν περιουσιακά δικαιώματα μόνο στον Πίνακα 1 της δήλωσης Ε9) όπως αυτή ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2008, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες αλλαγές. Στη συνέχεια, πρέπει να διαμορφώσετε την εικόνα των περιουσιακών δικαιωμάτων σας του Πίνακα 1, προβαίνοντας σε προσθήκες δικαιωμάτων, διαγραφές δικαιωμάτων, αλλαγές στοιχείων ακινήτων και λοιπών στοιχείων περιουσιακών δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις επόμενες δηλώσεις που έχετε ήδη υποβάλει. Να σημειωθεί ότι η προσθήκη μέλους είναι εφικτή μόνο αν δεν έχει γίνει χωριστή εκκαθάριση ΕΤΑΚ ή δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο ειδοποιητήριο για το πρόσωπο αυτό.

Η περίπτωση (2) ισχύει για όσους έχουν λάβει ειδοποιητήριο, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τη δήλωσή τους και μέχρι την 1/7/2009 δεν έχουν προβεί σε καμία προσθήκη προστατευόμενου μέλους ή ακινήτου στον πίνακα 1 ή 2.

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι απολύτως απαραίτητη, για τη σωστή ενημέρωση της φορολογικής σας εικόνας καθώς και για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στις συναλλαγές σας με τις Δ.Ο.Υ. Ζητάμε την κατανόησή σας και τη συμμετοχή σας σε αυτή μας την προσπάθεια.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης