Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο - Άρθρο 38 του ν. 4670/2020

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο - Άρθρο 38 του ν. 4670/2020


Με την εγκύκλιο Δ.15 / Δ΄ / οικ.12565 / 311 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γίνεται γνωστό ότι με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4670/2020 αντικαθίσταται το άρθρο 42 του ν.4387/2016, που αφορούσε στη θέσπιση ειδικού παραβόλου ασφαλιστικής κάλυψης εργατών γης, και ισχύουν, τροποποιούμενες, οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3863/2010, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα καθορισμού χρόνου ασφάλισης και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για τους εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο.

Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2017, ώστε να επιλυθούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά την ισχύ του άρθρου 40 του ν.4387/2016 και την κατάργηση από την ανωτέρω ημερομηνία των ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονταν από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2458/1997. Ειδικά οι διατάξεις της παρ. 6, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών, έχουν εφαρμογή μόνο για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με:

Υπαγόμενα πρόσωπα

Ύψος παρακρατούμενης εισφοράς

Καθορισμός χρόνου ασφάλισης

Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών

Ι. Εργάτες γης που αμείβονται μόνο με εργόσημο
α. Χρόνος ασφάλισης άνω των 150 ημερών
β. Χρόνος ασφάλισης κάτω των 150 ημερών

ΙΙ. Εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν αγροτική δραστηριότητα

ΙΙΙ. Εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν άλλη, πλην αγροτικής, δραστηριότητα (μισθωτή ή μη μισθωτή)

Έκδοση Υ.Α. για την εφαρμογή των ρυθμίσεων


Δείτε την εγκύκλιο Δ.15/Δ'/οικ.12565/311/16-03-2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης