Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε λειτουργία η πλατφόρμα myBusinessSupport για τη χορήγηση ευεργετημάτων στους Κομιστές Αξιογράφων που τελούν σε αναστολή 75 ημερών - Οδηγίες συμπλήρωσης

Σε λειτουργία η πλατφόρμα myBusinessSupport για τη χορήγηση ευεργετημάτων στους Κομιστές Αξιογράφων που τελούν σε αναστολή 75 ημερών - Οδηγίες συμπλήρωσης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή «ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ» στην ΑΑΔΕ.

Σχετική η απόφαση Α.1099/2020.

Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως τις 7.5.2020.

______________________________
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων


4 Μαΐου 2020

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ» της πλατφόρμας myBusinessSupport


Περιεχόμενα

1. Θεσμικό Πλαίσιο
2. Γενικά
3. Προϋποθέσεις υπαγωγής
4. Διαδικασία υποβολής αίτησης
5. Προθεσμίες υποβολής αίτησης
6. Λειτουργικότητα Εφαρμογής1. Θεσμικό Πλαίσιο

ΠΝΠ 30.3.2020 (Α' 75), «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Α.1099/2020 (B. 1646/3.5.2020) «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2 γης από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α' 75) με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

ΠΝΠ 11.3.2020 (Α' 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

• Ν. 4682/2020 (Α' 76).

• Ν. 4684/2020 (Α' 86).


2. Γενικά

Διαδρομή εισόδου στην εφαρμογή μέσω του Διδακτικού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.

• Αρχική Σελίδα//myBusinessSupport

• URL: https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet.

- Μέσω της εφαρμογής αυτής έχουν τη δυνατότητα οι κομιστές αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιογράφου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), να δηλώσουν τα στοιχεία αυτών των αξιογράφων και να υπαχθούν, υπό προϋποθέσεις, από την 1.4.2020 και εφεξής στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 (Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις και Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

- Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την υπαγωγή από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, στις ρυθμίσεις για τους κομιστές αξιογράφων, εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ» και εισέρχεστε στην εφαρμογή.


3. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55) από κομιστές αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 μέρες είναι οι κάτωθι:

- Επιχειρήσεις που στις 30.3.2020 δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 55), ήτοι στους ΚΑΔ που έχουν οριστεί στους συνημμένους πίνακες των αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, δύνανται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών αποφάσεων (Α.1072/2020 και Α.1073/2020, όπως τροποποιούνται και ισχύουν) εφόσον, αποτελούν κομιστές αξιογράφων (ή οφείλουν την παροχή αξιογράφων), των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά τα προαναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας,

- το σύνολο της αξίας των αξιογράφων είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. που έχουν υποβληθεί μέχρι και 30.3.2020, όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων.

β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., λαμβάνονται υπόψιν τα ακαθάριστα έσοδα τους κατά το φορολογικό έτος 2019, με βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί.

- Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών, εντός του 2019, ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.

- Το σύνολο των αξιογράφων που επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης ο κομιστής έχει γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 ΠΝΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από την εφαρμογή της Α.1099/2020 εξαιρούνται επιχειρήσεις:

- που έχουν ως ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας, κατά 30.3.2020, τους αναφερόμενους στον πίνακα της απόφασης αυτής ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, κατά την 30η Μαρτίου, από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ κατά την 30η Μαρτίου 2020.

4. Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της Α. 1099/2020 (Προϋποθέσεις Υπαγωγής) και δεν εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ιδίας απόφασης, εντάσσονται ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και υπάγονται από 1.4.2020 και εφεξής, στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών αποφάσεων Α.1072/2020, Α.1073/2020, όπως τροποποιούνται και ισχύουν, για την παράταση καταβολής και την αναστολή είσπραξης οφειλών, καθώς και τα ευεργετήματα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τις οφειλές / δόσεις ρυθμίσεων μηνός Απριλίου 2020 και του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) που προκύπτει από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία καταβολής 30.4.2020.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών έως τις 7/5/2020.

3. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 της Α.1099/2020 και ιδίως τα στοιχεία των αξιογράφων δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση υπαγωγής στα ευεργετήματα των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 55) και ειδικότερα τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε αξιογράφου, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτού, το ποσό, και το πιστωτικό ίδρυμα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α' 75), καθώς και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2019, όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) της επιχείρησης και μεταφέρεται στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις δικαιούχους επιχειρήσεις της περίπτωσης β) του άρθρου 2.

4. Για τη χορήγηση των ευεργετημάτων των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις αυτές και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις.

- Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης. Εφόσον χορηγήθηκαν τα ευεργετήματα της έκπτωσης του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ή του συμψηφισμού ποσού που αντιστοιχεί στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ΦΠΑ της δήλωσης α' τριμήνου 2020 για τους τηρούντες απλογραφικά ή Μαρτίου 2020 για τους τηρούντες διπλογραφικά, τα σχετικά ποσά είναι επιστρεπτέα με βάση τις κείμενες διατάξεις.

5. Προθεσμίες υποβολής αίτησης

Η αίτηση για την υπαγωγή αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 7/5/2020. 

Λειτουργικότητα Εφαρμογής

Η σελίδα της εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. είναι η παρακάτω. Για την είσοδο ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «Κομιστές αξιόγραφων»
Εικόνα 1: Σελίδα της εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ


Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή κατευθύνεστε στην επόμενη οθόνη:Εικόνα 2: Οθόνη αίτησης
Εικόνα 3: Οθόνη εισαγωγής στοιχείων αξιογράφου


Στην οθόνη της αίτησης (εικόνα 2 και 3):

1. Στον Πίνακα με τίτλο «Στοιχεία Μητρώου» προσυμπληρωμένα τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης, όπως αυτά τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

2. Το πεδίο «Επιλογές»

3. Το πεδίο «Στοιχεία Αξιογράφων» μέσω του οποίου γίνεται η εισαγωγή του αξιογράφου.

4. Το πεδίο «Εισαγωγή Αξιογράφου» περιλαμβάνει τον αριθμό του αξιογράφου, το πιστωτικό ίδρυμα, τον ΑΦΜ του εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης και το ποσό του.

5. Το πεδίο «Ακαθ.Έσοδα ή κύκλος εργασιών ΦΠΑ (κωδ.312) φορολ.Έτους 2019» στο οποίο δηλώνονται τα αντίστοιχα ποσά. 

6. Το πεδίο «Συνολικό Ποσό Επιβεβαιωμένων Αξιόγραφων», στο οποίο εμφανίζεται το συνολικό ποσό των αξιόγραφων που έχουν επιβεβαιωθεί από το αρχείο των τραπεζών.

7. Το πεδίο «Πλήθος Αξιογράφων» στο οποίο εμφανίζεται το πλήθος των αξιογράφων.

8. Το πεδίο «Συνολικό Ποσό Μη Επιβεβαιωμένων Αξιογραφων» στο οποίο εμφανίζεται το συνολικό ποσό των αξιογραφων που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το αρχείο των τραπεζών.

9. Το πεδίο της υπεύθυνης δήλωσης το οποίο πρέπει να επιλέξετε κλικαροντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αίτηση θα πρέπει

- υποχρεωτικά να δηλωθεί ποσό στο πεδίο «Ακαθ.Έσοδα ή κύκλος εργασιών ΦΠΑ (κωδ.312) φορολ.Έτους 2019» ως εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί μέχρι και τη 30η Μαρτίου 2020, όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων.

β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., λαμβάνονται υπόψιν τα ακαθάριστα έσοδα τους κατά το φορολογικό έτος 2019, με βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019 ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.
Εικόνα 4: Οθόνη επιλογών για οριστικοποίηση της αίτησης


Για την οριστικοποίηση της αίτησης επιλέγω «Υποβολή δήλωσης» από το μενού «Επιλογές»

Μετά την υποβολή της αίτησης εμφανίζεται το μήνυμα της οθόνης 5 για την επιτυχή αποθήκευση και οριστικοποίηση της δήλωσης.
Εικόνα 5: Οθόνη επιτυχούς αποθήκευσης αίτησης


Υπηρετούμε πιστά το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο.
_______________________________________________________
Δείτε το αρχείο με τις οδηγίες για την εφαρμογή


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης