Αποτελέσματα live αναζήτησης

Thomas Cook: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το πρόγραμμα διατήρησης 4.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς

Thomas Cook: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το πρόγραμμα διατήρησης 4.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς


Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διατήρηση 4.500 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που επλήγησαν από την πτώχευση επιχειρήσεων του ομίλου της "Thomas Cook" και ιδίως των επιχειρήσεων Thomas Cook Group PLC, Thomas Cook Tour Operations Limited, Thomas Cook GmbH και Thomas Cook in Destination Management Limited για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τουριστικές επιχειρήσεις:

α) πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της "Thomas Cook" και η αξία των φορολογητέων εκροών τους κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 προς τις πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της "Thomas Cook" υπερβαίνει σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του ιδίου διαστήματος, ή

β) που συνδέονταν κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της "Thomas Cook".

Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται από τον Διοικητή του Οργανισμού προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του προγράμματος, στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Δείτε την 10025/171/27-02-2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης