Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία ΕΛΤΕ προς τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού

Οδηγία ΕΛΤΕ προς τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊούΑθήνα, 17 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05/2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟN ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), δεδομένης της τρέχουσας συγκυρίας, εκδίδει την παρούσα οδηγία αναφορικά με τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

Καθώς ο βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού Covid-19 παραμένει σημαντικός, κεντρικό θέμα συζήτησης αποτελούν, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών, οι οικονομικές επιπτώσεις του, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και τον βαθμό εξάπλωσης της νόσου.

Υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης κατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται από τις αρμόδιες αρχές, και καθώς προτεραιότητα της ΕΛΤΕ αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, εφιστούμε την προσοχή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών στα κάτωθι:

• Tην εκτίμηση του ελεγκτή σχετικά με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (going concern).

• Τη συγκέντρωση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα αλλαγής του σχεδιασμού του ελέγχου και την ανάπτυξη τυχόν εναλλακτικών διαδικασιών, ιδιαίτερα στην περίπτωση ελέγχου ομίλων (group audit).

• Την επάρκεια των γνωστοποιήσεων (disclosure) της ελεγχόμενης εταιρίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης 2019, σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19. Παρόλο που η εξάπλωση του κορωνοϊού αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός (non – adjusting event), τα γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού, δύναται να παρέχουν πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις αβεβαιότητες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και εφόσον απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση της ελεγκτικής εργασίας, είναι σημαντικό να υπάρξει και αντίστοιχη παράταση στη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

Η ΕΛΤΕ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με τις εποπτικές αρχές των λοιπών κρατών - μελών όσο και με το ελεγκτικό επάγγελμα, παρακολουθεί στενά και αξιολογεί όλες τις τρέχουσες εξελίξεις, και θα προβαίνει, όταν απαιτείται, στις αναγκαίες ενέργειες και πρωτοβουλίες.


Ο Α Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης