Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκαν δύο νέοι κανονισμό γα τα ΔΛΠ

16 Ιούνιου 2009 Σχόλια
  • Δύο νέοι κανονισμοί οι οποίοι τροποποιούν το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 3 "Συνενώσεις επιχειρήσεων" , και το Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 "Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις" .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 495/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές πρότυπο Χρηματοοικονομικής αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) 3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 494/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3 Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης