Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία σχετικά με τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους δημοσίους υπαλλήλους σε περίπτωση που ο ένας Γονέας δεν εργάζεται και είναι Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ)

14 Απρίλιος 2020
Τροπολογία σχετικά  με τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους δημοσίους υπαλλήλους σε περίπτωση που ο ένας Γονέας δεν εργάζεται και είναι Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ)Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους δημοσίους υπαλλήλους (άρθρο 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.) και συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω άδεια χορηγείται στους ανωτέρω και στην περίπτωση που ο γονέας ο οποίος δεν εργάζεται, είναι Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας. 
Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο
«Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α' 75)»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο      επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού που προβλέπεται στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α' 76) και στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου δεν εργάζεται, αλλά είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2020
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας
με τίτλο
«Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α' 75)»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο ....
Άδεια ειδικού σκοπού
Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.».
Αθήνα, 14 Απριλίου 2020
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης