Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι διαδικασίες ελέγχου για την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά και τα πρόστιμα για την π

Οι διαδικασίες ελέγχου για την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά και τα πρόστιμα για την παρεμπόδιση των ελεγκτών.

Οι διαδικασίες ελέγχου για την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά και τα πρόστιμα για την παρεμπόδιση των ελεγκτών.

2 Απρίλιος 2020
Οι διαδικασίες ελέγχου για την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά και τα πρόστιμα για την παρεμπόδιση των ελεγκτών.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  η απόφαση 34077/30-3-2020 με την οποία ρυθμίζονται οι διαδικασίες ελέγχου για την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας καθώς και τα πρόστιμα για την παρεμπόδιση του.

Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει:

Άρθρο 1
Διαπίστωση παραβάσεων

Για τη διαπίστωση ενδεχόμενης παράβασης της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου* της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) δύνανται είτε να διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι είτε να αξιολογούνται τα έγγραφα που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

[*1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.]


Άρθρο 2 Επιτόπιοι Έλεγχοι


Επιτόπιοι έλεγχοι για διαπίστωση της παράβασης δύνανται να πραγματοποιηθούν από οποιονδήποτε υπάλληλο:
α. των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
β. των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών,
γ. του συλλογικού οργάνου με την ονομασία Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου και των συνδέσμων του ανά την Επικράτεια.

Άρθρο 3
Διαδικασία επιτόπιου ελέγχου

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο (2) υπαλλήλους, οι οποίοι φέρουν το σχετικό έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» καθώς και την «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, για την άσκηση των ελέγχων, δύνανται να επιθεωρούν οποιονδήποτε χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες ή παράγονται αποθηκεύονται, διακινούνται, διατίθενται στην αγορά ή εκτίθενται προϊόντα που προορίζονται για διάθεση στον καταναλωτή και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους, επιδεικνύοντας τις σχετικές εντολές ελέγχου, εφόσον ζητηθούν.

3. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν τη συνδρομή τους στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά την εκτέλεση του έργου τους και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις τους.


Άρθρο 4
Υποχρεώσεις ελεγκτών ελεγχομένων

1. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του άρθρου 2, έχοντας καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου σύμφωνα με τον Κ.Π.Δ. και φορολογικού ελεγκτή, επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», εφόσον ζητηθεί, και συντάσσουν και συμπληρώνουν εις διπλούν, κατά περίπτωση, τα πεδία του εντύπου «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ».

2. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το κατά περίπτωση έντυπο της ανωτέρω παραγράφου 1 του άρθρου 3, υπογράφεται από τους υπαλλήλους ελεγκτές και τον ελεγχόμενο ή τον υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγχόμενος ή ο υπεύθυνος της ελεγχόμενης επιχείρησης δικαιούται να καταθέσει τις απόψεις του στο προβλεπόμενο κατά περίπτωση πεδίο με τίτλο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ». Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, οι υπάλληλοι ελεγκτές συμπληρώνουν το πεδίο με την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ», υπογράφουν για την επιβεβαίωση της άρνησης και σημειώνουν τυχόν προφορικές απόψεις του ελεγχομένου ή του υπευθύνου της επιχείρησης. Εφόσον ο ελεγχόμενος αρνείται να δώσει εξηγήσεις, τούτο σημειώνεται στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ».

3. Το κατά περίπτωση έντυπο κατά τον έλεγχο, συντάσσεται με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες από τους εντεταλμένους υπαλλήλους, κατά τρόπον ώστε, όλα τα πεδία να είναι ορθά συμπληρωμένα και να τεκμηριώνεται η παράβαση. Ακυρώσεις διαγραφές διορθώσεις και συμπληρώσεις δεν επιτρέπονται. Το φύλλο της Έκθεσης Ελέγχου με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» υποβάλλεται από τα ελεγκτικά όργανα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Το δε φύλλο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ» παραδίδεται στον ελεγχόμενο με την ολοκλήρωση του ελέγχου. Η ως άνω έκθεση καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που περιέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση των ελεγκτικών οργάνων, κοινοποιείται και στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή προκειμένου να ελεγχθεί αν υφίσταται ενδεχόμενη παράβαση και διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή.

4. Όποιος παρεμποδίζει τα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται να παραδώσει σε αυτά οποιοδήποτε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ιδίως τα τιμολόγια, παραστατικά ή/και άλλα έγγραφα, τιμωρείται με φυλάκιση.

5. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ως ανωτέρω ή γενικότερης διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο ελεγχόμενος οφείλει να συνεργάζεται και μην παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο.

Ο ελεγχόμενος υποχρεούται:
α. Να παραδώσει κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως παραστατικά αγοραπωλησίας, πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα.
β. Να μην παραποιεί ή να αποκρύπτει ή να παραθέτει ψευδή στοιχεία.
γ. Να μην προβαίνει σε βίαιες ενέργειες εναντίον των ελεγκτών.

6. Σε όσους αρνούνται να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της παρ. 5 επιβάλλεται πρόσθετο διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €).


Άρθρο 5
Διαδικασία διερεύνησης παραβάσεων χωρίς επιτόπιο έλεγχο

1. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δύνανται να ζητούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οποιαδήποτε πηγή, που διευκολύνει τον έλεγχο οποιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης, ο οποίος διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας.

2. Σε όσους αρνούνται να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται πρόσθετο διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).

3. Αν με βάση τα έγγραφα που περιέλθουν εις γνώση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στοιχειοθετείται ενδεχόμενη παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, αποστέλλονται τα έγγραφα αυτά στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς για τη σύνταξη εισήγησης για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.


Άρθρο 6
Εισήγηση προς επιβολή κυρώσεων

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη εισήγησης προς επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της παρ. 6 του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας καθώς και για την λήψη των μέτρων της παρ. 5 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι η Γενική Διεύθυνση Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

2. Για το ύψος των κυρώσεων της παρ. 4 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου λαμβάνεται υπόψη ιδίως η βαρύτητα και η έκταση της παράβασης καθώς και η τυχόν προσπάθεια παρακώλυσης της διαδικασίας εκ μέρους του προμηθευτή.


Άρθρο 7
Δικαστική προστασία

Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ. 4 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της παρ. 6 του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της οριζόμενης προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 8
Είσπραξη και απόδοση διοικητικών κυρώσεων Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) και αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1560989001).


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης