Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δίνεται στο πάσης φύσεως προσωπικό των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπ. Υγείας, καθώς και της ΓΓΠΠ

Δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δίνεται στο πάσης φύσεως προσωπικό των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπ. Υγείας, καθώς και της ΓΓΠΠ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με αφορμή ερωτήματα από υπηρεσίες μισθοδοσίας νοσοκομείων, σχετικά με το εάν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται, σύμφωνα με το αρ. 4 της ΠΝΠ 75/30-03-2020, στο πάσης φύσεως προσωπικό των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την εγκύκλιο Φ10042/οικ.14386/342/06-04-2020, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Α. Με την αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρασχέθηκαν οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) και αμείβονται είτε με το ενιαίο μισθολόγιο (ν.4354/2015) και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4354/2015) είτε με το ειδικό μισθολόγιο (ν. 4472/2017).

Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση αμοιβών ή αποζημιώσεων για την παροχή πρόσθετου έργου/υπηρεσίας, τις οποίες λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα πέραν των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, δεν θα διενεργούνται –από την πρώτη του επόμενου μήνα κοινοποίησης της εν λόγω εγκυκλίου, ήτοι 1.07.2018- ασφαλιστικές κρατήσεις (κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης), δεδομένου ότι δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, ούτως ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών.

Β. Κατόπιν των ανωτέρω, κατ΄αναλογία, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται, σύμφωνα με το αρ. 4 της ΠΝΠ 75/30.03.2020, για το έτος 2020 στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο εν λόγω άρθρο, είτε υπηρετεί σε αυτούς με σχέση εργασίας δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου και αμείβεται είτε με το ενιαίο ή το ειδικό μισθολόγιο, είναι ειδικού σκοπού και χορηγείται λόγω των εξαιρετικών εργασιών που παρέχει το εν λόγω προσωπικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Επί της ανωτέρω ἐκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, επιβάλλεται: α) στους ασφαλισμένους του πρ. ΤΠΔΥ (νυν Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ), η ειδική εισφορά ποσοστού ένα τοις εκατό (1%), όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 και β) στους μετόχους του ΜΤΠΥ κράτηση 2% σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του π.δ/τος 422/1981, όπως ισχύει.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης