Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ΙΚΑ σφίγγει τα λουριά στους οφειλέτες

29 Ιούνιου 2009 Σχόλια
  • Αλλάζει με το υπό προώθηση νομοσχέδιο του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το πάγιο σύστημα ρύθμισης των οφειλών του ΙΚΑ, το οποίο πλέον ομοιάζει με τις κατά καιρούς ρυθμίσεις οφειλών που προωθούνται (η τελευταία ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2009) για να «ξεκολλήσουν» τα έσοδα του Ιδρύματος. Παράλληλα προωθείται η σύσταση ειδικής επιτροπής εσόδων με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των εργοδοτών που χρωστούν οφειλές στο ΙΚΑ. Το ρηξικέλευθο της εν λόγω επιτροπής θα είναι βέβαια η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ).
Το ΙΚΑ σφίγγει τα λουριά στους οφειλέτες

Αλλάζει με το υπό προώθηση νομοσχέδιο του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το πάγιο σύστημα ρύθμισης των οφειλών του ΙΚΑ, το οποίο πλέον ομοιάζει με τις κατά καιρούς ρυθμίσεις οφειλών που προωθούνται (η τελευταία ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2009) για να «ξεκολλήσουν» τα έσοδα του Ιδρύματος. Παράλληλα προωθείται η σύσταση ειδικής επιτροπής εσόδων με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των εργοδοτών που χρωστούν οφειλές στο ΙΚΑ. Το ρηξικέλευθο της εν λόγω επιτροπής θα είναι βέβαια η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ).

Η ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Μετά τη θέση σε ισχύ των εν λόγω ρυθμίσεων, οι εκάστοτε οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους σε 48-60 δόσεις (με την τελευταία έκτακτη ρύθμιση οφειλών οι δόσεις ανέρχονται σε 96). Βέβαια για να επεκταθεί πέραν των 48 δόσεων η ρύθμιση θα πρέπει να υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, η οποία για να ληφθεί λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των απασχολουμένων και τη διασφάλιση της οφειλής. Προϋπόθεση που τίθεται για τη ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής.
Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται κλιμακωτά και αθροιστικά επί της συνολικής οφειλής. Αναλυτικότερα:

- Για ποσό συνολικής οφειλής μέχρι 100.000, ποσοστό 6%.
- Για ποσό από 100.001- 300.000, ποσοστό 5%.
- Για ποσό από 300.001 και άνω, ποσοστό 4%.

Να σημειωθεί ότι κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ (η τελευταία έκτακτη ρύθμιση οφειλών ορίζει ως κατώτατο όριο το ποσό των 100 ευρώ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ο οφειλέτης δεν τήρησε προηγούμενη ρύθμιση, μπορεί μετά από ένα τρίμηνο από την έκδοσή της και σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού πριν την παρέλευση τριμήνου να ζητήσει από το αρμόδιο όργανο για δεύτερη φορά ρύθμιση. Αν δεν τηρηθούν οι όροι της νέας ρύθμισης επισπεύδεται η διαδικασία για κήρυξη της επιχείρησης σε κατάσταση πτώχευσης αν προηγουμένως δεν εξοφληθεί η οφειλή από τη λήψη αναγκαστικών ή άλλων μέτρων είσπραξης.
Αυτό που αλλάζει, πάντως, σε σχέση με την τρέχουσα έκτακτη ρύθμιση οφειλών είναι το ύψος της έκπτωσης επί των προσαυξήσεων. Ετσι για την υπαγωγή στη ρύθμιση με καταβολή ως 48 δόσεων παρέχεται έκπτωση επί των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν στην οφειλή κατά 10% (στην τρέχουσα είναι 50%), ενώ αν εξοφληθεί η συνολική εφάπαξ οφειλή παρέχεται έκπτωση κατά 20% (στην τρέχουσα είναι 80%) επί των πρόσθετων τελών.


ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Η ειδική Επιτροπή Εσόδων θα μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα την κατ’ εξαίρεση ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών, αν από τα οικονομικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης που προσκομίζει ο οφειλέτης αποδεικνύεται ότι μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η εξόφληση των οφειλών προς το ΙΚΑ.
Η ειδική Επιτροπή Εσόδων που θα συσταθεί θα συγκροτείται με μέλη:
- Τον εκάστοτε γενικό γραμματέα του υπουργείου Απασχόλησης ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν υποδιοικητή του ΙΚΑ.
- Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών.
- Εναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με το νόμιμο αναπληρωτή του.
- Εναν εκπρόσωπο των ασφαλισμένων του Ιδρύματος, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τη ΓΣΕΕ για τρία εξάμηνα.
- Εναν εκπρόσωπο φορέα εργοδοτών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αναφορικά με την επιλογή των εκπροσώπων των εργοδοτών γίνεται από τον διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πρόταση του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ.
Η ειδική Επιτροπή Εσόδων πέραν της απόφασης για την κατ’ εξαίρεση ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών μπορεί να αποφασίζει, μετά από αίτημα του οφειλέτη, εφόσον αυτός είναι συνεπής στους όρους της ρύθμισης και δεν οφείλει τρέχουσες εισφορές, τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αίτια, εκτιμώντας ελεύθερα το ύψος του παρακρατούμενου ποσού χωρίς τους τιθέμενους περιορισμούς από σχετικές διατάξεις.
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ιδίως:
- Τη μείωση του ποσού της προκαταβολής.
- Την αύξηση του αριθμού των δόσεων.
- Την επαναφορά σε ρύθμιση, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης και μέχρι δύο φορές κατ’ ανώτατο όριο.
- Τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας με μείωση του ποσοστού παρακράτησης σε περίπτωση δανειοδότησης από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα.
- Τη μείωση του παρακρατούμενου ποσού σε περίπτωση είσπραξης χρημάτων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
- Την αναστολή της επισπευδόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά περιουσιακών στοιχείων οφειλετών με διάφορους όρους.


ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

- Πρόστιμο στον εργοδότη ακόμη και για την οικειοθελή αποχώρηση μισθωτού. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δηλώσει οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένου και δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο, επιβάλλονται πρόστιμα στον εργοδότη ύψους 500.000 ευρώ, όταν η αναγγελία πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο των 8 ημερών και ποσό 1.000 ευρώ όταν η αναγγελία γίνει μετά την πάροδο ενός μήνα από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε.
- Αναστολή εισφορών λόγω καταστροφών. Οι ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, που οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές από τις αιτίες αυτές, καθώς και από επιχειρήσεις ή εργοδότες που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από βίαια γεγονότα, ρυθμίζονται ως εξής:
- Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές κεφαλαιοποιούνται.
- Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς για έξι μήνες.
- Οι εισφορές εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες των 36.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης