Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως θα γίνεται η αυθεντικοποίηση των χρηστών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

28 Απρίλιος 2020
Πως θα γίνεται η αυθεντικοποίηση των χρηστών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης


Σύμφωνα με τη νέα απόφαση 10238 ΕΞ 2020, οι χρήστες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους (αυθεντικοποίηση) με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ΕΕ L 176), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014, σε τρίτη χώρα, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στην έννοια των χρηστών περιλαμβάνονται τα φυσικά πρόσωπα που δρουν είτε ατομικά για τα ίδια είτε με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης, το φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιεί αποκλειστικά τους προσωπικούς κωδικούς-διαπιστευτήρια που του έχουν αποδοθεί είτε από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είτε από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 1 της παρούσας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τυχόν κωδικοί-διαπιστευτήρια φυσικού προσώπου, τα οποία έχουν αποδοθεί σε αυτό από τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της εκπροσώπησης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας η διαδικασία της αυθεντικοποίησης διακόπτεται.

Ο χρήστης εισέρχεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, επιλέγει την υπηρεσία που επιθυμεί και την αυθεντικοποίηση μέσω πιστωτικού ιδρύματος και κατόπιν μεταφέρεται στο περιβάλλον ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμών του πιστωτικού ιδρύματος της επιλογής του, όπου προβαίνει σε ισχυρή αυθεντικοποίηση με την καταχώριση α) των προσωπικών κωδικών εισόδου που του έχει χορηγήσει το πιστωτικό ίδρυμα και β) του κωδικού μιας χρήσης (ενδεικτικά ΟΤΡ, Push Notifications, Tokens) που του αποστέλλει το πληροφοριακό σύστημα του πιστωτικού ιδρύματος. Κατόπιν, ο χρήστης ενημερώνεται για την διαβίβαση από το πιστωτικό ίδρυμα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης των εξής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

- Όνομα

- Επώνυμο

- Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

- Αριθμό κινητού τηλεφώνου (εφόσον υπάρχει και χρησιμοποιείται από τον χρήστη για την διαδικασία αυθεντικοποίησης του από το πιστωτικό ίδρυμα),


όπως τα δεδομένα αυτά είναι καταχωρημένα στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τον χρόνο της διαβίβασης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Δείτε την 10238 ΕΞ 27-04-2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης