ΓΕΜΗ: Τύπος και περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση ή εγκριτική από τις υπηρεσίες των Επιμελητηρίων

Οικονομικές Ειδήσεις

14 Φεβρουάριος 2020
Η εγκύκλιος περιλαμβάνει υποδείγματα για 13 αποφάσεις Taxheaven.grΣύμφωνα με την απόφαση 17839/2020 δίνονται οδηγίες για τον τύπο και το περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση ή εγκριτική από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

Οι πράξεις για τις οποίες απαιτείται διοικητική έγκριση είναι:
i. Η τροποποίηση του καταστατικού όλων των ανωνύμων εταιρειών.
ii. Η λύση των ανωνύμων εταιρειών ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
iii. Η αναβίωση λυθείσας ανώνυμης εταιρείας (σε κατάσταση «ενεργή») σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν.4548/2018.
iv. Η αναβίωση διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας (σε κατάσταση «λύσης και εκκαθάρισης») σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ.2 του ν.4635/2019.
v. Η αναβίωση διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας (σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας») σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ.3 του ν.4635/2019.
vi. Ο μετασχηματισμός κάθε είδους (συγχώνευση, διάσπαση (κοινή/μερική/ απόσχιση), μετατροπή) στον οποίο μετέχει ανώνυμη εταιρεία (ή/και ευρωπαϊκή εταιρεία), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4601/2019.

Επιπρόσθετα στην ενότητα 3 της εγκυκλίου 44559/22-04-2019 περιγράφονται συμπληρωματικά πέντε (5) ακόμη είδη πράξεων του ν.4548/2018 για τις οποίες η αρμόδια ΥΓΕΜΗ οφείλει να εκδώσει την σχετική διοικητική πράξη (εγκριτική απόφαση) και οι οποίες είναι:
i. Μη εμπρόθεσμη καταβολή της αύξησης MK (Άρθρα: 20 παρ. 9 και 21 παρ. 5)
ii. Μείωση ΜΚ σε είδος {(ομόφωνη απόφαση ΓΣ) Άρθρο: 31 παρ. 1}
iii. Μείωση ΜΚ σε είδος {(μη ομόφωνη απόφαση ΓΣ) Άρθρο: 31 παρ}
iv. Μείωση ΜΚ με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (Άρθρο: 31 παρ. 2)
v. Ακύρωση ιδίων μετοχών που δεν μεταβιβάζονται (Άρθρο : 49 παρ.6 σε συνδυασμό με το άρθρο 29)


Δείτε την απόφαση 17839/14-02-2020 από το αρχείο του κόμβου