Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ - Οριστικοποίηση φορολογικής εγγραφής. Εκτελεστότητα προσβαλλόμενης πράξης

ΔΠΑ - Οριστικοποίηση φορολογικής εγγραφής. Εκτελεστότητα προσβαλλόμενης πράξης

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 19025/2019, 32ο Τμήμα
 
Η φορολογική εγγραφή έχει οριστικοποιηθεί λόγω της μη ασκήσεως προσφυγής κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της αρχικής ανακλητικής δήλωσης και ως εκ τούτου το μεταγενέστερο αίτημα του προσφεύγοντος για επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου για την ίδια αιτία δεν είναι νόμιμο, καθώς τυχόν αποδοχή της αίτησης αυτής θα οδηγούσε στην ανατροπή της, με τον ως άνω τρόπο, οριστικοποίησης της φορολογικής εγγραφής.

Η εκδοθείσα επί του μεταγενέστερου αιτήματος του προσφεύγοντος (μετά τη συντέλεση της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης του αρχικού αιτήματος του προσφεύγοντος) ρητή απορριπτική απόφαση, δεν συνιστά νέα, εκτελεστού χαρακτήρα, πράξη, ως απλώς επιβεβαιωτική της αρχικής σιωπηρής απόρριψης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αυτού, κατά περιεχόμενο, αιτήματος του προσφεύγοντος, χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης, δεδομένου ότι το αίτημα που ο προσφεύγων υπέβαλε με τη νεότερη αίτηση ήταν ακριβώς το ίδιο με εκείνο της αρχικής αίτησής του χωρίς να προσκομίσει κάποιο νεώτερο στοιχείο στην φορολογική αρχή.

Επομένως, εφόσον για να ασκηθεί παραδεκτώς προσφυγή κατά της πράξης ή παράλειψης έκδοσης πράξης, με την οποία περατώνεται η ενδικοφανής διοικητική διαδικασία, απαιτείται να ήταν εκτελεστή η προσβληθείσα με την ενδικοφανή προσφυγή πράξη της Διοίκησης, η κρινόμενη προσφυγή ασκηθείσα κατά της προσβαλλόμενης απορριπτικής απόφασης του Προϊσταμένου της ΔΕΔ επί της ενδικοφανούς προσφυγής, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης