Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προθεσμίες για τη δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από τους διαχειριστές κεφαλαίων - Επ. Κεφαλαιαγοράς

Προθεσμίες για τη δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από τους διαχειριστές κεφαλαίων - Επ. Κεφαλαιαγοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΝΠΔΔ


AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 9η Απριλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της ανακοίνωση (statement) αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα όσον αφορά στις προθεσμίες για τη δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από τους διαχειριστές κεφαλαίων, η οποία ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ακολουθεί μετάφραση της ανακοίνωσης στα ελληνικά:

ANAKOINΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΑΚΑΑ/ESMA)


Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) εκδίδει αυτή την Ανακοίνωση για την προώθηση της συντονισμένης δράσης των αρμόδιων εθνικών αρχών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Αφορά στις υποχρεώσεις των εξής:
- εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ,
- αυτοδιαχειριζόμενες εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ,
- αδειοδοτημένοι ΔΟΕΕ,
- ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προωθούν ΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 42 της AIFMD,
- διαχειριστές EuVECA, και
- διαχειριστές EuSEF, (εφεξής αποκαλούμενοι "διαχειριστές κεφαλαίων") να δημοσιεύουν ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τα κεφάλαια που διαχειρίζονται, σε σχέση με τις περιόδους αναφοράς από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 30 Απριλίου 20201 συμπεριλαμβανομένης.

Η ΕΑΚΑΑ αναγνωρίζει ότι οι δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19 παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες και προκλήσεις για τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους ελεγκτές τους κατά την προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων των κεφαλαίων τους και των εξαμηνιαίων εκθέσεων, την έγκαιρη διενέργεια ελέγχου των εκθέσεων αυτών καθώς και τη δημοσίευσή τους εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις Οδηγίες UCITS2 και ΑΙFMD3 καθώς και στους κανονισμούς EuVECA4 και EuSEF5.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΑΚΑΑ,6 η ΕΑΚΑΑ εκδίδει αυτήν την Ανακοίνωση για την προώθηση συντονισμένης δράσης από τις εθνικές εποπτικές αρχές ως απάντηση στη δυσκολία της κατάστασης και για να παρέχει σαφήνεια στους διαχειριστές κεφαλαίων.

Ιστορικό

Οι διαχειριστές κεφαλαίων υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις και, στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ, εξαμηνιαίες εκθέσεις για κάθε κεφάλαιο που διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.

ΟΣΕΚΑ

Οι αυτοδιαχειριζόμενες εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται το αργότερο τέσσερις μήνες μετά το τέλος κάθε οικονομικής περιόδου στην οποία αναφέρονται7. Για τις χρήσεις 31 Δεκεμβρίου 2019, η τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης είναι η 30 Απριλίου 2020. Τα λογιστικά στοιχεία που περιέχονται στην ετήσια έκθεση πρέπει να ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή.8

Επιπλέον, οι αυτοδιαχειριζόμενες εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ υποχρεούνται να δημοσιεύουν εξαμηνιαίες εκθέσεις για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται για τους πρώτους έξι μήνες του οικονομικού έτους, το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της οικονομικής περιόδου στην οποία αναφέρονται.9 Σε αντίθεση με τις ετήσιες εκθέσεις, οι πληροφορίες που περιέχονται στην εξαμηνιαία έκθεση δεν χρειάζεται να ελέγχονται.

Αδειοδοτημένοι Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι αδειοδοτημένοι ΔΟΕΕ υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζονται και για κάθε ΟΕΕ που προωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αργότερο έξι μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους του ΟΕΕ.10 Η ίδια προθεσμία ισχύει για τους εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ όσον αφορά τους ΟΕΕ που διαθέτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 42 της AIFMD. Για τις χρήσεις 31 Δεκεμβρίου 2019, η τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης είναι η 30 Ιουνίου 2020. Τα λογιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση πρέπει να ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή.11 Οι ΟΕΕ που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους ενδέχεται να υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών εκθέσεων.12

Διαχειριστές EuVECA και EuSEF

Οι διαχειριστές EuVECA και οι διαχειριστές ΕuSEF πρέπει επίσης να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση για κάθε EuVECA ή EuSEF που διαχειρίζονται, το αργότερο έξι μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους.13 Για τις χρήσεις 31 Δεκεμβρίου 2019, η τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης είναι η 30η Ιουνίου 2020. Αυτές οι ετήσιες εκθέσεις περιλαμβάνουν τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των EuVECA ή ΕuSEF.14

Πανδημία COVID-19

Η ΕΑΚΑΑ αναγνωρίζει ότι η πανδημία COVID-19 δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους ελεγκτές, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός κρατών μελών επιβάλλει άνευ προηγουμένου εθνικά μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης. Η ΕΑΚΑΑ εκτιμά ότι λόγω των μέτρων αυτών, οι διαχειριστές κεφαλαίων αντιμετωπίζουν περιορισμούς οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητά τους να δημοσιεύουν τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα κεφάλαια που διαχειρίζονται ή προωθούν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται ανωτέρω. Όσον αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον έλεγχο, η ΕΑΚΑΑ σημειώνει ότι η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Οργανισμών Εποπτείας Ελέγχου (CEAOB) εξέδωσε σχετική δήλωση15 στις 25 Μαρτίου 2020.

Προθεσμίες δημοσίευσης περιοδικών πληροφοριών

Η ΕΑΚΑΑ υπογραμμίζει ότι οι περιοδικές πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν σημαντικό σημείο αναφοράς για τις οικονομικές αποφάσεις των επενδυτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών και να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις θα πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Οδηγιών UCITS και AIFMD καθώς και των Κανονισμών EuVECA και ΕuSEF, όπως και του Κανονισμού για τα ΑΚΧΑ16 και του Κανονισμού ELTIF17 που ισχύουν για τα κεφάλαια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΑΚΧΑ ή ELTΙF αντιστοίχως.

Η ΕΑΚΑΑ υπογραμμίζει ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων αναμένεται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων και των εξαμηνιαίων εκθέσεων και να τις δημοσιεύσουν εντός των σχετικών νομοθετικών προθεσμιών που αναφέρονται ανωτέρω.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των περιοδικών εκθέσεων για έγκαιρη και διαφανή γνωστοποίηση, η ΕΑΚΑΑ είναι της άποψης ότι οι επιβαρύνσεις των διαχειριστών κεφαλαίων που συνδέονται με την πανδημία COVID-19 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις εθνικές εποπτικές αρχές με συντονισμένο τρόπο. Αυτό είναι προς το συμφέρον της προστασίας των επενδυτών και συμβάλλει στην ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ένωση.

Δεδομένου ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων ενδέχεται να δυσκολευτούν στη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους λόγω του COVID-19, η ΕΑΚΑΑ αναμένει από τις εθνικές εποπτικές αρχές να ενεργούν σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που καθορίζονται στα κράτη μέλη τους και όταν είναι δυνατόν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, να μην δίνουν προτεραιότητα στις εποπτικές ενέργειες επί των εν λόγω συμμετεχόντων στην αγορά όσον αφορά την τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται στις Οδηγίες ΟΣΕΚΑ, και AIFMD,18 καθώς και τους Κανονισμούς EuSEF και EuVECA όσον αφορά:
α. ετήσιες εκθέσεις με ημερομηνία αναφοράς το τέλος του έτους 2019 ή αργότερα, αλλά πριν από την 1η Απριλίου 2020 για περίοδο δύο μηνών μετά την αντίστοιχη προθεσμία,
β. ετήσιες εκθέσεις με ημερομηνία αναφοράς τη 12μηνη περίοδο που ολοκληρώνεται την 1η Απριλίου 2020 ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά πριν από την 1η Μαΐου για περίοδο ενός μηνός μετά την αντίστοιχη προθεσμία,19 και
γ. εξαμηνιαίες εκθέσεις για τους ΟΣΕΚΑ με ημερομηνία αναφοράς την 31 Ιανουαρίου 2020 ή αργότερα, αλλά πριν από την 1η Απριλίου 2020 για περίοδο ενός μηνός μετά την προθεσμία που ορίζεται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ.

Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ ενθαρρύνει τις εθνικές εποπτικές αρχές να εφαρμόζουν γενικά μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο κατά την άσκηση των εποπτικών εξουσιών κατά την καθημερινή εφαρμογή των διατάξεων τη τομεακής νομοθεσίας κατά αναλογικό τρόπο σχετικά με τις προθεσμίες δημοσίευσης των ετήσιων και των εξαμηνιαίων εκθέσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

Παρόλα αυτά, όταν οι διαχειριστές κεφαλαίων προβλέπουν ευλόγως ότι η δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων και των εξαμηνιαίων εκθέσεων θα καθυστερήσει πέρα από τις κανονικές προθεσμίες, αναμένεται να ενημερώσουν έγκαιρα την εποπτική τους αρχή και να ενημερώσουν τους επενδυτές όσο το δυνατόν συντομότερα για την καθυστέρηση, τους λόγους της καθυστέρησης αυτής και, στο μέτρο του δυνατού, την εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης.

Η ΕΑΚΑΑ υπενθυμίζει στους διαχειριστές κεφαλαίων ότι ορισμένα κεφάλαια20 εξακολουθούν να υπόκεινται στις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 17 του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς.21 Συγκεκριμένα, τα εν λόγω κεφάλαια πρέπει να συνεχίσουν να δημοσιοποιούν όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

Η ΕΑΚΑΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και θα λάβει ή θα συστήσει οποιαδήποτε μέτρα είναι απαραίτητα για τον μετριασμό των επιπτώσεων του COVID-19 στην έγκαιρη και κατάλληλη περιοδική γνωστοποίηση από τους διαχειριστές κεφαλαίων όσον αφορά στα κεφάλαια που διαχειρίζονται ή διαθέτουν στην αγορά. Η ΕΑΚΑΑ θα επανεξετάσει, εφόσον χρειάζεται, τυχόν ανάγκη τροποποίησης των χρονοδιαγραμμάτων που αναμένεται να εφαρμόσουν οι εθνικές εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν επηρεάζει τις πιθανές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία, για παράδειγμα το εθνικό εταιρικό δίκαιο.1 Για τις εξαμηνιαίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ, η κατάσταση καλύπτει τις περιόδους αναφοράς που λήγουν από την 31η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Μαρτίου 2020 συμπεριλαμβανομένης.
2 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 302, 17.11.2009, p. 32–96.
3 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ OJ L 174, 1.7.2011, p. 1–73.
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ OJ L 115, 25.4.2013, p. 1–17 .
5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ OJ L 115, 25.4.2013, p. 18–38.
6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 , σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ OJ L 331, 15.12.2010, p. 84–119.
7 Σύμφωνα με το άρθρο 68(1)(β) και (2)(α) της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ.
8 Σύμφωνα με το άρθρο 73 της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ.
9 Σύμφωνα με το άρθρο 68(1)(γ) and (2)(β) της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ.
10 Σύμφωνα με τα άρθρα 22(1) και 42(1)(α) της AIFMD. Όταν ο ΟΕΕ είναι απαραίτητο να δημοσιεύσει την ετήσια οικονομική έκθεσή του σύμφωνα με την Οδηγία για τη Διαφάνεια (Οδηγία 2004/109/ΕΚ), η Public Statement setting out actions to mitigate the impact of COVID-19 in the area of the Transparency Directive θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
11 Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2 του άρθρου 22(3) της AIFMD.
12 Σύμφωνα με την υπο-παράγραφο 2 του άρθρου 43 παράγραφος 1 της ΑIFMD, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν αυστηρότερους όρους στην προώθηση των ΔΟΕΕ στους μικροεπενδυτές στην επικράτειά τους μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ που διαχειρίζονται ή στους ΟΕΕ από τις απαιτήσεις που ισχύουν για ΟΕΕ που διατίθενται σε επαγγελματίες επενδυτές στην επικράτειά τους.
13 Σύμφωνα με το άρθρο 12(1) του Κανονισμού EuVECA και του άρθρου 13(1) του Κανονισμού EuSEF.
14 Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 12(1) του Κανονισμού EuVECA και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 13(1) του Κανονισμού EuSEF. Όταν οι EuVECA/EuSEF απαιτείται να δημοσιοποιήσουν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους σύμφωνα με την Οδηγία για τη Διαφάνεια (Οδηγία 2004/109/EΚ), η Public Statement setting out actions to mitigate the impact of COVID-19 in the area of the Transparency Directive θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
15https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200325-ceaob-statement-covid-19_en.pdf
16 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ), ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 8 έως 4, ιδίως άρθρα 16(4)(γ)(ii) 36. .
17 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98 έως 12, ιδίως άρθρα 19(3) και 23(5).
18 Όπως τροποποιείται από την εθνική νομοθεσία αναφορικά με τα κεφάλαια που προωθούνται στους ιδιώτες επενδυτές.
19 Όπως τροποποιείται από την εθνική νομοθεσία σε σχέση με τα κεφάλαια που διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές. Αυτή η διαφορετική χρονική περίοδος οφείλεται στο γεγονός ότι στο στοιχείο α. η προσδοκία να μην δοθεί προτεραιότητα στην εποπτική δράση για τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης σχετικά με το τέλος του έτους που καθορίστηκε στις 31 Μαρτίου 2020 ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Ωστόσο, χωρίς τις διατάξεις του σημείου β., η προσδοκία να μην δοθεί προτεραιότητα στις εποπτικές δράσεις δεν θα ισχύει μέχρι την ίδια ημερομηνία (ήτοι 30 Σεπτεμβρίου 2020) για τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης σχετικά με το τέλος του έτους που καθορίστηκε στις 30 Απριλίου 2020, η οποία πρέπει να δημοσιευθεί το αργότερο στις 30 Αυγούστου 2020
20 ESMA Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (ESMA70-145-111 - Version 14), ιδίως Q5.6 και Q5.7.
21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1 έως 61.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης