Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατάρτιση και πιστοποίηση μισθωτών οικονομολόγων στον ιδιωτικό τομέα

ΟΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατάρτιση και πιστοποίηση μισθωτών οικονομολόγων στον ιδιωτικό τομέα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5002368, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6063/838/Α3/16-11-2017 (ΑΔΑ:66Ε0465ΧΙ8-ΣΝΔ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. 5579/Β3/1291/17-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΒΙ465ΧΙ8-ΩΩΕ). Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης