Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Στη διευκόλυνση της λειτουργίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας και στην αύξηση των δραστηριοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο τους στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, στοχεύει η Έκθεση της Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) με αριθμ. πρωτ. 15776, για την απλούστευση των διαδικασιών επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, την οποία υπέγραψε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605
FAX. 210.3389197
e-mail:[email protected]
Αθήνα 22 Ιουνίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπεγράφη απ’ τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Χρήστο Ζώη

Στη διευκόλυνση της λειτουργίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας και στην αύξηση των δραστηριοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο τους στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, στοχεύει η Έκθεση της Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) με αριθμ. πρωτ. 15776, για την απλούστευση των διαδικασιών επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, την οποία υπέγραψε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης.

Η έκθεση απεστάλη Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής - Δ/νση Καθεστώτων Εισαγωγών Εξαγωγών & Εμπορικής Άμυνας, Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης - Δ/νση Τελωνείων, Γενική Δ/νση Φορολογίας - Δ/νση 16η Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Γενική Δ/νση Φορολογίας - Δ/νση 14η ΦΠΑ), στο ΕΒΕΑ, στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, στην Εταιρία Fulgor και στην Εταιρία Halcor.

«Ευελπιστούμε η Έκθεση ν’ αποτελέσει αποτελεσματικό βοήθημα για τη λειτουργία των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας όσο και για την αύξηση των δραστηριοτήτων τους», επισημαίνει σε δήλωσή του ο κ. Ζώης.


Το περιεχόμενο της έκθεσης

Η επιλογή της διαδικασίας αυτής από την ΚΕΑΔ, έγινε μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών και βασίζεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας, αποτελεί βασικό συντελεστή της Εθνικής Οικονομίας και επομένως, ρυθμίσεις οι οποίες θα διευκολύνουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και θα μειώσουν το διοικητικό τους βάρος, συνιστούν σημαντική προτεραιότητα στο πλαίσιο της πολιτικής απλούστευσης που προωθεί η ΚΕΑΔ.


Ειδικότερα, η Επιτροπή ασχολήθηκε με την απλούστευση της διαδικασίας Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τον τομέα της Εξαγωγικής Δραστηριότητας, η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει δύο επιμέρους διαδικασίες: τη διαδικασία επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας για εξαγωγική δραστηριότητα και τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ με τη χρήση διπλοτύπου.


Οι δυσλειτουργίες


Τα κύρια διαδικαστικά προβλήματα που διαπίστωσε η Επιτροπή κατά την εξέταση της διαδικασίας αυτής, εστιάζονται για τη διαδικασία χρήσης του Ειδικού Διπλοτύπου, στην απαίτηση υποβολής παραστατικών τραπέζης για την πληρωμή των αγαθών - στοιχείο που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις - και για τη διαδικασία αίτησης επιστροφής του ΦΠΑ στην υποχρέωση έγκρισης της επιστροφής για ποσά ανώτερα των 300.000 € από τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημιουργεί μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις (μέχρι και 12 μήνες). Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία χρήσης του Ειδικού Διπλοτύπου, η οποία πλεονεκτεί έναντι της διαδικασίας αίτησης επιστροφής, χρησιμοποιείται από περιορισμένο αριθμό εξαγωγικών επιχειρήσεων.


Επιπλέον διαπιστώθηκαν και δύο θεσμικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι οι ισχύουσες ρυθμίσεις απαλλαγής ή επιστροφής του ΦΠΑ, δεν καλύπτουν τις έμμεσες εξαγωγές και το δεύτερο, ότι δεν εφαρμόζεται το καθεστώς του "Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα", το οποίο εξασφαλίζει απλούστερες διαδικασίας σε φερέγγυες επιχειρήσεις με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

    Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων προτείνεται δέσμη μέτρων, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

    · Για τη διαδικασία του Ειδικού Διπλοτύπου, κατάργηση του στοιχείου της υποβολής, από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, των τραπεζικών παραστατικών στον φάκελο διασάφησης, τα οποία υποβάλλονται σήμερα για κάθε εισαγωγή που πραγματοποιείται και αντικατάστασή του με δειγματοληπτικούς ελέγχους από τις αρμόδιες ΔΟΥ.

    · Διεύρυνση της χρήσης της διαδικασίας του Ειδικού Διπλοτύπου από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης σε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων.

    · Ενεργοποίηση του καθεστώτος του "Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα" και διερεύνηση της δυνατότητας κατάργησης της όλης διαδικασίας για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο καθεστώτος του "Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα".

    · Υπαγωγή των έμμεσων εξαγωγών στις διατάξεις επιστροφής του ΦΠΑ για εξαγωγική δραστηριότητα μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής στις διατάξεις αυτές και των εμμέσων υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

    · Διερεύνηση της δυνατότητας διπλασιασμού του ορίου επιστροφής ποσών ΦΠΑ για εξαγωγικές δραστηριότητες, άνω του οποίου απαιτείται η υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνδυασμό με την θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για την επιστροφή ποσών για τα οποία απαιτείται η υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Επιπροσθέτως στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν θα συμβάλλουν και δύο οργανωτικά μέτρα ευρύτερου χαρακτήρα: οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Πληροφορικής, που υποστηρίζουν τις σχετικές διαδικασίες (κυρίως τελωνειακές) και η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ Τελωνειακών και Φορολογικών Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), καθώς και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Τα μέτρα αυτά έχουν δρομολογηθεί, αλλά η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης και εφαρμογής τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης