Αποτελέσματα live αναζήτησης

(upd) «Επιστρεπτέα προκαταβολή» (*) - 9 βασικά σημεία

20 Απρίλιου 2020 Σχόλια
(upd) «Επιστρεπτέα προκαταβολή» (*) - 9 βασικά σημεία
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 26 λεπτά

«Επιστρεπτέα προκαταβολή» (*) - 9 βασικά σημείαΠρώτη Δημοσίευση 4.2.2020

Ανανέωση 20.4.2020


Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven


(*) Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια. Δεν έχει σχέση με την προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος της Χρήσης 2019 των Επιχειρήσεων.

Άρα ο σωστός όρος, θα έπρεπε να είναι : «Ειδικό Δάνειο από το Κράτος».

Βάση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ( Άρθρο 2, Ορισμοί ) : « 21)   «επιστρεπτέα προκαταβολή»: δάνειο για έργο, το οποίο χορηγείται σε μία ή περισσότερες δόσεις και οι όροι αποπληρωμής του οποίου εξαρτώνται από το αποτέλεσμα του έργου »

 

1) Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι :

( I ) &  ( II ) Βασική Προϋπόθεση ( αριθμός προσωπικού ) και Επιπλέον Προϋποθέσεις

(α) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες:
αα) απασχολούν από έναν (1) έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και
αβ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,
(β) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταιρειών, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), [ Προσοχή : Οι Ατομικές και οι Α.Ε , εξαιρούνται ] ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες:
βα) δεν απασχολούν εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και
ββ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Συνοπτικά έχουμε :

I. Βασική Προϋπόθεση ( αριθμός προσωπικού )

α/α

Κριτήριο Απασχόλησης Προσωπικού

Νομική μορφή Επιχείρησης που δικαιούται

1

Κανένα άτομο

Ο.Ε - Ε.Ε - Ε.Π.Ε -Ι.Κ.Ε

2

Από 1 έως 500 άτομα

Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής

Δηλαδή, δεν υπάγονται :

α) Οι Ατομικές επιχειρήσεις και οι Α.Ε & άλλες νομικές μορφές ( εκτός Ο.Ε - Ε.Ε - Ε.Π.Ε -Ι.Κ.Ε ),  οι οποίες δεν απασχολούν προσωπικό και

β) Οποιαδήποτε Επιχείρηση, απασχολεί προσωπικό άνω 500 ατόμων.

Προσοχή

(1) Έννοια του «απασχολούμενου προσωπικού» : Από την στιγμή της δυνατότητας υπαγωγής στο μέτρο και των επιχειρήσεων με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και  Ι.Κ.Ε, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους, συνεπάγεται ότι ; Στην έννοια του «απασχολούμενου προσωπικού», δεν περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες και οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση.

(2) Δεν έχει διευκρινιστεί πότε πρέπει να ικανοποιείται, το κριτήριο της απασχόλησης : α) κατά την υποβολή της αίτησης ή β) σε  προγενέστερο χρονικό διάστημα και ποιο. [ «Ερμηνεύοντας» στενά γραμματικά, μάλλον οι επιχειρήσεις, οι οποίες την στιγμή της «Αίτησης » , απασχολούν εργαζόμενο ]

(3) Δεν έχει διευκρινιστεί, αν το « απασχολούμενο άτομο» αφορά  σε ισοδύναμο πλήρους και ετήσιας απασχόλησης .

(3) Σύμφωνα με το (  (3) Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου, 3-4-2020 ), για να μπορεί  να ενταχθεί μια Επιχείρηση, υποχρεούται σε ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020. [ Δείτε σχετικά κατωτέρω : 4α ]

 

II.   Επιπλέον  Προϋποθέσεις

 

α/α

Επιπλέον Προϋποθέσεις για την υποβολή της ''Αίτησης''

Παρατηρήσεις

1

Να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

Άρα αφορά και «Υποκαταστήματα  Αλλοδαπών Εταιρειών», που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

2

Να έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

[ Προφανώς αυτό θα φανεί με βάση την πτώση του τζίρου Μαρτίου ή Α΄ τριμήνου 2020, με τον αντίστοιχο του 2019 ]

Προσοχή : Δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού

3

Δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά

Όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή

 

III.   Ειδικές   Προϋποθέσεις, με βάση το  «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο» Ενίσχυσης ( Λειτουργούν διαζευκτικά )

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της Α.1076/2-4-2020 (μετά την τροποποίηση της Α.1091/2020/16-4-2020 ), έχει ως εξής:
«2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν:
α) είτε επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω στο « Παράρτημα» ]
β)
είτε επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.». [ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω στο « Παράρτημα» ]

[Προσοχή στο διαζευκτικό «είτε» . Προστέθηκε με την
Α.1091/2020/16-4-2020 ]

Επίσης το ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 3, παρ. 2, ορίζει τα εξής  :

«  [ Α. «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο» 1 ] Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19" και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

[ « Β. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο» 2 ] Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας» ( ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 3 ).

[ Το δεύτερο εδάφιο τέθηκε όπως προστέθηκε από τότε που ίσχυσε το παρόν άρθρο τρίτο, ήτοι από 30/03/2020, με το άρθρο τέταρτο της από 13 Απριλίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 84/13-04-2020) ].

Σημειώνεται ότι το «πλαίσιο», που έως τώρα έχει επιλεχθεί για την διανομή του 1 δισ. Ευρώ, είναι το πρώτο. [ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω στο « Παράρτημα» ( Σημείο 3 ]

Με βάση τα ανωτέρω έχουμε :

α) Επιχειρήσεις στις  οποίες η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 [ «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο» 1 ]

Χρειάζονται επιπλέον προϋποθέσεις, σε σχέση  με τα ανωτέρω περιγραφόμενα ( σημείο  (I) και   (II )  ) , δηλαδή :

(1) Να μην  ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και

(2) Να μην   έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Συνοπτικά «Προβληματική επιχείρηση» :

α/α

Νομική μορφή Επιχείρησης

Χαρακτηρίζεται "Προβληματική'', εφόσον :

1

  Ε.Π.Ε -Ι.Κ.Ε -Α.Ε , που ανήκει στις «ΜΜΕ» [ δηλ.  αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.]

Έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. [Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου].

[ Δείκτης :  Κεφάλαια(Καθαρή θέση ) /Μετοχικό/Εταιρικό Κεφάλαιο ≥0,5 ]

2

Εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας ( Ο.Ε - Ε.Ε  )

Έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, [όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.  ]

3

  Εταιρείες, που δεν ανήκει στις «ΜΜΕ»

Τα τελευταία δύο έτη: 1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

[ (1) Ξένα κεφάλαια (Σύνολο Υποχρεώσεων) /

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων <7,5

(2) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων       /

Χρηματοοικονομικά έξοδα ≥ 1 ]

 

Επίσης εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων «Προβληματική επιχείρηση» είναι και :

(1) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή .

(2) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

β)  Επιχειρήσεις στις οποίες η  ενίσχυση χορηγείται και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 [ «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο» 2 ]

Χρειάζονται επιπλέον προϋποθέσεις, σε σχέση  με τα ανωτέρω περιγραφόμενα ( σημείο  (I) και   (II )  ) , δηλαδή :

(1) Να μην δραστηριοποιούνται σε μη υπαγόμενους κλάδους ( πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, κ.λπ  )

(2) Να μην έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020. (*)

(*)  [ Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. [ Εξαίρεση : «οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100 000 »  και ] (Καν.1407/2013 ) ] ( Δείτε αναλυτικά στο « Παράρτημα »).

(3) Και γενικά να  πληρούν και όλες τις άλλες προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013

Προσοχή

Υπολογισμός του ποσού των ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας»

Προφανώς θα αντληθούν στοιχεία από το «Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων »  https://www.ependyseis.gr/  και άρα θα πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Στην «ασφυκτική προθεσμία» «καταχώρησης » των στοιχείων στην «πλατφόρμα » είναι αδύνατον αυτό, να γίνει από την κάθε Επιχείρηση.

Συναφές με τα ανωτέρω είναι και ο «Υπολογισμός Ισοδυνάμου» της εν λόγω ενίσχυσης . Δηλαδή ποιο ποσό της «επιστρεπτέας προκαταβολής» θα θεωρηθεί ως ενίσχυση «de minimis » ;

 

Δείτε αναλυτικά στο « Παράρτημα ««Ευρωπαϊκό Πλαίσιο» της Ενίσχυσης»», στο τέλος του άρθρου.

Άρα συνολικά οι προϋποθέσεις είναι :

( I ) ) Βασική Προϋπόθεση ( αριθμός προσωπικού )

( II )  Επιπλέον Προϋποθέσεις  και

( III ) Ειδικές   Προϋποθέσεις, με βάση το  «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο» Ενίσχυσης

( Διαζευκτικά :  Είτε ( III α) , είτε (III β) )

 

2) Περιεχόμενο της ενίσχυσης

Είναι ενίσχυση ( χρηματοδότηση/δάνειο )  επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Σημειώνεται ότι δεν οριστεί ακόμα το μέρος που δεν θα επιστραφεί .

«  Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.» (  (3) Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου, 3-4-2020 )

 

3) Ύψος της ενίσχυσης και Επιλεξιμότητα

α) Ύψος ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση

Το ύψος της ενίσχυσης συνολικά για όλες τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 1 δισ. Ευρώ.

«Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το Κράτος ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης……

Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες …..

Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της….

Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα χρηματοδοτηθεί τόσο από κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, όσο και από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού…..». (  (3) Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου, 3-4-2020 )

Άρα το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση θα υπολογιστεί, βάσει σχετικού επιμερισμού του συνολικού ποσού σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και τα επιμέρους κριτήρια που θα εφαρμοστούν και τα οποία έως τώρα δεν είναι γνωστά.

Με βάση τα δεδομένα, που ζητούνται από «πλατφόρμα», το βασικό κριτήριο φαίνεται να είναι η πτώση του τζίρου του Μαρτίου ( για τα Διπλογραφικά Βιβλία  ή του πρώτου Τριμήνου του έτους 2020, σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του έτους 2019.

 

β) Ανώτατο Όριο Ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση

« Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ, ανά επιχείρηση» (  (3) Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου, 3-4-2020 )

 

4) Δεσμεύσεις των Επιχειρήσεων

α) Ρήτρα μη απολύσεων

« Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, όπως είχαμε ανακοινώσει, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020. »  ( (3) Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου, 3-4-2020 )

Σημειώνεται ότι δεν οριστεί ακόμα η λήξη του χρόνου της ανωτέρω δέσμευσης.

Φαντάζομαι ότι αφενός θα γίνει γνωστή η χρονική της διάρκεια της ρήτρας «μη απολύσεων», πριν την «αποδοχή» ( που λογικά θα πρέπει να υπάρξει ) εκ μέρους  της επιχείρησης της «επιστρεπτέας προκαταβολής»  και αφετέρου θα δίδεται το «δικαίωμα» στην Επιχείρηση, να υπαναχωρήσει επιστρέφοντας τα ωφελήματα, που τυχόν της έχουν καταβληθεί, έως τότε.

 

β) Επιστροφή της «Ενίσχυσης» ( Χρόνος και Επιτόκιο )

Η « επιστρεπτέα προκαταβολή» εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο. Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. ( (3) Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου, 3-4-2020 )

Σημειώνεται ότι δεν έχει οριστεί ακόμα, το ακριβές ύψος του επιτοκίου

 

γ) Γενικά σημειώνεται ότι :

« 9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής  στο  μέτρο  της  Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.» ( (2) Υπουργικές Αποφάσεις Α.1076/2020)

 

5)  Ενέργειες που  πρέπει να κάνουν οι Επιχειρήσεις που θέλουν και έχουν τις προϋποθέσεις  να υπαχθούν

5.1  Είσοδος στην « πλατφόρμα»

www.aade.gr/mybusinesssupport

Το myBusinessSupport είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την αποτύπωση και την παρακολούθηση των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων που συνθέτουν το προφίλ τους.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει την υποδοχή αιτήσεων και πληροφοριών για οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις μέσα από το σύστημα TAXISnet της ΑΑΔΕ, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η πλατφόρμα υποδέχεται τις αιτήσεις των επιχειρήσεων:

- για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

- για τη χορήγηση της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού (800 ευρώ)

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
 Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.


5.2  Συμπλήρωση στοιχείων κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, από Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ

Οι Επιχειρήσεις αυτές συμπληρώνουν στην πλατφόρμα, ανάλογα  με την κατηγορία τήρησης των Λογιστικών Βιβλίων, κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν: 
αα) απλογραφικά βιβλία
, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) (*) , που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,
αβ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020,

(*) Σημειώνεται ότι : Για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών αφαιρούμε από το σύνολο των εκροών (φορολογητέων, απαλλασσόμενων και εξαιρούμενων) που έχουν περιληφθεί στους κωδικούς 301 έως και 310, τις πράξεις που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α.

Προσοχή :

Δεν απαιτείται να γίνει  υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α μηνός Μαρτίου του 2020 ( λήγει κανονικά 30/4/2020) , πριν την υποβολής της «αίτησης» ( λήγει 21/4/2020 ) .

Συνεπακόλουθα όταν υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ, το ποσό του Κωδ. 312/ΦΠΑ  θα διασταυρωθεί, με τα αντίστοιχο ποσό  της «αίτησης»

5.3  Συμπλήρωση στοιχείων κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, από Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ

Οι Επιχειρήσεις αυτές συμπληρώνουν στην πλατφόρμα, ανάλογα  με την κατηγορία τήρησης των Λογιστικών Βιβλίων, κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
βα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,
1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,
ββ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,
1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Προσοχή :

Τα στοιχεία που ζητούνται από την κατηγορία των επιχειρήσεων αυτών (περ. 5.3 ), απαιτούν σημαντικό χρόνο.

Δείτε σχετικά και :  ΠΟΑΔ: Αίτημα για παράταση της ένταξης στο πρόγραμμα «Επιστρεπτέα Προκαταβολή»

https://www.insurancedaily.gr/poad-aitima-gia-paratasi-tis-entaxis-sto-programma-epistreptea-prokatavoli/


5.4  Συμπλήρωση στοιχείων για την περίοδο από Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020

Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

 

5.5  Επιπλέον στοιχεία που αντλούνται αυτόματα
Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.
Προσοχή :
Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.

 

6) Προθεσμίες υποβολής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 21.4.2020 [ Αρχικά η προθεσμία ήταν στις 10/4/2020 ].

 

7)  Φύση της «Ενίσχυσης»

Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη [ προφανώς αναφέρεται στο μέρος που δεν θα επιστραφεί ]  και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

 

8)  Πως θα χορηγηθεί η «Ενίσχυση»

Η «επιστρεπτέα προκαταβολή» θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis.

Προφανώς θα πρόκειται για μια οφειλή στην Εφορία, με ό,τι αυτό σημαίνει  σε περίπτωση που δεν μπορέσει μια επιχείρηση να την επιστρέψει, σύμφωνα με τις προθεσμίες επιστροφής.

Ο υπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha,  ανέφερε ότι  η καταβολή των πρώτων ποσών θα γίνει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Μαΐου.

«Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος θα χορηγείται έως τις 30 Ιουνίου 2020».( ( Πηγή : (5) 53ο Tax Flash )  )

 

9) Συμφέρει η ένταξη στο μέτρο αυτής της «Ενίσχυσης» ή όχι ;

Το κρίσιμο σημείο για την επιλογή, που είναι και «επικίνδυνο» εφόσον δεν διευκρινίζεται ( ημερομηνία λήξης της δέσμευσης )  είναι  η δέσμευση/ρήτρα «περί μη απολύσεων») [ Δείτε ανωτέρω ( σημείο 4 ) ].

Βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν όλα τα μέτρα στήριξης, έχουν ως δέσμευση/ρήτρα «περί μη απολύσεων»), για κάποιο χρονικό διάστημα ανάλογα το «μέτρο στήριξης»

Άρα, εφόσον η εταιρεία έχει ήδη δεσμευτεί σε αυτό ( από άλλα μέτρα, που έχει ενταχθεί ), συμφέρει η αίτηση για ένταξη, παρόλο που δεν είναι γνωστές και άλλες παράμετροι του μέτρου αυτής της ενίσχυσης ( ύψος ενίσχυσης και επιτόκιο ) .

Βέβαια η κάθε επιχείρηση κρίνει πάντα  με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της,  τις ανάγκες της  και τα «ρίσκα» , που αναλαμβάνει.

 

Σχετικά :

1) Νομοθεσία

( Άρθρο 3 )  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.03.2020 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

2) Υπουργικές Αποφάσεις

Α.1076/2020 Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

[ Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1080/2020 (ΦΕΚ Β' 1294/10-04-2020) και με την Α.1091/2020 (ΦΕΚ B' 1466/16-04-2020) ].

3) Ανακοινώνεις / Δελτία Τύπου

12-4-2020  Παρεμβάσεις αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού

6-4-2020    Διευκρίνιση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

3-4-2020 : Δ.Τ.: Έναρξη του Χρηματοδοτικού Σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

4) Ευρωπαϊκή  Νομοθεσία

[1]. Καν. 651/2014:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EL

[2]. Προσωρινό Πλαίσιο C(2020)1863/19.03.2020:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_el.pdf

[3]. Καν.1407/2013:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1407&from=EL

5)  Tax Flash: Η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό καθεστώς παροχής επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 1 δις για τη στήριξη της οικονομίας λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού

 

 

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ »

«Ευρωπαϊκό Πλαίσιο» της Ενίσχυσης και επιμέρους προϋποθέσεις, ανάλογα με αυτό

1. Επιχειρήσεις στις οποίες η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020

α) Ισχύον πλαίσιο

Σύμφωνα με την παρ. 3.1, της  Ανακοίνωση της Επιτροπής, Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 , ισχύουν τα εξής :

« 3.1.   Ενισχύσεις με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων

22. Η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι οι εν λόγω κρατικές ενισχύσεις συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται πλήρως όλοι οι ακόλουθοι όροι (οι ειδικές διατάξεις για τους πρωτογενείς τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας προβλέπονται στο σημείο 23):
α)  η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 800 000 EUR ανά επιχείρηση υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών, φορολογικών πλεονεκτημάτων ή πλεονεκτημάτων πληρωμών· όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης·

β) η ενίσχυση χορηγείται βάσει καθεστώτος με εκτιμώμενο προϋπολογισμό·

γ) η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία (15)) στις 31 Δεκεμβρίου 2019· μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και/ή επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της έξαρσης της νόσου COVID-19·

δ) η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (16)·

ε)  η ενίσχυση που χορηγείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων (17) συνοδεύεται από την υποχρέωση μη μετακύλισής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

23. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 22, για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
α) η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 120 000 EUR ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (18) ή σε 100 000 EUR ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (19)· όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης· …….» [ Δείτε και επιπλέον σημεία στην ανωτέρω «Ανακοίνωση» ]


 

β)  Έννοια των προβληματικών επιχειρήσεων

Με βάση το Δελτίο Τύπου (6-4-2020 ) « Διευκρίνιση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορισμός προβληματικής επιχείρησης, βάσει του άρθρου 2 (18) του Καν. 651/2014

«Προβληματική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 (α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (* Προσοχή ) [πλην Μικρομεσαίας Επιχείρησης(**) [4] (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου.

(* Προσοχή ) Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο,

(β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό),  εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της,  όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, [ Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία ],

(γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της,

(δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

(ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜμΕ (**), εφόσον τα τελευταία δύο έτη:

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

 

……………………

(*) Η ανώνυμη εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, [ εξομοιώνεται και η Ι.Κ.Ε ]

(**) Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζονται τις κατηγορίες επιχειρήσεων

1.   Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

2.   Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

3.   Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

2. Επιχειρήσεις στις οποίες η  ενίσχυση χορηγείται και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013

Μεταξύ άλλων ορίζονται και τα εξής :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, εκτός από:

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (14)·

β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων·

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
 
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·
 
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.
 

……………………

Άρθρο 3

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

1.   Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και, συνεπώς, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

2.   Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. [ Εξαίρεση : «οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100 000 » ]

……………………………

Άρθρο 4

Υπολογισμός ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ως προς τις οποίες είναι δυνατόν να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης χωρίς να είναι αναγκαία εκτίμηση κινδύνου («διαφανείς ενισχύσεις»).

3.   Οι ενισχύσεις υπό μορφή δανείου θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εάν:

α) ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών του. Στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, ο δικαιούχος πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αντίστοιχη προς κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας τουλάχιστον Β-· και

β) το δάνειο εξασφαλίζεται με ασφάλειες που καλύπτουν τουλάχιστον το 50 % του δανείου και το ποσό του δανείου ανέρχεται είτε σε 1 000 000 ευρώ (ή 500 000 ευρώ για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) για διάστημα πέντε ετών είτε σε 500 000 ευρώ (ή 250 000 ευρώ για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) για διάστημα δέκα ετών· εάν ένα δάνειο είναι χαμηλότερο από τα ποσά αυτά και/ή χορηγείται για περίοδο μικρότερη από πέντε ή δέκα έτη αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης του εν λόγω δανείου υπολογίζεται ως αναλογικό μερίδιο του σχετικού ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2· ή

γ) το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο της χορήγησης.

3. Έγκριση από την «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» της Ενίσχυσης

« Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών, εκτιμώμενου ύψους 1 δισ. ευρώ βάσει του προσωρινού πλαισίου, για να στηρίξει τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού.
Το καθεστώς είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική μείωση της δραστηριότητάς τους.

Το καθεστώς θα συμβάλει στην εξασφάλιση διαθέσιμης ρευστότητας στην αγορά, για να αντιμετωπιστεί η ζημία που προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου και για να διατηρηθεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και μετά την έξαρση της νόσου. 
Οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα εκταμιεύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απευθείας στις επιχειρήσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση των τραπεζών.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος θα χορηγείται έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Ειδικότερα:

i) το καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών περιορίζεται μόνο στις φερέγγυες επιχειρήσεις,

ii) οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα χορηγούνται έως τον Ιούνιο του 2020,

 iii) το μέτρο είναι αναλογικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σοβαρής διαταραχής που προκαλείται από την έξαρση του κορονοϊού και

(iv) τα ποσά της ενίσχυσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό
Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

( Πηγή : (5) 53ο Tax Flash )
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης