Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γιώργος Χριστόπουλος: Με πρακτικούς πίνακες οι διαδικασίες και τα έντυπα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους στην ΕΡΓΑΝΗ

Γιώργος Χριστόπουλος: Με πρακτικούς πίνακες οι διαδικασίες και τα έντυπα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους στην ΕΡΓΑΝΗ


*Γιώργος Χριστόπουλος Φοροτεχνικός - Οικονομολόγος, συγγραφέας φορολογικών βοηθημάτων – εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΠΟΦΕΕ, υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας της ΕΦΕΕΑ, φοροτεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και πρώην καθηγητής ΤΕΙ)

e-mail: [email protected]  

ΑΠΟΦΑΣΗ 13031/Δ1. 4551/23-03-2020

Για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΟΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ:

ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ:

 

 

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ:

 

α) έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες  από το Υπουργείο Οικονομικών

 

 

μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

α) να δηλώσουν υπεύθυνα μέσω του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών


 

i)     την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας

 

ii)   τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου

 

 

iii) τους  εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,

 

iv)  τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση

·         είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, 

·         είτε πλήττονται σημαντικά,

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

Και οι δύο κατηγορίες: 


 


 

υποχρεούνται επίσης, να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους


 


 


 

β) είναι πληττόμενοι κλάδοι (βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ)

 

 

δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους

i) την αναστολή της κύριας

επιχειρηματικής τους

   δραστηριότητας
 
ii) τους  εργαζόμενους των

    οποίων οι συμβάσεις

    εργασίας τελούν σε

    αναστολή,
 
iii) τους τυχόν

      εργαζόμενους των

      οποίων η σύμβαση

      εργασίας τους έχει

      λυθεί από 1/3/2020 έως

      20/3/2020, (είτε με

      καταγγελία είτε με

      οικειοθελή

      αποχώρηση):

·         είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά

τους έχει ανασταλεί

·         είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο

Οικονομικών ΚΑΔ, 

Προστίθεται «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ

 

 


ΑΠΟΦΑΣΗ
12997/231/23-03-2020:

 Για την εφαρμογή των μέτρων στήριξης των εργαζομένων  με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:

α) εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους:

·      είτε επειδή έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής,  η επιχείρηση στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής,

·      είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ (χρήση της ρύθμισης της περ. α) της υποπαρ.2Α, του άρθρου 11, της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68)

 

 

 

 

 

 

Υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως το συνημμένο παράρτημα, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων

β) εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.


 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων,

- είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας,

- είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού»


  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης