Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πάνω από 30% των παιδιών αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Πάνω από 30% των παιδιών αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού


Το 2018, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τα παιδιά (ηλικίας από 0-17) έφτανε το 23,4% στην ΕΕ  σε σύγκριση με το ποσοστό 22,1% για τους ενήλικες  (18-64) και το 18,4% για τους ηλικιωμένους  (ηλικίας 65 ετών και άνω).

 


     
  2010 2018 Διαφορά
EU-27 27.3 23.4  
Romania 48.1 38.1 -10.0
Bulgaria 49.8 33.7 -16.1
Greece 28.7 33.3 4.6
Italy 29.5 30.6 1.1
Spain 33.3 29.5 -3.8
Lithuania 35.8 28.0 -7.8
Cyprus 21.8 25.5 3.7
Ireland (²) 34.1 23.9 -10.2
Hungary 38.7 23.8 -14.9
Slovakia 25.3 23.8 -1.5
Croatia 29.4 23.7 -5.7
Luxembourg 22.3 23.5 1.2
Belgium 23.2 23.2 0.0
France 22.9 22.9 0.0
Malta 26.7 22.8 -3.9
Latvia 42.2 22.5 -19.7
Portugal 28.7 21.9 -6.8
Austria 22.4 21.6 -0.8
Sweden 19.2 20.6 1.4
Estonia 24.0 17.9 -6.1
Germany  21.7 17.3 -4.4
Poland 30.8 17.2 -13.6
Finland 14.2 16.0 1.8
Denmark 15.1 15.2 0.1
Netherlands 16.9 15.2 -1.7
Czechia 18.9 13.2 -5.7
Slovenia 15.2 13.1 -2.1
United Kingdom (²) 29.7 29.9 0.2
Switzerland 19.8 21.0 1.2
Norway 14.6 15.6 1.0
Iceland (³)  16.9 14.4 -2.5
Turkey (⁴)  71.0 48.7 -22.3
North Macedonia 49.9 45.9 -4.0
Montenegro (⁴) (⁵) 43.0 40.3 -2.7
Serbia (⁵) 43.4 35.9 -7.5


Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν:

 
Ο τύπος της οικογένειας: οι μονογονεικές οικογένειες με συντηρούμενα τέκνα (42,8%), τα μεμονωμένα άτομα (31,7%) και δύο ενήλικες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα  (27,6%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά για του δείκτη κινδύνου φτώχειας κοινωνικού αποκλεισμού.


Επίπεδο εκπαίδευσης: Το 51,5% των παιδιών των οποίων το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων ήταν χαμηλό ήταν σε κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με το 7,4% των παιδιών των οποίων το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων ήταν υψηλό.


Μεταναστευτικό υπόβαθρο: Τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τα παιδιά των οποίων οι γονείς γεννήθηκαν (33,7% έναντι 16,2%).

Σχήμα 1: Παιδιά που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, 2010-2018

(Ποσοστό παιδιών <18 ετών)

Πηγή: Eurostat


Παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 
Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι λιγότερο πιθανό να περάσουν καλά στο σχολείο, να έχουν καλή υγεία και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους αργότερα στη ζωή τους, όταν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μείνουν άνεργοι, φτωχοί και κοινωνικά αποκλεισμένοι.


Ο δείκτης AROPE ορίζεται ως το τμήμα του πληθυσμού για το οποίο ισχύει μία από τις ακόλουθες τρεις συνθήκες:

 
- Βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας,
- βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης,
- ζει σε νοικοκυριό με το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεργίας.
 
 Από το 2010 έως το 2018, τα ποσοστά AROPE για παιδιά αυξήθηκαν σε 7 κράτη μέλη της ΕΕ (βλ. Σχήμα 1).
 
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις των ποσοστών AROPE από το 2010, με 2 ποσοστιαίες μονάδες (pp) ή περισσότερο, παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (3,7 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Ελλάδα (4,6 μονάδες). Παρατηρήθηκαν μειώσεις σε 18 κράτη μέλη της ΕΕ, με σημαντικές μειώσεις στην Πολωνία (- 13,6 ποσοστιαίες μονάδες), Ουγγαρία (- 14,9 μονάδες βάσης), Βουλγαρία (- 16,1 μονάδες) και Λετονία (- 19,7 μονάδες βάσης).
 
 Όσον αφορά τη συνολική κατάσταση το 2018, το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε μια οικογένεια που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κυμάνθηκε από 13,1% στη Σλοβενία ​​έως 38,1% στη Ρουμανία. το ποσοστό της ΕΕ-28 ήταν 23,4%.
 
Οι τιμές του δείκτη AROPE διαφέρουν για διάφορες ηλικιακές ομάδες.

Το 2018, το 23,4% των παιδιών (ηλικίας 0-17 ετών) στην ΕΕ-27 αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 22,1% των ενηλίκων (ηλικίας 18-64 ετών) και 18,4% των ηλικιωμένων (ηλικίας 65 ετών και άνω) . Τα παιδιά ήταν η ηλικιακή ομάδα με τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σχεδόν τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ. Στη Λετονία, την Εσθονία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Κροατία, τη Μάλτα, τη Σλοβενία ​​και την Τσεχία οι ηλικιωμένοι βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ στην Ελλάδα, τη Δανία, την Πολωνία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία οι ενήλικες ήταν οι ηλικιακές ομάδες με τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Παρά το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι και οι ενήλικες, αντίστοιχα, είχαν τα υψηλότερα ποσοστά AROPE αυτών των δύο ομάδων χωρών, η παιδική φτώχεια κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε όλες σχεδόν τις χώρες.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την παιδική φτώχεια, αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων στη μείωση της παιδικής φτώχειας, είναι η σύνθεση του νοικοκυριού στο οποίο ζουν τα παιδιά και η κατάσταση της αγοράς εργασίας των γονέων τους, που συνδέονται επίσης με το επίπεδο εκπαίδευσής τους.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης