Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ - Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων του άρθρου 10 του ν. 2874/2000

27 Φεβρουάριος 2020
ΔΠΑ - Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων του άρθρου 10 του ν. 2874/2000
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 16949/2019, 8ο Τμήμα
 
Για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του ΙΚΑ, με πλήρη κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους πόρους του προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. απαιτείται, μεταξύ άλλων, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ να υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης (ήτοι 5 έτη) για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού (4.500) ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος στο ΙΚΑ. Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια (Ι.Κ.Α. και λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης), άλλως, σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση του ασφαλιστικού φορέα ή των φορέων, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους.

Δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη της προαιρετικής ασφάλισης καλύπτεται από το Λ.Α.Ε.Κ., που συστάθηκε με το ν. 2434/1996 στον Ο.Α.Ε.Δ. και όχι από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, πρέπει να προκύπτει επακριβώς ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανύσει ο ενδιαφερόμενος, ώστε να μην υπαχθούν στο πρόγραμμα άτομα που υπολείπονται περισσότερες των 1.500 ημερών ασφάλισης για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων θεμελίωσης πλήρους σύνταξης γήρατος στο ΙΚΑ ή άτομα που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό (4.500) ημερών ασφάλισης, έχοντας ήδη θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει, επιπρόσθετα, να συνυποβάλουν με την αίτησή τους υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν άλλο χρόνο ασφάλισης, εκτός αυτού που περιλαμβάνεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια.

Η ύπαρξη χρόνου ασφάλισης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης, όπως εν προκειμένω η Αλβανία, και ο οποίος (χρόνος) δεν προσμετράται για τη θεμελίωση ή τον υπολογισμό συνταξιοδοτικής παροχής από το ΙΚΑ, δεν αποτελεί κώλυμα για την υπαγωγή μακροχρόνια άνεργου στο ένδικο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης και, για το λόγο αυτό, η παράλειψη δήλωσης του χρόνου αυτού στην προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την απώλεια της δυνατότητας υπαγωγής στο πρόγραμμα αυτό κι ως εκ τούτου την αποστέρηση από τον ασφαλισμένο του ΙΚΑ - που είναι μακροχρόνια άνεργος, πληρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου - του δικαιώματος θεμελίωσης πλήρους σύνταξης γήρατος στο ΙΚΑ.

Ούτε, εξ άλλου, προκύπτει από το άρθρο 10 του ν. 2874/2000, την αιτιολογική έκθεση αυτού και τη Φ21/οικ.1177/2001 υπουργική απόφαση ότι προϋπόθεση για την υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης είναι η μη χορήγηση οποιασδήποτε συνταξιοδοτικής παροχής.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης