Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Δώρο Πάσχα για εργαζόμενους με αναστολή εργασιακής σχέσης (λόγω covid19)

ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Δώρο Πάσχα για εργαζόμενους με αναστολή εργασιακής σχέσης (λόγω covid19)

ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Δώρο Πάσχα για εργαζόμενους με αναστολή εργασιακής σχέσης (λόγω covid19)

ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Δώρο Πάσχα για εργαζόμενους με αναστολή εργασιακής σχέσης (λόγω covid19)


Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, η ΠΝΠ της 30ής Μαρτίου 2020 (άρθρο 19) προβλέπει αναφορικά με το δώρο Πάσχα τα ακόλουθα:

- Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με απόφαση της δημόσιας αρχής καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας μπορούν να καταβάλουν το δώρο Πάσχα μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.

- Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το δώρο Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής, ενώ το ποσό του δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από το κράτος (ΥΑ Β742). Στις παραπάνω περιπτώσεις το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγούμενη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εργαζόμενος με μικτές αποδοχές 900 ευρώ, αν η αναστολή εργασίας άρχισε στις 20/3/20 το δώρο Πάσχα είναι 312,50 Υπολογίστε εδώ  (το υπόλοιπο ποσό 160,16 από 21/3 έως 30/4 καταβάλλεται από το κράτος)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εργαζόμενος με μικτό ημερομίθιο 40 ευρώ, αν η αναστολή της εργασιακής του σχέσης άρχισε στις 20/3/20  το δώρο Πάσχα που οφείλει ο εργοδότης είναι 416,67 Υπολογίστε εδώ (το υπόλοιπο ποσό 213,54 από 21/3 έως 30/4 καταβάλλεται από το κράτος)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης