Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής φορολογικών οφειλών νομικού προσώπου

Δικαστικά - Φορονομικά

27 Απρίλιος 2020
Taxheaven.gr


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΑΞΗ 4/2020 της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010
 
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αθανάσιο Ράντο, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του καθ' ύλην αρμόδιου Β΄ Τμήματος Ειρήνη Σαρπ και την επόμενη κατά σειρά αρχαιότητας Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ,
 
Αφού έλαβε υπόψη:
 
α) Το άρθρο 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213).

β) Την από 31.3.2020 αίτηση του ....................... (ΠΑ .................), με την οποία, κατ΄ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, ζητείται να εισαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προσφυγή του (αρ. καταθέσεως: ΠΡ ...............) κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (3760 και 3759/30.12.2019), απορριπτικών ισάριθμων ενδικοφανών προσφυγών του (αρ. πρωτ. εισερχ. ..... και ........).
Με τις ενδικοφανείς αυτές προσφυγές είχε ζητηθεί η ακύρωση: α) πράξης περί διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2011 (...............), με την οποία επεβλήθη στην εταιρεία “........” και στον αιτούντα, υπό την ιδιότητά του ως εκκαθαριστή και κατά νόμον προσωπικώς και αλληλεγγύως υποχρέου με την εταιρεία προσώπου, κύριος φόρος εισοδήματος, ύψους .......€, πλέον προστίμου και τόκων των άρθρων 58 και 53 του Κ.Φ.Δ., ύψους ........€ και β) πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., με την οποία επεβλήθη στην ως άνω εταιρεία και στον αιτούντα, υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά του, πρόστιμο 500€, λόγω μη προσκομίσεως των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, κατόπιν σχετικής προς τούτο προσκλήσεως της φορολογικής αρχής (...... έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών).

γ) Με υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι, στο πλαίσιο εκδίκασης της προσφυγής του αιτούντος, ανακύπτουν τα εξής γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα: α) αν, κατά την έννοια των άρθρων 64 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. ν. 2717/1999, Α΄ 97) και 50 παρ. 7 και 63 παρ. 1 και 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/2013, Α΄ 170), ο προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόμενος κατά νόμον για την καταβολή των φορολογικών οφειλών νομικού προσώπου νομιμοποιείται στην άσκηση προσφυγής κατά της απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής που άσκησε κατά της εκδοθείσης σε βάρος του νομικού προσώπου καταλογιστικής πράξης, κατ' ενάσκηση δυνατότητας παρεχόμενης εκ του νόμου, και β) σε καταφατική περίπτωση, αν με την προσφυγή μπορεί να προβληθούν αποκλειστικά λόγοι περί ελλείψεως των κατά νόμον προβλεπόμενων προϋποθέσεων γένεσης της αλληλέγγυας ευθύνης του προσφεύγοντος, χωρίς να αμφισβητείται η νομιμότητα της εκδοθείσης σε βάρος του νομικού προσώπου καταλογιστικής πράξης, ή αν, αντιθέτως, μπορούν να προβάλλονται και λόγοι αναγόμενοι στη νομιμότητα της οικείας καταλογιστικής πράξης και της εν γένει φορολογικής υποχρέωσης του νομικού προσώπου.

δ) Κατά την ημέρα υποβολής της παρούσας αιτήσεως, δημοσιεύθηκε η 498/2020 απόφαση της επταμελούς συνθέσεως του Β΄ Τμήματος, με την οποία επιλύθηκε το πρώτο εκ των τιθέμενων με την παρούσα αίτηση ζητημάτων.

ε) Ωστόσο  με την ως άνω απόφαση δεν επιλύθηκε το δεύτερο εκ των τιθέμενων με την παρούσα αίτηση νομικό ζήτημα, η εξέταση του οποίου, ενόψει της λύσης που δόθηκε από το Δικαστήριο, δεν στερείται αντικειμένου, ήτοι παραμένει λυσιτελής.

στ) Το ως άνω ζήτημα, ως εκ της φύσεώς του και της σημασίας που έχει η επίλυσή του, λόγω και της σοβαρότητας των συνεπειών της αλληλέγγυας ευθύνης, αποτελεί πράγματι γενικότερου ενδιαφέροντος νομικό ζήτημα κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, ενώ, λόγω του αριθμού των προσώπων που αφορά, δηλαδή όσων χαρακτηρίζονται από το νόμο αλληλεγγύως συνυπεύθυνοι για τις φορολογικές οφειλές των νομικών προσώπων και λοιπών οντοτήτων των άρθρων 101 του Κ.Φ.Ε. και ήδη 45 του νέου Κ.Φ.Ε. (βλ. μ.ά. άρθρα 115 του Κ.Φ.Ε., 50 του Κ.Φ.Δ., 45 του ν. 1642/1986 και 55 του Κ.Φ.Π.Α.), επηρεάζει  ευρύ κύκλο προσώπων.

ζ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου ......................),
 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
 
να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, κατά το μέρος που αφορά το δεύτερο εκ των τιθέμενων νομικών ζητημάτων, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.  Μειοψήφησε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη γνώμη του οποίου, μετά την έκδοση της ΣτΕ 498/2020, δεν συντρέχουν πλέον εν προκειμένω  οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 για τη εισαγωγή της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου.
 
δ ι α τ ά σ σ ε ι
 
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προσφυγή του αιτούντος (αρ. καταθέσεως: ΠΡ ................),
2. Να αποδοθεί στον αιτούντα το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αιτήσεως παράβολο, και
3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ»  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα.