Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου Δήμου με τροπολογία

2 Απρίλιος 2020
Νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου Δήμου με τροπολογία
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με τις διατάξεις της τροπολογίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάΙδοσης κορωνοϊού" (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του" (Α' 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (Α' 64)» προβλέπονται τα ακόλουθα, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (6) μήνες εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

→ Δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου Δήμου.

→ Παρέχεται στους ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η δυνατότητα να εκτελούν και χρέη οδηγών των υπηρεσιακών τους οχημάτων κατά την διεξαγωγή των ελέγχων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με την πρώτη προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας των πολιτών από τη μετάδοση του κορωνοϊού Covid-19, με απόφαση των φορέων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, και εντός δύο ημερών από τη λήψη αυτής να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου Δήμου, οι οποίοι θα λειτουργούν κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. Με την δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη έκδοσης της αποφάσεως της παρ. 1 από τους φορείς λειτουργίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση δύναται να εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με τη δεύτερη προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κατά τη διεξαγωγή ελέγχων να εκτελούν και χρέη οδηγών στα υπηρεσιακά τους οχήματα λόγω του μειωμένου προσωπικού, λαμβανομένης υπόψη και της εφαρμογής του άρθρου 5 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVI-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α' 55), δυνάμει της οποίας αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο πρώτο


1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α'171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες.

2. Σε περίπτωση μη έκδοσης της απόφασης της παρ. 1 από τους φορείς λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δύναται οι ίδιοι χώροι να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Οι αποφάσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος κοινοποιούνται αμελλητί στην αρμόδια κατά τόπο αστυνομική αρχή.

Άρθρο δεύτερο


1. Οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δύνανται κατά τη διεξαγωγή ελέγχων να εκτελούν παράλληλα και χρέη οδηγών των υπηρεσιακών τους οχημάτων.

2. Η διάταξη της παρ. 1 εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης