Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι είναι και πως λειτουργεί η επιστρεπτέα προκαταβολή

Τι είναι και πως λειτουργεί η επιστρεπτέα προκαταβολή

Τι είναι και πως λειτουργεί η επιστρεπτέα προκαταβολή

6 Απρίλιος 2020
Τι είναι και πως λειτουργεί η επιστρεπτέα προκαταβολή
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΒΑΓΓΕΛΗΣ Π. ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΈνα από τα κρισιμότερα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε στην οικονομία το προσεχές διάστημα θα είναι αυτό της ρευστότητας. Η έλλειψη ρευστότητας που θα παρατηρηθεί οφείλεται τόσο στην κατακόρυφη πτώση του τζίρου σε σειρά επιχειρήσεων και νοικοκυριών, όσο και στην αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων, από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών αντίστοιχα.

Α. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πέρα από το θέμα του αν είναι επαρκή ή όχι, που προφανώς δεν είναι, η Ε.Ε. θέσπισε κάποια μέτρα ή για την ακρίβεια τη δυνατότητα των κρατών – μελών να λαμβάνουν μέτρα κατά παρέκκλιση από τους κανόνες λειτουργίας της Ε.Ε. όσον αφορά ελλείματα, χρέη κλπ. για να μετριάσουν την έλλειψη ρευστότητας περιλαμβάνοντας σε αυτά και τη χρηματοδότηση, με τη μορφή δανεισμού κυρίως, των επιχειρήσεων από το κράτος. Αυτό έγινε με την (2020/C 91 I/01) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Εκτός της άμεσης χρηματοδότησης που θα δούμε στη συνέχεια, η επιτροπή καλεί τα κράτη – μέλη να λαμβάνουν μέτρα για την παροχή κινήτρων σε πιστωτικά ιδρύματα και άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον ρόλο τους όσον αφορά τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ. Η επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω ενισχύσεις δεν έχουν ως στόχο τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της βιωσιμότητας, της ρευστότητας ή της φερεγγυότητας των τραπεζών, αλλά διοχετεύονται μέσω των τραπεζών ως ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, προς τις επιχειρήσεις. Επιπλέον παρουσίασε τις διάφορες επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη εκτός του πεδίου εφαρμογής του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων από την ΕΕ, τις οποίες μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής. Οι εν λόγω επιλογές περιλαμβάνουν μέτρα που ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις επιδοτήσεις μισθών, την αναστολή των πληρωμών των φόρων εταιρειών και των φόρων προστιθέμενης αξίας ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ή τη χρηματοδοτική στήριξη απευθείας στους καταναλωτές για υπηρεσίες που ακυρώνονται ή εισιτήρια που δεν επιστρέφονται από τους αντίστοιχους φορείς εκμετάλλευσης.

Η Επιτροπή τέλος θεωρεί ότι η κρατική ενίσχυση είναι δικαιολογημένη και ότι μπορεί να κριθεί συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και να διασφαλιστεί ότι οι διαταραχές που προκαλούνται από την έξαρση της νόσου COVID-19 δεν υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό εξειδικεύει τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν και τις ενισχύσεις σε αυτές με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων.

Για τη χορήγηση των ενισχύσεων αυτών τίθενται κάποιο κανόνες. Ποιοι είναι αυτοί:
 

α) η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 800.000 EUR ανά επιχείρηση υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών, φορολογικών πλεονεκτημάτων ή πλεονεκτημάτων πληρωμών. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης,

β) η ενίσχυση χορηγείται βάσει καθεστώτος με εκτιμώμενο προϋπολογισμό,

γ) η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019 [Για τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του άρθρου]. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και/ή επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της έξαρσης της νόσου COVID-19,

δ) η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020,

ε) η ενίσχυση που χορηγείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων συνοδεύεται από την υποχρέωση μη μετακύλισής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.


Ειδικά για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ισχύουν επιπλέον οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
 

α) η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 120.000 EUR ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή σε 100.000 EUR ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

β) οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων πρέπει να μην καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά,

γ) οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας δεν αφορούν καμία από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής,

δ) όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά, το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και συνολικά δεν σημειώνεται υπέρβαση του υψηλότερου δυνατού ποσού (των 800.000, των 120.000 ή των 100.000 κατά περίπτωση).


Β. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατόπιν των παραπάνω το Ελληνικό κράτος στην Π.Ν.Π. της 30/3/20201 περιέλαβε το άρθρο 3, το οποίο προβλέπει τα εξής:

«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19" και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
».

Όπως προκύπτει από το εδάφιο 2 οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις ορίζονται κατ’ αρχήν στα εδάφια της απόφασης της Επιτροπής που παραθέσαμε παραπάνω, χωρίς να αποκλείεται κατά το εδάφιο 3 η επιβολή επιπλέον όρων ή προϋποθέσεων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στη συνέχεια για την εκτέλεση των παραπάνω είχαμε την έκδοση της απόφασης Α.1076/2020 που υπογράφουν οι υπουργοί, οικονομικών - ανάπτυξης και επενδύσεων.2 Εκτός αυτού την 3/4/2020 εκδόθηκε και δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών με αρκετές διευκρινίσεις τόσο ως προς την ουσία, όσο και ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.3 4

Ας δούμε τα βασικότερα σημεία με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων:

1. Τι είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή.

Είναι μορφή κρατικής χρηματοδότησης – δανείου, με προνομιακούς όρους και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, όπως λόγω της ονομασίας μπορεί να θεωρήσει κάποιος.

2. Ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να ενταχθούν.

Αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.


Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν:

α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 [Βλ. παράρτημα] αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,

γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσο απασχολούμενοι εργαζόμενοι θεωρούνται μόνο οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας (όπως απεικονίζονται στον κωδικό 026 του Ε3) ή και λοιποί απασχολούμενοι όπως π.χ. διαχειριστές εταιρείας (όπως απεικονίζονται στον κωδικό 025 του Ε3).


3. Ποιοι είναι οι όροι του προγράμματος

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων υπαγωγής.

Προφανώς η ανορθόδοξη αυτή διαδικασία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει συγκεκριμενοποιηθεί στο 1 δις. ευρώ και κατά συνέπεια αναλόγως των αιτήσεων που θα υποβληθούν και της ζήτησης γενικά που θα υπάρξει, θα καθοριστούν οι σχετικοί όροι ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του ποσού.

Πέρα των περιορισμών που προβλέπονται από την απόφαση της Ε.Ε. θα ληφθούν υπόψη ή ισχύουν ως περιορισμοί και τα εξής:

- Βασικό κριτήριο θα είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση και το πιστωτικό προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τα οποία επιδεινώνονται υπό τις παρούσες συνθήκες.

- Η συνολική διάρκεια του σχήματος θα είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο θα είναι εξαιρετικά χαμηλό και το ποσό της ενίσχυσης θα είναι επιστρεπτέο, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης).

- Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες.

- Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της.

- Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

- Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020.

Γ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Αρχικά η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να μεριμνήσει για τη δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, τη συντακτική εγκυρότητά του καθώς και την επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

- Στη συνέχεια θα πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή https://www.aade.gr/mybusinesssupport προκειμένου να υποβάλλει τη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τους κωδικούς taxis της επιχείρησης, καθώς δεν απαιτείται η παροχή εξουσιοδότησης σε λογιστή ή άλλο φυσικό πρόσωπο για την υποβολή του αιτήματος.


Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 10.4.2020 εκτός από πιθανή παράταση που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε εάν θα δοθεί. Θεωρώ πως η παράταση αυτή είναι απολύτως αναγκαία καθώς ο υπολογισμός των δεδομένων που απαιτούνται, μπορεί να γίνει μόνο από τα λογιστήρια ή τα λογιστικά γραφεία των εταιρειών. Αυτό απαιτεί την αποστολή των παραστατικών, την παραμονή αυτών σε καθεστώς «απολύμανσης» για διάστημα 2-3 ημερών και την επεξεργασία τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την υπέρμετρη αύξηση του όγκου εργασιών των λογιστικών γραφείων την περίοδο αυτή, καθιστά σχεδόν αδύνατη σε πολλές περιπτώσεις τη δυνατότητα τήρησης της προθεσμίας αυτής.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ Η υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.


- Τα υποβαλλόμενα στοιχεία κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης είναι μόνο ο κύκλος εργασιών, όπως αυτός υπολογίζεται για τον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Δεν απαιτείται η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ του μηνός Μαρτίου να έχει προηγηθεί της υποβολής της αίτησης. Η δήλωση ΦΠΑ θα υποβληθεί κανονικά μέχρι 30 Απριλίου. Όταν υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ θα διασταυρωθεί εάν το ποσό του 312 συμφωνεί με αυτό που έχει αναγραφεί στην αίτηση.


Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι στον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ αναγράφουμε το ποσό που προκύπτει αφού αφαιρέσουμε από το σύνολο των εκροών (φορολογητέων, απαλλασσόμενων και εξαιρούμενων) που έχουν περιληφθεί στους κωδικούς 301 έως και 310, τις πράξεις που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. όπως:

• Την αξία πώλησης επενδυτικών αγαθών,

• Τις εργασίες της παραγρ. 3β' του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον είναι παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας,

• Τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών,

• Τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2 α') συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών που καταβάλατε για τις ενδοκοινοτικές λήψεις των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 α',

• Την αξία των αγορών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π2869/1987 και την ΠΟΛ.1128/8.4.1997,

• Την αξία των λοιπών πράξεων λήπτη.


Στην αίτηση οι επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία αναγράφουν το ποσό κύκλου εργασιών του μηνός Μαρτίου 2020 και αυτές με απλογραφικά του Α τριμήνου 2020.

Στη συνέχεια και σε μηνιαία βάση για τους μήνες Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020 και μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα θα πρέπει να συμπληρώνονται επίσης τα στοιχεία του κύκλου εργασιών.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Για τους μήνες Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020 η υποχρέωση μηνιαίας (και όχι τριμηνιαίας) υποβολής ισχύει και για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία.


Ειδικά οι επιχειρήσεις που είναι μη υποκείμενες στον ΦΠΑ θα πρέπει αντίστοιχα να συμπληρώσουν τα εξής στοιχεία που αφορούν το φορολογικό έτος 2019:

i. Εάν τηρούν απλογραφικά βιβλία:

- Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019.
- Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
- Τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο.

ii. Εάν τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

- Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
- Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
- Τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Και για τις επιχειρήσεις αυτές για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 ισχύει η υποχρέωση μηνιαίας αναγραφής των ακαθάριστων εσόδων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων.

Τέλος καλό θα είναι να έχουμε υπόψη ότι στην πλατφόρμα μας μπορεί και η ΑΑΔΕ να αποτυπώνει λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

Η τεχνική λειτουργία της πλατφόρμας είναι σχετικά απλή.


Στα διπλογραφικά εμφανίζεται με αυτή τη μορφή. Η επιχείρηση τσεκάρει το πεδίο της εξουσιοδότησης και εισάγει τα στοιχεία του Μαρτίου.

Στα απλογραφικά αντίστοιχα η αντίστοιχη φόρμα είναι αυτή:Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όπως αναφέραμε και στον πρόλογο, η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένας από τους τρόπους που η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει κατ’ αρχήν εγκρίνει για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Είναι αυτή που θα «τρέξει» το επόμενο διάστημα, μαζί με τις ήδη υλοποιούμενες αποφάσεις, για μετάθεση και αναστολή πληρωμής φορολογικών ή ασφαλιστικών υποχρεώσεων για κάποιες επιχειρήσεις ή ιδιώτες.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται και άλλες μορφές ή σχήματα ενισχύσεων που αφορούν κυρίως τη συμμετοχή του δημοσίου με μορφή επιδότησης τόκων ή παροχής εγγυήσεων κλπ. που αφορούν χρηματοδοτήσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, επιδοτήσεις μισθών ή παροχή φορολογικών πλεονεκτημάτων όπως η έκπτωση 25% υπό προϋποθέσεις για κάποιες επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα εφόσον συγκεκριμενοποιηθούν να τα δούμε στο εγγύς μέλλον.

Μέχρι τότε φροντίζουμε την υγεία μας και παραμένουμε προσεκτικοί.
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Προβληματική επιχείρηση»: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της
ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο·

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

 

_________________________
1 (ΦΕΚ Α' 75/30-03-2020)
2 ΦΕΚ Β' 1135/02-04-2020
3 Α.1076/2020
4 Έναρξη του Χρηματοδοτικού Σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης