Αποτελέσματα live αναζήτησης

Tax Flash: Χάρτης πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

21 Φεβρουάριου 2020 Σχόλια
Tax Flash: Χάρτης πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Τα πρόσφατα σκάνδαλα ασκούν πίεση στην ΕΕ προκειμένου να εξετάσει προσεκτικά την επάρκεια του κανονιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


43ο Tax FlashΤα πρόσφατα σκάνδαλα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ασκούν πίεση στην ΕΕ, προκειμένου να εξετάσει προσεκτικά την επάρκεια του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσίασε η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων του Ιουλίου έλαβαν επίσης την ομόφωνη αποδοχή, τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου, σχετικά με την αξιολόγηση του εάν υπάρχει ανάγκη για μια νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ.

Η δέσμη μέτρων που ενέκρινε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2019 επεσήμανε ορισμένες ελλείψεις στην εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτές κυμαίνονται από την ανεπαρκή εφαρμογή των κανόνων από τους επαγγελματίες (π.χ. τράπεζες, λογιστές, δικηγόρους), μέχρι την ανεπαρκή εποπτεία από τις εθνικές αρχές και τις ελλείψεις στη λειτουργία των μονάδων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η ανάλυση επίσης καταδεικνύει ότι η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών (μονάδων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, εποπτικών αρχών, αρχών επιβολής του νόμου και άλλων αρμοδίων αρχών, όπως είναι οι τελωνειακές και φορολογικές αρχές) ελλείπει, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η ανάλυση που δημοσιεύθηκε στη δέσμη μέτρων του Ιουλίου δείχνει ότι πρέπει να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Η προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης που υιοθετείται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη 28 διαφορετικών εθνικών νομοθετικών πλαισίων. Οι διαφορές αυτές δημιουργούν κενά στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη, το οποίο εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες, προκειμένου να προχωρήσουν σε ξέπλυμα χρήματος, γεγονός που αποδεικνύεται και από το διασυνοριακό χαρακτήρα πολλών σκανδάλων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η ανάληψη μεγαλύτερης δράσης σε εθνικό επίπεδο, ελλείψει ενός περισσότερο εναρμονισμένου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, δε θα επαρκούσε για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων. Μπορεί να χρειαστεί, επίσης, η ανάθεση ορισμένων εποπτικών καθηκόντων σε ένα ευρωπαϊκό όργανο και η δημιουργία ενός μηχανισμού για την υποστήριξη και το συντονισμό των μονάδων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.Η ανακοίνωση αυτής της πολιτικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων παρουσιάζοντας την άποψη της Επιτροπής σχετικά με τις δράσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και συνεκτικού ευρωπαϊκού πλαισίου ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος (και τα συναφή βασικά αδικήματα) και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών δημιουργεί ευκαιρίες για νόμιμη οικονομία, παράλληλα όμως και για τους εγκληματίες που επιθυμούν να βρουν νέους τρόπους για να ξεπλύνουν τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες τους. Η ανακοίνωση θα σχετίζεται, επίσης, με τον τρόπο αντιμετώπισης των κινδύνων που συνδέονται με την τεχνολογία στην οικονομία (π.χ. εικονικά νομίσματα) και τον τρόπο προσαρμογής του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην τεχνολογική καινοτομία.

Οι ενέργειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βασίζονται στο άρθρο 114 (εσωτερική αγορά) της ΣΛΕΕ. Η ανάλυση των προσφάτων σκανδάλων για το ξέπλυμα χρήματος επεσήμανε τη διασυνοριακή φύση αυτού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ακόμη και η πλήρης εφαρμογή των πρόσφατων προβλέψεων ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες θεσπίστηκαν με την σχετική 5η οδηγία, καθώς και η πλήρης εφαρμογή όλων των δράσεων που καθορίσθηκαν από το Συμβούλιο στο σχέδιο δράσης του για το 2018, δε θα θεράπευαν τις τρέχουσες αδυναμίες.

Η προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αφήνει ουσιαστική ελευθερία στα κράτη μέλη να καθορίζουν τα εθνικά νομοθετικά τους πλαίσια, γεγονός που οδηγεί σε ένα συνονθύλευμα εθνικών νομοθεσιών. Αυτό δημιουργεί κενά, τα οποία εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες για το ξέπλυμα των εσόδων τους από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών, διαφθορά, εγκλήματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής). Η περαιτέρω δράση σε εθνικό επίπεδο δε μπορεί να θεραπεύσει αυτές τις ελλείψεις, οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, ενδεχομένως, κεντρικούς μηχανισμούς/όργανα της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί το προληπτικό πλαίσιο, ενόψει και του διασυνοριακού χαρακτήρα των περισσότερων περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς.

Ο κύριος στόχος της ανακοίνωσης της Επιτροπής είναι να προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους θα απαιτηθεί περαιτέρω δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη των εγκληματιών από το ξέπλυμα των εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες τους, καθώς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η ανακοίνωση αποσκοπεί στο να ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ από εγκληματίες που προσπαθούν να ξεπλύνουν χρήματα και να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία.
Υπάρχει σαφής προσδοκία από την πλευρά των ευρωπαίων πολιτών για την ανάληψη περαιτέρω δράσης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα ευρήματα μιας ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου του 2017 δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί πολίτες της ΕΕ, πιστεύουν ότι οι εθνικές αρχές δεν καταβάλλουν αρκετές προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα πρόσφατα σκάνδαλα για το ξέπλυμα χρήματος δε συμβάλλουν στη βελτίωση της αντίληψης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών για την επαρκή δραστηριοποίηση εκ μέρους των κρατών μελών.

Η ανακοίνωση θα δώσει επίσης μια πρώτη απάντηση στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ισχυρή και ταχεία δράση αναφορικά με την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η ανακοίνωση θα περιγράφει μόνο τους τομείς εργασίας και τις πιθανές επιλογές, οι οποίες πρόκειται να διερευνηθούν τους επόμενους μήνες. Δεν αποσκοπεί να προδιαγράψει τη μελλοντική δράση, αλλά να παρουσιάσει την πρώτη προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με την πρόκληση της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής προσπάθειας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή στη συζήτηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία θα βασιστεί στις κάτωθι πρόσφατες πρωτοβουλίες:
- Την 5η Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία 2018/843/ΕΕ)
- Το πακέτο μέτρων του Ιουλίου αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (Κανονισμός 2019/2175/ΕΕ)
- Την Οδηγία σχετικά με τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη του εγκλήματος (Οδηγία 2019/1153/ΕΕ).
Δεν προετοιμάζεται μια αξιολόγηση επιπτώσεων.
Αποφάσεις που θα ληφθούν στο μέλλον σχετικά με επιλογές που αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας αξιολόγησης επιπτώσεων, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη νομοθέτηση.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης