Αποτελέσματα live αναζήτησης

Tax Report: Δεκαπενθήμερη Επιθεώρηση Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων

4 Μάρτιος 2020
Tax Report: Δεκαπενθήμερη Επιθεώρηση Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΤο « Tax Report » , φιλοδοξεί να αναδεικνύει κάθε δεκαπενθήμερο τα σημαντικότερα λογιστικά, φορολογικά και ελεγκτικά θέματα, που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Το υλικό ταξινομείται  σε τρεις ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο, τα κυριότερα θέματα του προηγούμενου δεκαπενθημέρου.

Στην δεύτερη ενότητα επισημαίνονται διάφορα, φορολογικά κυρίως θέματα, που πρέπει να προσέχουν οι επιχειρήσεις.

Στην τρίτη ενότητα θα αναλύονται κάθε φορά τα κύρια σημεία ενός θέματος.

Η παραπομπή σε πλήρη ανάλυση σε αρκετά από τα θέματα, γίνεται στην  φορολογική-λογιστική πύλη ενημέρωσης taxheaven.gr , την οποία και ευχαριστούμε.


Περιεχόμενα

Α. Επισκόπηση 

Β. Spotlight & Tax Alert 

Γ. Τα Κύρια Σημεία ενός Θέματος [ Εργασίες Τέλους Χρήσης 2019 ]


Α. Επισκόπηση
[ Επισκόπηση πρόσφατων Νόμων και αποφάσεων ]


1)  «Φορολογικό Πιστοποιητικό» Ορκωτών Ελεγκτών και Περαίωση χρήσεων

Με το άρθρο 6 (παρ. 1 περίπτ. α) της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό)  προβλέφθηκε ότι, εφόσον μέσα σε 18 μήνες από την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη δεν εντοπίζονται φορολογικές παραβάσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 5 ελέγχους της φορολογικής αρχής, θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δεν καταλείπεται, κατ’ αρχήν, δυνατότητα άλλου ελέγχου, παρά μόνο στην περίπτωση ενδείξεων για τις προαναφερόμενες σημαντικές παραβάσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 της εν λόγω Α.Υ.Ο. με τις ανωτέρω ρυθμίσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (όπως αυτή ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με την  Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1034/2015) δεν τροποποιήθηκε ο οριζόμενος στο άρθρο 84 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) και εφαρμοζόμενος στην επίδικη χρήση (έτους 2012) κανόνας περί πενταετούς παραγραφής της εξουσίας του Δημοσίου για έκδοση, κατόπιν ελέγχου, πράξης επιβολής/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος αλλά προσδιορίσθηκε κατά χρόνο και κατ' είδος η έκταση του φορολογικού ελέγχου και καθιερώθηκε περίπτωση περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων χρήσεων, όπως η επίδικη, υπό τις προϋποθέσεις (α) της ύπαρξης έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις, (β) της άπρακτης παρόδου της οριζόμενης από τον νόμο προθεσμίας των 18 μηνών από την υποβολή της εν λόγω έκθεσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., χωρίς εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων από τους ελέγχους της φορολογικής αρχής, (γ) της απουσίας στοιχείων ή ενδείξεων για τις οριζόμενες από τον νόμο σοβαρές παραβάσεις.

Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει των εκτεθέντων παραπάνω, οι διατάξεις της ως άνω υπουργικής απόφασης και των διατάξεων, κατ’ εξουσιοδότηση των οποίων εκδόθηκε δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα και ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός του Δημοσίου είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ :

ΣτΕ 320/2020 - Περαίωση χρήσεων κατόπιν φορολογικού πιστοποιητικού ιδιώτη ελεγκτή

2)     Πρότυπα καταστατικού Εταιρειών - Διαδικασία σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ - Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ

Με την  απόφαση 11026/30-01-2020, καθορίστηκαν τα  πρότυπα καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ), των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE), των Ομορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ) και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΕΕ), το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου.

Το πρότυπο καταστατικό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ για τη σύσταση που πραγματοποιείται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες μιας Στάσης, η χρήση του είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή των ιδρυτών.

Το περιεχόμενο των πρότυπων καταστατικών που ακολουθούν είναι αυστηρά καθορισμένο και υποχρεωτικό και για την συμπλήρωση τους ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, και ΙΙ, της απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Τα νέα πρότυπα καταστατικά για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

Η διαδικασία σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται  επίσκεψη σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, αλλά ούτε και «ανέβασμα» οποιουδήποτε  εγγράφου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ., εγγράφεται στο Επιμελητήριο και αυτόματα ενημερώνεται ο ΕΦΚΑ. Οι ιδρυτές λαμβάνουν  από το σύστημα  ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Το κόστος σύστασης μέσω e-YMS ανέρχεται στα 18 ευρώ για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και στα 15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ). Οι Α.Ε. επιβαρύνονται επιπλέον και με το 1‰ επί του κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Διαδικτυακός τόπος της e-ΥΜΣ https://eyms.businessportal.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Με τη χρήση πρότυπου καταστατικού η σύσταση ΑΕ μέσω e-ΥΜΣ ή των Υπηρεσιών μιας Στάσης των Επιμελητηρίων

Οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις αφορούν σε πράξεις και στοιχεία εταιρειών που απαιτούν δημοσιότητα, χωρίς ωστόσο να υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας.

Οι πρώτες πράξεις που μπορούν να καταχωρίζονται αυτόματα είναι:

1. Καταχώρισης Ιστοσελίδας (για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, Κοινοπραξία).

2. Καταχώριση Ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου (για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, Κοινοπραξία).

3. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 (στην οποία συμμετέχει ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, Κοινοπραξία).

4. Πιστοποίηση αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου για ΑΕ

5. Πιστοποίηση αρχικού κεφαλαίου για ΙΚΕ

6. Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση ΑΕ

7. Πρόσκληση για την αναγγελία δικαιώματος προτίμησης σε ΑΕ

Οι ανωτέρω αιτήσεις είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr, ο οποίος θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες αιτήσεις, έως ότου καταστεί εφικτή η αυτοματοποιημένη καταχώριση όλων των πράξεων και στοιχείων που δεν απαιτούν έλεγχο νομιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

ΓΕΜΗ: Σε εφαρμογή οι πρώτες αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις

3)     Πάγια Ρύθμιση Οφειλών ( Απόφαση Ε.2025/2020 )

Υποχρεωτική υπαγωγή

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και Τελωνεία, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης  ή προσωρινής διαταγής

Προαιρετική υπαγωγή

α) οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές ή δόσεις οφειλών και
β) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.
γ) οι οφειλές, οι οποίες μετά την 1/11/2019 και μέχρι και τις 25/02/2020 έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της
υποπαρ. Α2 του ν.4152/2013 ή στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ, της οποίας οι όροι τηρούνται.
Μη δυνατότητα υπαγωγής
α)
Οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ.
β) Οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό

γ) Οφειλές, οι οποίες σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων δεν δύνανται να ρυθμίζονται (π.χ. παρ. 2 του άρ. 22 του ν.4002/2011 (Α'180) σχετικά με την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών).

Υποβολή αίτησης - Υπολογισμός δόσεων

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται από τις 26/02/2020 ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, με βάση
- το μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών ετών για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή
- τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στο επόμενο εδάφιο.
Για ακαθάριστα έσοδα:
αα) από 0,01 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%),
ββ) από 1.000.000,01 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%),
γγ) από 1.500.000,01 ευρώ και άνω με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Παράδειγμα:

έστω ότι νομικό πρόσωπο με ρυθμιζόμενη οφειλή 200.000 και με ακαθάριστα φορ.έτους 2016=1.200.000, φορ.έτους 2017=1.500.000, φορ.έτους 2018= 600.000. Ο μέσος όρος είναι 1.100.000. Οπότε ο αριθμός δόσεων θα καθοριστεί με βάση το μέσο όρο που είναι μεγαλύτερος από το εισόδημα του τελευταίου φορ.έτους πριν την ημερ/νία υπαγωγής στη ρύθμιση, δηλαδή ακαθάριστα 1.100.000.

Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται τμηματικά με τον προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή και μας δίνει ως ετήσιο διαθέσιμο ποσό για την αποπληρωμή της ρύθμισης, ποσό 57.000 ( = 1.000.000 Χ 5% + 100.000 Χ 7% ) .

Αναγόμενο σε μηνιαία βάση, μας δίνει μηνιαία ικανότητα αποπληρωμής 4.750 ( = 57.000/12 ) ευρώ.

Η ρυθμιζόμενη οφειλή διαιρείται με την μηνιαία ικανότητα αποπληρωμής και το ακέραιο μέρος του πηλίκου μας δίνει το πλήθος των δόσεων. Δηλαδή 200.000 / 4.750 = 42,10. Οπότε χορηγείται ρύθμιση 42 δόσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

·      Ε.2025/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α'107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α'201/2019) και της κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β' 187) καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους

·      Νέα πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις, σε λειτουργία η πλατφόρμα 

4)     «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018 : Προθεσμία καταχώρησης έως 1/5/2020

α) Η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων πραγματοποιείται για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, από 3/3/2020 έως 1/5/2020.

β) Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν ήδη προβεί σε καταχώριση, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα καταχώριση, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων λόγω της αναβάθμισης του συστήματος.

γ) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Από 3.3.2020 έως 1.5.2020 η συμπλήρωση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

5)     Οδηγίες και ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε επενδύσεις, που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

23682/2020 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 καθώς και στην επιβολή κυρώσεων για τη μη τήρηση των ορίων απόκλισης των δεικτών αξιολόγησης των επενδύσεων του νόμου 3908/2011

6)     Υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες κατά την καταβολή αμοιβών  στους αμειβόμενους αθλητές  ( Απόφαση Ε.2026/2020 )

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ε.2026/2020 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α').


7)     ΣΛΟΤ 2864/2019 Λογιστική εγγραφή ληξιπρόθεσμων τόκων

[ Αφορά περίπτωση δανείου επιχείρησης, για το οποίο η  τράπεζα έχει μεταφέρει τις απαιτήσεις της σε οριστική καθυστέρηση και σταμάτησε να εκδίδει παραστατικά χρέωσης ληξιπρόθεσμων τόκων.]

Η οικονομική οντότητα (ανώνυμη εταιρεία), ανεξαρτήτως του τηρούμενου λογιστικού πλαισίου, (ΔΠΧΑ ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) θα πρέπει να καταχωρίζει στα βιβλία της, τα ποσά των τόκων, ως χρηματοοικονομικών εξόδων, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, και ασφαλώς, ευθυγραμμιζόμενη με τους όρους της δανειακής σύμβασης.
Η λογιστικοποίηση των τόκων, ως άνω, προφανώς, δεν απαιτεί την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου παραστατικού, αλλά την τεκμηρίωση της συναλλαγής και την διασφάλιση αυτής, μέσω ενός αξιόπιστου υπολογισμού, με βάση, σε κάθε περίπτωση, τα αναφερόμενα και συμφωνηθέντα στην δανειακή σύμβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

ΣΛΟΤ 2864/2019 Λογιστική εγγραφή ληξιπρόθεσμων τόκωνΒ. Spotlight & Tax Alert
[ Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις ]

·  Ο «τρόπος εξόφλησης» ως προϋπόθεση φορολογικής έκπτωσης της δαπάνης

Προστέθηκαν οι δαπάνες ενοικίων  με το άρθρο 13 του ν. 4646/2019  και ο τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2020.

Μετά την προσθήκη αυτή στο άρθρο 23, του ν. 4172/2013 ορίζονται τρείς  κατηγορίες δαπανών που δεν εκπίπτουν, λόγω του τρόπου εξόφλησης.

 

α) ( Περ. β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας  άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,

[ Σημειώσεις : (1) Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ ΦΠΑ. (2) Αφορά αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων, κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση (3) Στο προσχέδιο του ν. 4646/2019 , υπήρχε διάταξη, ώστε  το όριο αυτό να γίνει 300 ευρώ, η οποία όμως τελικά δεν ψηφίστηκε]

β) ( Περ. ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013,  εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

[ Σημειώσεις : (1) Αφορούν τα πληρωτέα στους εργαζόμενους ποσά, (2) Περιλαμβάνει και τους «μπλοκάκηδες» ( περ. στ’  της παρ. 2 του άρθρου 12)  και τα μέλη του ΔΣ εταιρείας  ( περ. δ’  της παρ. 2 του άρθρου 12)]

γ) ( Περ. ιε) Οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Προσοχή : Στις περιπτώσεις (ιδ) και (ιε), ο τρόπος πληρωμής είναι ανεξαρτήτως ορίου ποσού.

·      Διανομή Κερδών : Νέα δεδομένα

Ελκυστικότερη γίνεται η διανομή κερδών, εξαιτίας :

α) Της μείωσης του συντελεστή Φόρου Μερισμάτων από 10% σε 5%

( Σχετική αναλυτική εγκύκλιος : Ε.2012/2020  )

β) Της αποσύνδεσης, μετα τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4670/2020, της υποχρέωσης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις, που η διανομή αυτή υπόκειταν  και σε ασφαλιστικές εισφορές.

·      Έως 31/3/2020. Υποβολή δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε € συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε € για το προηγούμενο έτος, υπόχρεων άθρ. 25 του ν.27/1975 (άρθ. 43 ν.4111/2013)

Η δήλωση εισφοράς συναλλάγματος υποβάλλεται από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής εγκατεστημένα στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του ν.27/1975, καθώς και από ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν.27/1975 με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, με αντικείμενο εργασιών τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες

Η υποβολή της δήλωσης εισφοράς συναλλάγματος, αρχική και τροποποιητική, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, για τα φορολογικά έτη 2019  και επόμενα, γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο πληροφοριακό σύστημα TaxisNet.

Η εισφορά καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Διαθέσιμη η εφαρμογή δήλωσης εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/13·      GDPR: Συστάσεις της Αρχής για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε HTTP/S cookies, σε flash cookies, στον "τοπικό αποθηκευτικό χώρο" (local storage) που εφαρμόζεται στην HTML 5, σε αναγνώριση με τον υπολογισμό του ψηφιακού αποτυπώματος της τερματικής συσκευής, σε αναγνωριστικά που δημιουργούνται από τα λειτουργικά συστήματα (είτε προορίζονται για σκοπό διαφήμισης είτε όχι: IDFA, IDFV, Android ID κ.λπ.), σε αναγνωριστικά υλικού (διεύθυνση MAC, σειριακό αριθμό ή άλλο αναγνωριστικό συσκευής) κ.λπ.

Επίσης έχουν ενδιαφέρον οι εισηγήσεις ενημερωτικής ημερίδας της 28 Ιανουαρίου 2020 [ Δείτε :

https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,259264&_dad=portal&_schema=PORTAL

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

https://www.dpa.gr/

·      Έως τις 12/3/2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 29 του άρθ. 66 του ν.4646/2019 (παύση βάρους οφειλών αλληλεγγύως και προσωπικά ευθυνόμενων προσώπων)

Υποβάλλεται αίτηση στην Αρχή που προέβη στις σχετικές ενέργειες αναζήτησης της ευθύνης του οικείου προσώπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του ν.4646/2019  .

·      Έως τις 31/3/2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης αναστολής Φ.Π.Α. υποκείμενων στον φόρο που το διάστημα 1/1/2019 έως 30/9/2019 πραγματοποίησαν φορολογητέες εκροές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»

Με την απόφαση Α.1447/2019, καθορίστηκε η διαδικασία αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».

Η αίτηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου που αφορά η αίτηση αναστολής και αναφέρεται σε ποσά που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. φορολογικών περιόδων 8ου και 9ου μήνα 2019 ή 3ου τριμήνου 2019, κατά περίπτωση.

Το ποσό για το οποίο χορηγείται η αναστολή καταβολής προκύπτει από τον υπολογισμό του ποσού προς καταβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου επί του ποσοστού των φορολογητέων εκροών με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 προς το σύνολο των εκροών του διαστήματος 1.1.2019 -30.9.2019 [προς καταβολή ποσό φορολογικής περιόδου * (εκροές με την επιχείρηση «Thomas Cook Group ΡLC»/σύνολο εκροών) * 100)].

·      Έως τις 31/3/2020 πραγματοποιείται η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους,

Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής:
α) από τους εκδότες ετησίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν,
β) από τους λήπτες, που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, ετησίως και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν,

·      Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το παρελθόν είχαν δηλωθεί πλημμελώς στους δήμους.

α) Η πλατφόρμα διασυνδέεται αυτοματοποιημένα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ και του πιστοποιημένου Κόμβου Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ (GovHub) τόσο με το Μητρώο του Περιουσιολογίου Ε9 όσο και με το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ.

β) Δεν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού προκειμένου να γίνεται η διόρθωση. Η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών προκύπτει αυτόματα.

γ) Η « πλατφόρμα » αναπτύχθηκε προκειμένου οι ιδιοκτήτες να επωφεληθούν από την ευεργετική διάταξη του άρθρου 51 του νόμου 4647/2019 που ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις εφόσον υποβάλλουν τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών. Υπενθυμίζεται ότι έως τις 31/3/2020 υποβάλλεται διορθωτική δήλωση χωρίς πρόστιμα για την μη υποβολή ή την υποβολή προηγούμενης ανακριβούς δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ανοίγει στις 27 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για τα αδήλωτα τετραγωνικά προς τους Δήμους

·      Εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων εταιρειών :  Παρουσιάστηκε στο Υπ. Συμβούλιο το νομοσχέδιο

Εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών.

Προβλέπεται νέο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης με αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και η υποχρέωση θέσπισης κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών της.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων εταιρειών: Παρουσιάστηκε στο Υπ. Συμβούλιο το νομοσχέδιο

·      Ηλεκτρονικά βιβλία: Πότε θα ξεκινήσουν….

Η ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών εσόδων θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2020 και από τον Οκτώβριο του ιδίου έτους θα ξεκινήσει ο χαρακτηρισμός των εξόδων από την πλευρά του λήπτη. Όλα τα δεδομένα του πρώτου πενταμήνου του 2020 για τα έσοδα και του πρώτου εννεαμήνου του 2020 για τα έξοδα, θα διαβιβαστούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Γ. Πιτσιλής: «Από 1.6.2020 η διαβίβαση των παραστατικών εσόδων στο myData»

 

·      Ηλεκτρονικά βιβλία: Νέα έκδοση τεχνικών και επιχειρησιακών προδιαγραφών για myDATA και Υποχρεώσεις των παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1035/2020 με την οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών των παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

α) Ηλεκτρονικά βιβλία: Νέα έκδοση τεχνικών και επιχειρησιακών προδιαγραφών για myDATA

β) Α.1035/2020

·      Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4670/2020.

α) Οι Ασφαλισμένοι ( ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες), επιλέγουν ελεύθερα όποια ασφαλιστική κατηγορία θέλουν . Αποσυνδέεται ο υπολογισμός  των ασφαλίστρων, από το εισόδημα και τα χρόνια ασφάλισης.

Η επιλογή γίνεται κάθε έτος μόνο μια φορά και κάθε επόμενο έτος, αν θέλουμε, μπορούμε να αλλάζουμε κατηγορία.

β) Δήλωση επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας και Προθεσμία Καταβολής των Ασφαλιστικών Εισφορών του Ιανουαρίου 2020

· 13 Μαρτίου 2020 : Λήξη της προθεσμίας επιλογής των ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία . Όσοι δεν επιλέξουν, θα ενταχθούν αυτομάτως στην ελάχιστη υποχρεωτική κατηγορία για όλο το έτος 2020.

· 16 Μαρτίου 2020 : Έκδοση ειδοποιητηρίων για τις εισφορές του μηνός Ιανουαρίου 2020

· 20 Μαρτίου 2020 : Λήξη της προθεσμίας πληρωμής των εισφορών του μηνός Ιανουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες επί των ανωτέρω θεμάτων, πιέστε εδώ

α) 4670/2020 Νόμος 4670/2020 Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις

β) Πίνακες και παραδείγματα για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο από το Υπ. Εργασίας

Επίσης δείτε αναλυτικά Νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών  :

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/neo-systhma-asfalistikon-eisforonΓ. Τα κύρια Σημεία ενός Θέματος
[ Αναλύεται σε 22 σημεία το θέμα : Εργασίες τέλους χρήσης  2019]

 

Τα Κύρια Σημεία στις «Εργασίες Τέλους Χρήσης 2019»

 με Παραπομπές και Σχόλια1.   Λογιστικός και Φορολογικός προσδιορισμός του Αποτελέσματος

α) Βασικός τύπος :

Φορολογητέα Κέρδη = Λογιστικό Αποτέλεσμα +/- Φορολογικές αναμορφώσεις  - Φορολογικές Ζημιές προηγουμένων Χρήσεων

β) Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. (ν. 4172/2013, άρθρο 21, παρ. 2 ). Δηλαδή η αρχική βάση υπολογισμού του φορολογικού αποτελέσματος είναι το «Λογιστικό Αποτέλεσμα».

2.    Λογιστικός Προσδιορισμός : Επιλογή ''Λογιστικών Προτύπων''

α) '' Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ( Ε.Λ.Π ) ή Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( Δ.Λ.Π ) ή ( Δ.Π.Χ.Α )

Βασική Νομοθεσία : α) 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ς. , β) Λογιστική Οδηγία εφαρμογής .  γ) ΔΛΠ - Δ.Π.Χ.Α. - Ε.Δ.Π.Χ.Α.

Επισήμανση : Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στα Ε.Λ.Π. δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο. (ν. 4308/2014, άρθρο 17 )

β) ( Ε.Λ.Π. ) Επιλογή ''Βάσης Επιμέτρησης''  : "Ιστορικό Κόστος'' ή ''Εύλογη Αξία''

Το άρθρο 24  παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της εύλογης αξίας για την επιμέτρηση επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ως εναλλακτική βάση επιμέτρησης έναντι του ιστορικού κόστους των άρθρων 18 έως 23. (ν. 4308/2014, άρθρο 24 )

Επισήμανση : Η συντριπτική πλειονότητα των Επιχειρήσεων, χρησιμοποιεί το Ιστορικό Κόστος ως Βάση Επιμέτρησης.

3. Φορολογικές Αναμορφώσεις (Ν. 4172/2013 :  Άρθρα 22-26.)

Βασικός τύπος :  Φορολογικές αναμορφώσεις = Μόνιμες Λογιστικές Διαφορές («Κατάσταση  Φορολογικής Αναμόρφωσης»)  + Προσωρινές Λογιστικές Διαφορές ( Πίνακας Ε του εντύπου Ε3 )  - Αφορολόγητα έσοδα ( Έντυπο Ν ή Πίνακας ΣΤ΄ του εντύπου Ε3 9 για τις ατομικές επιχειρήσεις ) ) 

4. Προετοιμασία Εργασιών :  Κατάρτιση πίνακα ενεργειών και υπεύθυνοι εκτέλεσης.

Συζητείται με την Διοίκηση της επιχείρησης και τα αρμόδια τμήματα και καταγράφονται για κάθε ενέργεια τα εξής στοιχεία :
Η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να γίνει η ενέργεια /Η αντίστοιχη προβλεπόμενη από την νομοθεσία καταληκτική ημερομηνία , εφόσον υπάρχει / Ο/οι υπεύθυνος/οι  για την ενέργεια.

5. Βασικές προθεσμίες

α) Αποθέματα : Ο προσδιορισμός της ποσότητας αποθεμάτων, διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων. Η οντότητα είναι υποχρεωμένη να έχει τεκμηριώσει με αξιόπιστο τρόπο τις ποσότητες της απογραφής [Προσοχή : Αφορά μόνο την «ποσότητα», η αξία τους προσδιορίζεται έως 30/6/2020 ]

β) Κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων : Ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από: α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.  [Δηλαδή έως 30/6/2020]

γ) Προθεσμία Υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης : Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους [Δηλαδή έως 30/6/2020 ( Συνήθως δίδονται παρατάσεις )]

δ) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από τους Μετόχους/Εταίρους : Έως 10/9/2020

ε) Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων : 20 ημέρες, μετά την έγκριση

6. Έλεγχοι και Συμφωνίες  Λογιστικών και Πραγματικών Υπολοίπων

α) Συμφωνία Γενικής λογιστικής και επιμέρους κυκλωμάτων ( ''Μητρώο Παγίων '', '' Αποθήκη'', '' Πελάτες - Προμηθευτές'', '' Αξιόγραφα'', '' Υποκαταστήματα, κ.λπ

β) Απογραφή ( φυσική καταμέτρηση ) αποθεμάτων – διαθέσιμων – επιταγών - συναλλαγματικών και συμφωνία με τα αντίστοιχα βιβλία

γ)  Έλεγχος υπολοίπων πελατών – προμηθευτών και συμφωνία με την γενική λογιστική (Λογ. 30 και Λογ. 50). Η συμφωνία μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους (τηλεφωνική επικοινωνία , επιβεβαιωτική επιστολή, κ.λ.π).

Διόρθωση αποκλίσεων με βάση τα δεδομένα των ‘’Συγκεντρωτικών Καταστάσεων’’ (Μ.Υ.Φ ).

Δείτε :   Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών - Βοηθήματα - Ερωτήσεις και απαντήσεις

δ) Έλεγχος και συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών ( καταθέσεων και δανείων ).

ε)  Έλεγχος και συμφωνία  των διαφόρων δοσοληπτικών λογαριασμών.

στ)  Έλεγχος και συμφωνία φόρων και ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού

ζ) Συμφωνία Λογιστικού Υπολοίπου και  «Βεβαιώσεων» για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί σε βάρος της επιχείρησης.

η)  Έλεγχος για καταχώρηση κερδών από  συμμετοχές  και χρεόγραφα.

Δείτε αναλυτικά : Εγχειρίδιο εργασιών τέλους χρήσεως 2018 - Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα σε 56 διαδοχικά «βήματα» (Φώτης Λώλας) ]

7. Αρχή του Δεδουλευμένου - Χρονική τακτοποίηση αγορών εξόδων και εσοδών (λογ. 36 και  λογ.56 του ΕΓΛΣ )

« (Λογιστική Οδηγία ) 17.1.2 Η θεμελιώδης αρχή του δεδουλευμένου επιτάσσει την αναγνώριση των επιπτώσεων των συναλλαγών και γεγονότων της οντότητας και τη συμπερίληψή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της στο χρόνο που προκύπτουν και όχι στο χρόνο που διακανονίζονται ταμειακά (εισπράττονται ή πληρώνονται)»

Δείτε : ΣΛΟΤ 401/2019 Αρχή Δεδουλευμένου

Ενδεικτικές περιπτώσεις, που χρήζουν τακτοποίησης :  α) Ηλεκτρικό ρεύμα, β) Τηλεφωνία, γ) Ασφάλιστρα, δ) Δάνεια : Λογισμός  τόκων έως το τέλος της χρήσης, κ.λπ

8. Επιμετρήσεις/Αποτιμήσεις : Έλεγχος Απομειώσεων - Προβλέψεις

α) Γενικές αρχές

(1) «Λογιστική βάση» :

« 4. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις

5. Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν: α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των χρηματοοικονομικών στοιχείων ή β) η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή γ) δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  »  ( άρθρο 19, ν. 4308/2014)

«19.1.1 Με τον όρο χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παρατίθεται στο Παράρτημα Α (γλωσσάριο όρων), νοούνται τόσο τα απλά και γνωστά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ―όπως οι απαιτήσεις, οι μετοχές, οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (συμμετοχές στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων) και τα ομόλογα (κρατικά και εταιρικά)― όσο και τα πιο περίπλοκα ―όπως επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, τα παράγωγα και τα σύνθετα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (για παράδειγμα ένα ομόλογο με ενσωματωμένο παράγωγο)» ( Λογιστική Οδηγία )

(2) «Φορολογική βάση» :

(Δεν εκπίπτουν):… δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26 ( επισφαλείς απαιτήσεις ) ( Ν 4172/2013 - Άρθρο 23. )

β) Απομειώσεις, Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και Διαγραφές Απαιτήσεων

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων λογιστικοποιεί τις προβλέψεις που προκύπτουν από τους Φορολογικούς Κανόνες, επειδή μόνο αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά.

«Φορολογική αντιμετώπιση » :  Οι κανόνες για το σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και διαγραφής αυτών επί τη βάσει του χρόνου κατά τον οποίο παραμένουν ανείσπρακτες και ανάλογα με το ποσό της απαίτησης, ορίζεται στο άρθρο 26  του ν. 4172/2013.

Επισήμανση :  Ελέγξτε και την περίπτωση, τυχόν δυνατότητας διαγραφής απαιτήσεων, για τις οποίες είχε ήδη σχηματιστεί πρόβλεψη επισφάλειας, ώστε να διαγραφεί εις βάρος των αποτελεσμάτων και το ποσό του Φ.Π.Α, που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις αυτές.

Σχετικά : 

(1) ΠΟΛ.1056/2.3.2015 - Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)   ,

(2) ΠΟΛ.1080/2017 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

(3) Ε.2005/2020 Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook

γ) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού.

«13. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είτε με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο, εάν η αναλογιστική μέθοδος έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.  » ( Ν. 4308/204, άρθρο 22, παρ. 13 ).

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν διενεργεί τέτοια πρόβλεψη επειδή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.

δ) Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων

« (Λογιστική Οδηγία) 19.8.4 Η πτώση της χρηματιστηριακής αξίας ενός διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, έντοκου ή μη, σε επίπεδα κάτω του κόστους κτήσης, δεν συνεπάγεται ότι, σε κάθε περίπτωση, έχει επέλθει απομείωση της αξίας του. ….γ) Η σημαντικά μικρότερη εσωτερική λογιστική αξία μιας μετοχής (η αξία της βάσει του συνόλου της καθαρής θέσης της οντότητας που την έχει εκδώσει) από την αξία κτήσης της, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει απομείωση. Ενδεικτικά, η εν λόγω οντότητα μπορεί να κατέχει περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθεί στο κόστος κτήσης, τα οποία όμως έχουν σημαντικές υπεραξίες που δεν εμφανίζονται. Επίσης, μπορεί να έχει υψηλά κέρδη τα οποία διανέμονται και μέσω των οποίων ανακτάται το κόστος της επένδυσης.….»

ε) Επιμέτρηση/Αποτίμηση λογαριασμών σε ξένο νόμισμα

« Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: α) Τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού. … 3. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.  » ( άρθρο 27, ν. 4308/2014)

[ Δείτε αναλυτικά : (1)  Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016 - Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών .

(2) Συναλλαγματικές διαφορές (Σ.Δ) - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός  ( Αθανασόπουλος Λάμπρος ) ]

9. Πάγια στοιχεία Αποσβέσεις και Επιχορηγήσεις αυτών.

Σημεία Προσοχής 

α) Έλεγχος ορθής Λογιστικής Απεικόνισης των περιπτώσεων «Χρηματοδοτικής μίσθωσης» (leasing) –. Ο όρος «χρηματοδοτική μίσθωση» για φορολογικούς σκοπούς εναρμονίζεται με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)

Δείτε αναλυτικά :

(1) ΣΛΟΤ 479/2019 - Αντικειμενικά κριτήρια ως προς την κατάταξη μίσθωσης ως χρηματοδοτικής

(2) ΣΛΟΤ 2718/2019 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 31/12/2013

β) Έλεγχος ορθής καταχώρησης Επισκευών – Συντηρήσεων και προσθηκών βελτιώσεων ( Ν. 4308/2014 : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:. ΟΡΙΣΜΟΙ )

γ) Έλεγχος ορθότητας των συντελεστών Αποσβέσεων. Δυνατότητα επιλογής εφάπαξ απόσβεσης παγίων, που αποκτήθηκαν το 2019 και η αξία καθενός είναι μικρότερη από 1.500 ευρώ.

Επισήμανση : Η συντριπτική πλειονότητα των Επιχειρήσεων, χρησιμοποιεί ως ωφέλιμη ζωή των Παγίων, αυτή που προκύπτει με βάσει του Φορολογικούς συντελεστές αποσβέσεων.

δ) Συμφωνία Γενικής λογιστικής με το μητρώο παγίων .( (Ν. 4308/14 : Άρθρο 4, Παρ. 2.) )

ε) Λογισμός αποσβέσεων ( έσοδο ) στον λογαριασμό των επιχορηγήσεων.

«Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.  » ( άρθρο 23, ν. 4308/2014)

Δείτε αναλυτικά :

(1) ΠΟΛ.1073/31.3.2015 - Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013

(2) Πάγια και αποσβέσεις - Λογιστική και φορολογική βάση (Χρήση 2018) [Ανάλυση σε 13 ενότητες και σε 9 Πίνακες]  (Λίνα Μοντεσάντου)

(3) ΣΛΟΤ 3382/2019 - Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και λογιστικός χειρισμός

10. Φ.Π.Α - Έλεγχος θεμάτων

α) Συμφωνία της Δήλωσης Φ.Π.Α Δεκεμβρίου και του αντίστοιχου Λογιστικού Υπολοίπου

β) Εξέταση τυχόν παραγραφής αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ και σχετικών τακτοποιήσεων.

Για πιστωτικά υπόλοιπα που γεννώνται μετά την 1/1/2014, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 42§4 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013), σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται πενταετής χρόνος παραγραφής.

γ) Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α - Υπολογισμός PRORATA

Δείτε αναλυτικά :

Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών  ( Φώτης Τσιατούρας )

δ ) [ Υπόθεση «Μαρινόπουλου» ]

 ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019 Καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της απόφασης ΣτΕ 355/2019 στις περιπτώσεις υποκειμένων-εκδοτών τιμολογίων που καλύπτονται από την απόφαση 8/16.1.2017 του Πολ/λους Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει

11. Κοστολόγηση

α) Γενικές αρχές

« 3. Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει: α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω στοιχείο και β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. …..6. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. .. 7. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος: α) Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή άλλη τεκμηριωμένα γενικά αποδεκτή μέθοδο. Η χρήση της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται. ..» ( άρθρο 20, ν. 4308/2014)

β) Απαξιωμένα Αποθέματα – Απομείωση

Τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα αποτιμώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής.

Με τη λογιστική οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 της ΕΛΤΕ διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 20 όταν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι μικρότερη του κόστους κτήσης των αποθεμάτων, η διαφορά (ζημία) επιβαρύνει το κόστος πωληθέντων στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Σχετικά : 

(1) ΠΟΛ.1075/2016 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013

(2) ΣΛΟΤ 1059/2019 Λογιστικός χειρισμός διαφορών απογραφής αποθεμάτων

(3) ΣΛΟΤ 2275/2019   Υποχρέωση τήρησης καρτελών αποθήκης

12. Συναλλαγές με : α) Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις β) Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής τα εξής :

α) Ενδοομιλικές συναλλαγές ( Άρθρο 50, ν. 4172/2013  και ).

Έλεγχος για ενδεχόμενη υποχρέωση:

(1) Σύνταξης «Φάκελου Τεκμηρίωσης» και ηλεκτρονική υποβολή «Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών»

Οι υπόχρεοι απαλλάσσονται, εφόσον: οι Ενδοομιλικές συναλλαγές ανέρχονται μέχρι 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος, ή ανέρχονται μέχρι 200.000 ευρώ, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

(2) Ενδεχόμενη Φορολογική αναμόρφωση ( Έντυπο Ν ( Κωδ. 446) : Διαφορά κερδών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 ν.4172/2013 )

β) Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

«ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους - μέλους.» ( Άρθρο 23, ν. 4172/2013 )

Δείτε αναλυτικά :

(1) ΠΟΛ.1197/2016 - Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ' του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν

(2) Α.1353/2019 - Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2019 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013

(3) Α.1107/2019 - Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018.

13. Προσδιορισμός των Λογιστικών Διαφορών 

α) «Προσωρινές» διαφορές – Πίνακας Ε του εντύπου Ε3

Σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:. ΟΡΙΣΜΟΙ] Προσωρινή διαφορά (temporary difference) είναι: « Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης ή άλλου στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής του βάσης, που η οντότητα αναμένει να επηρεάσει στο μέλλον τα φορολογητέα αποτελέσματα, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης θα ανακτηθεί ή διακανονιστεί, ή στην περίπτωση άλλων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όταν θα επηρεαστούν τα φορολογητέα αποτελέσματα».

Συνηθισμένες περιπτώσεις «προσωρινών διαφορών» :

Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές / ΕΝ.Φ.Ι.Α που καταχωρήθηκε στα Αποτελέσματα Χρήσης, στο σύνολο του, αλλά μέσα στην Χρήση, πληρώθηκαν ορισμένες δόσεις/ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (με διαφορετικό ποσό αναγνώρισης στην ''Λογιστική'' και ΄΄ Φορολογική΄΄ βάση) / Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών/χρεογράφων / Συναλλαγματικές διαφορές (χρεωστικές)  αποτίμησης / Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού / Διενέργεια αποσβέσεων μικρότερων από αυτές που αναγνωρίζονται φορολογικά.

Δείτε αναλυτικά : Ο «πίνακας Ε» του εντύπου Ε3 - Ανάλυση και παραδείγματα  ( Γ. Κορομηλάς και Κ. Νιφορόπουλος )

β) Μόνιμες Λογιστικές διαφορές : Κατάρτιση «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης».

Συνηθισμένες

 [ Κωδικός 2002 ] Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ,

Συνήθως  ο έλεγχος της «πληρωμής »  είναι να γίνει μέσω του λογαριασμού 38.00 «Ταμείο». Για την περίπτωση αυτή έχουν παρασχεθεί αναλυτικές οδηγίες με τις ΠΟΛ.1216/1.10.2014 και ΠΟΛ.1079/6.4.2015 εγκυκλίους .

[ Κωδικός 2005]. Πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές

[ Κωδικός 2007 ]. Φόροι -τέλη

Ειδικότερα δεν εκπίπτουν (περιοριστικά): αα) ο φόρος εισοδήματος, ββ) το τέλος επιτηδεύματος, γγ) οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, δδ) ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών από το Φ.Π.Α. εκροών, με βάση τις διατάξεις του ν. 2859/2000 περί Φ.Π.Α.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι φόροι που δεν εκπίπτουν απαριθμούνται περιοριστικά στις υπόψη υποπεριπτώσεις και κατά συνέπεια, λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.). Οι ανωτέρω φόροι - τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται.

[ Κωδικός 2011 ]. Δαπάνες ψυχαγωγίας

[ Κωδικός 2012 ] Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

[ Κωδικός 2023 ] Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής

[ Κωδικός του Λογιστικού Σχεδίου ( ΕΓΛΣ ), οι οποίοι πρέπει να «ερευνηθούν», για την διαπίστωση της ύπαρξης τέτοιων περιπτώσεων   : 53.00   Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες ( οι χρεώσεις του λογ/μού ) ]

ΠΟΛ.1061/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών

γ) Δείτε αναλυτικά :

(1) Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση Εξόδων και Εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής».  ( Κ. Νιφορόπουλος )

(2) Δαπάνες επιχειρήσεων - Αποφάσεις της ΔΕΔ που εκδόθηκαν το 2019 και αφορούν σε υποθέσεις με καταλογισμό λογιστικών διαφορών 

14. «Θετικές » Λογιστικές Διαφορές – «Έντυπο Ν » ή Πίνακας  του Ε3 ( αφορά ατομικές επιχειρήσεις )

α) Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε Ν.Π. (άρθ. 48 ν.4172/2013)

Δείτε αναλυτικά :

Μερίσματα: «Ενδοομιλικά» και «Μη ενδοομιλικά» - Λογιστικός και Φορολογικός Χειρισμός – Συμπλήρωση εντύπου Ν (Παραδείγματα με όλες τις περιπτώσεις) (Κ. Κουλογιάννης και Λάμπρος Αθανασόπουλος )

β) Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθ. 22Α ν.4172/2013) (Εξωλογιστικά)

Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησαν.

Δείτε αναλυτικά :

(1) ΠΟΛ.1210/2017 - Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων.

(2) Κ.Υ.Α. αριθμ. 109343/Ι2/2017 - Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων

γ) Υπολογισμός  Αφορολόγητων Αποθεματικών

Με βάση τις Δηλώσεις των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική περίοδο επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (ν. 1892/1990, ν. 1262/1982, ν. 2601/1998, κ.λπ.).

δ) Υπολογισμός προσαυξημένων αποσβέσεων [ Το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος, αποσβένυται με τους συντελεστές προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.]

Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, απαιτείται α) έκθεση μηχανικού της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1121/2018, καθώς και β) τεχνική έκθεση εργασιών .

15.  Υπολογισμός του ποσού της φορολογικής ζημιάς που δικαιούται να μεταφέρει η επιχείρηση.

Εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη

Δείτε αναλυτικά :

ΠΟΛ.1088/2016 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 - 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών

16. Συντελεστής φόρου εισοδήματος ( Νέος ).

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, (εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) καθώς και οι υπόχρεοι που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.

17. Υπολογισμός του πληρωτέου φόρου:

α) Βασικός τύπος:

(1) Φόρος εισοδήματος των Κερδών της χρήσεως + (2) Προκαταβολή Φόρου εισοδήματος της επομένης χρήσεως [ είναι ίση με το (1) μείον το (4)  ]  (3) Προκαταβολή Φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσεως – (4) Παρακρατηθείς Φόρος Εισοδήματος από πηγή Ελλάδος – ( 5 ) Φορολογική ωφέλεια από Αφορολόγητα Αποθεματικά – ( 6 ) Φόρος μη ενδοομιλικών μερισμάτων.

Επιπλέον:

(7) Τέλη χαρτοσήμου και εισφορά ΟΓΑ στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων. [Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Τ.Χ. ορίζεται τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) ]

(8) Τέλος Επιτηδεύματος ( άρθρο 31, ν. 3986/2011 )

β) Φορολογική ωφέλεια από Αφορολόγητα Αποθεματικά

Αφορά Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.3908/2011 και Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4399/2016, λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων.

γ) Φόρος μη ενδοομιλικών μερισμάτων

Φόρος νομικού προσώπου για εισπρατ. μερίσματα (παρ.3 άρθρ.68 ν.4172/2013)

[ Δείτε ανωτέρω : 14 α ]

18. Τα κύρια Φορολογικά έντυπα

α) Έντυπο Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

Έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για το φορολογικό έτος ( Χρήση ) 2019 :

(1) Ε.2019/2020 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019

(2) Α.1020/2020 Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3

(3) Ελάχιστες είναι οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε3 για τις δηλώσεις του 2020 (φορολογικό έτος 2019) ενώ το έντυπο φορολογικής αναμόρφωσης για το 2020 δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με το περσινό.

Μια προσθήκη στο νέο έντυπο είναι αυτή των 8 νέων κωδικών, οι οποίοι αφορούν στο «ποσοστό μικτού κέρδους επί του κόστους» και στο «ποσοστό καθαρού κέρδους επί πωλήσεων».

β) Έντυπο Ν. «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ»

Δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι σχετικές αποφάσεις για το φορολογικό έτος ( Χρήση ) 2019.

γ) Έντυπο Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

δ) Δήλωση και απόδοση του Δημοτικού Τέλους.

Νομοθετικό πλαίσιο: Νόμος 2880/2001 - Δημοτικό Τέλος Διαφήμισης (ΦΕΚ 9/30.1.2001, τ.Α')

Υπαγόμενες περιπτώσεις: Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.

Χρόνος απόδοσης: Μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  ( 30-6-2020)

Συνέπειες σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης απόδοσης : Οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης.

 ε) Ενδοομιλικές Συναλλαγές – Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών .

[ Δείτε ανωτέρω : 12 α ]

19, Διάθεση Κερδών. Πρόταση προς τους Μετόχους/Εταίρους

α) Προσδιορισμός των Διανεμητέων Κερδών

Το Δέκατο τμήμα του νέου Δίκαιου των ΑΕ (άρθρα 158 έως και 163, Ν 4548/2018), αναφέρεται στην διάθεση των κερδών. Η έννοια της διάθεσης των κερδών είναι ευρεία και καταλαμβάνει τόσο την διανομή (μερίσματα, τόκοι μετοχών, αμοιβές ΔΣ από κέρδη, κέρδη στους εργαζόμενους), όσο και την κράτηση για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων (υποχρεωτικών βάσει νόμου, προβλεπόμενων από το καταστατικό και προαιρετικών).

Στο άρθρο 160 (Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών), αναφέρεται ότι: «Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο
άρθρο 161.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης».
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των
άρθρων 159 και 160 του Ν 4548/2018, προκύπτει ότι κατά τον προσδιορισμό των διανεμητέων κερδών μιας χρήσεως, λαμβάνονται υπόψη (αφαιρούνται) και οι συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές προηγουμένων χρήσεων.
Σημειώνεται ότι το κονδύλι των καθαρών κερδών της χρήσεως, έχει προκύψει μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών, δηλαδή μετά την φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων και τις διαφορές λογιστικής – φορολογικής βάσης
Κατά την ίδια έννοια σχηματίζονται τόσο τα αποθεματικά της ΕΠΕ, όσο και της ΙΚΕ.

Κανόνες διανομής Κερδών ( Συνοπτικά ).


ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ.

1

2

3

4

5

Ατομική

Ο.Ε και Ε.Ε.

Ι.Κ.Ε

Ε.Π.Ε

Α.Ε

Γενικά

Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη

Όλα τα Κέρδη ανήκουν στους Εταίρους

Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. 

Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. 

Οι μέτοχοι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. 

Δυνατότητα διανομής Κερδών όχι με βάση τα ποσοστά συμμετοχής. 

Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη

Ναι, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία.

Ναι. Για ορισμένο όμως χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία

Ναι. Αν προβλέπεται στο καταστατικό.

Όχι.

Τακτικό Αποθεματικό

Όχι

Όχι

Ναι. 5% επί των Κερδών. 

Ναι. 5% επί των Κερδών. 

Ναι. 5% επί των Κερδών. 

Πρόσθετα αποθεματικά

Όχι

Όχι

Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. 

Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. 

Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. 

Υποχρέωση ελάχιστης διανομής

Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη

Όλα τα κέρδη θεωρούνται πως διανέμονται στους εταίρους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης εφόσον τηρείται απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών. 

Ελλείψει αντίθετου πρόβλεψης στο καταστατικό, όλα τα Κέρδη είναι διανεμητέα 

(35%) των καθαρών κερδών . Δυνατότητα μη διανομής με πλειοψηφία 80%.

 

Με βάση τις προβλέψεις του καταστατικού ( Διπλογραφικά )

     

Δυνατότητα προμερίσματος

Ναι. Προσωρινές απολήψεις.

Ναι. Προσωρινές απολήψεις.

Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 4072/2012.

Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 3190/1955.

Ναι. Υπό προϋποθέσεις.

Δείτε αναλυτικά :

α) ΣΛΟΤ 652/2019 Προσδιορισμός διανεμητέων κερδών

β) ΣΛΟΤ 1397/2019 Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού

γ) Ε.Π.Ε ( ν. 3190/1955 ) (1) Άρθρο 24. Αποθεματικόν κεφάλαιον και 

(2) Άρθρο 24α Διανομή κερδών

δ) Ι.Κ.Ε ( ν. 4072/2012) Άρθρο 100. Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανοµή κερδών.

ε) Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 823 ΕΞ 1.6.2016. Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.

20. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων Διαχείρισης

Γίνεται για όσους τηρούν Διπλογραφικά βιβλία, ανεξαρτήτως Νομικής Μορφής, ανάλογα με το ''Μέγεθος''.


Ανάλογα με την κατηγορία ισχύουν τα εξής :

 

 

 Κατηγορία μεγέθους

Είδος

Πολύ μικρές

 

άρθρο 1 παρ. 2.γ

άρθρο 1 παρ. 2.α & 2.β

Μικρές

Μεσαίες

Μεγάλες

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Προσάρτημα ή Σημειώσεις

Ισολογισμός

 

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

     

Κατάσταση χρηματοροών

       

 

α) Έλεγχος ένταξης της "οντότητας" στην "σωστή" κατηγορία και ανάλογες Υποχρεώσεις.

Η ένταξη μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους [ Προσοχή : δεν υπάρχει  υποχρέωση κάποιας «δήλωσης / μεταβολής» σε οποιαδήποτε αρχή ] προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά: α) τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει, β) απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, καθώς και από την παροχή ορισμένων πληροφοριών του προσαρτήματος, γ) απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης.

Άρα η «κατηγορία» λαμβάνεται κυρίως υπόψη για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης.

β) Κατάρτιση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως - Επιλογή ''Υποδείγματος''

Βασική επιλογή : «Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία» ή «Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος»

Αναλυτικά τα «Υποδείγματα» : ν. 4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

γ) Διαχωρισμός μακροπρόθεσμων - βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και απαιτήσεων

(1) Μακροπρόθεσμη υποχρέωση (long term liability): Μια υποχρέωση που δεν είναι βραχυπρόθεσμη. Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση (current liability): Μια υποχρέωση που η οντότητα: α) αναμένει να διακανονίσει εντός του κανονικού λειτουργικού κύκλου της, ή β) κατέχει πρωτίστως για εμπορικούς σκοπούς, ή γ) οφείλει να διακανονίσει εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, ή δ) δεν έχει άνευ όρων δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού της για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η ύπαρξη όρων που, κατά την επιλογή του αντισυμβαλλόμενου μέρους, προβλέπουν τον διακανονισμό της υποχρέωσης με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων της οντότητας, δεν επηρεάζει την κατάταξη της υποχρέωσης ως βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης.

(2 ) Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης της οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους.  

Κυκλοφορούν ενεργητικό (current assets): Είναι περιουσιακά στοιχεία τα οποία:
α) η οντότητα αναμένει ή σκοπεύει να ρευστοποιήσει ή πωλήσει ή αναλώσει εντός του συνήθους λειτουργικού κύκλου, ή β) η οντότητα κατέχει για εμπορικούς σκοπούς, ή γ) η οντότητα αναμένει να ρευστοποιήσει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ή δ) είναι μετρητά ή ταμειακά ισοδύναμα, εκτός εάν υφίσταται περιορισμός για την ανταλλαγή τους ή τη χρήση τους για διακανονισμό μιας υποχρέωσης για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Κατάρτιση του ισολογισμού – Υποδείγματα

Αναλυτικά τα «Υποδείγματα» : ν. 4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ε) Σύνταξη του προσαρτήματος – Υποδείγματα

Άρθρα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - Υποδείγματα Προσαρτήματος για: α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και γ) «Μικρές οντότητες»

στ) Σύνταξη της έκθεσης Διαχείρισης – Υπόδειγμα

Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» (μετά τους νόμους 4403/2016 και 4548/2018) . Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

21.  Εγκρίσεις, έλεγχος   και  Δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Χρονολογικά έχουν ως εξής :

α)  Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από την Διοίκηση

β)  Έλεγχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και από Ορκωτούς Ελεγκτές ( εφόσον συντρέχει περίπτωση ) .

γ)  Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από τους Ιδιοκτήτες ( Μέτοχοι, Εταίροι )

δ) Δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Οι  Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., έχουν  υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. στις οποίες δεν συμμετέχουν αποκλειστικά νομικά πρόσωπα ) και την ατομική επιχείρηση (Οι οντότητες δηλαδή της
παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014).

Επισήμανση : Οι προσωπικές εταιρείες και η ατομική επιχείρηση έχουν υποχρέωση σύνταξης των απαραίτητων καταστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4308/2014.

Δείτε αναλυτικά : Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για το 2018 - Πλήρης οδηγός

Τα ανωτέρω παρουσιάζονται ανά μορφή επιχείρησης στον επόμενο πίνακα.

*Επίσης υπάγονται με την προϋπόθεση του μεγέθους οι ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη ( Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε ).

22. Έλεγχος από τις Φορολογικές Αρχές

Η γνώση των «Προγραμμάτων Ελέγχου», μας βοηθά στο ορθό χειρισμό όλων των φορολογικών θεμάτων.

Τα Προγράμματα ελέγχου, αναφέρονται στις επόμενες αποφάσεις :

α) Απλογραφικά Βιβλία :  Α.1293/2019 - Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά

β) Διπλογραφικά Βιβλία : ΠΟΛ.1036/2017 - Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014

« Κατά το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά, θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της ΠΟΛ.1124/18.6.2015. Το Πρόγραμμα Ελέγχου τροποποιείται ή συμπληρώνεται από τον Ελεγκτή βάσει και των δεδομένων της κάθε υπόθεσης, με έγκριση των Προϊσταμένων του».

 Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης