Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία: Υπαγωγές στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% - Ακατάσχετη και αφορολόγητη η επιχορήγηση που καταβάλλεται σε πληγείσες επιχειρήσεις από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές

11 Φεβρουάριος 2020
Τροπολογία: Υπαγωγές στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% - Ακατάσχετη και αφορολόγητη η επιχορήγηση που καταβάλλεται σε πληγείσες επιχειρήσεις από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Μία νέα τροπολογία κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 24-12-2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων" (Α' 212) και άλλες διατάξεις».

Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικότερα:

Η επιχορήγηση που παρέχεται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, για την αντιμετώπιση των ζημιών, είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο Δημόσιο εν γένει, στους δήμους, στις περιφέρειες, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα.

Υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από:
24%, που ισχύει, τα ραδιενεργά παρασκευάσματα για την ιατρική του ανθρώπου, για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς της δασμολογικής κλάσης 2844 και άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3822 και 3824 καθώς και οι υπηρεσίες ακτινοθεραπειών σε καρκινοπαθείς,
13%, που ισχύει, τα σκιατικά παρασκευάσματα για διαγνωστικούς σκοπούς για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3006 και τα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3002 και 3006
.

→ Συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών, εκατόν είκοσι τρείς (123) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

→ Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.2932/2001 και του ν.4597/2019 και ειδικότερα:
α. Ορίζεται, στα εξήντα (60) έτη (αντί πενήντα που προβλέπεται σήμερα), η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και των μνημονευόμενων δέκα (10) περιφερειακών Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.
Παράλληλα, παρατείνεται ισόχρονα με την κύρια παραχώρηση και η διάρκεια των συμβάσεων υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων των εν λόγω Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και των υπο-παραχωρησιούχων.
β. Παρέχεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) το δικαίωμα σύναψης μίας ή περισσοτέρων, ταυτόχρονων ή διαδοχικών συμβάσεων υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, στην περιοχή αρμοδιότητας των ανωτέρω Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.
γ. Κατά την έκδοση της σχετικής κ,υ.α., για τον προσδιορισμό του ακριβούς ύψους του αντισταθμιστικού /ανταποδοτικού τέλους υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., που προβλέπεται σε κάθε σύμβαση υπο-παραχώρησης, λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία (ποιοτικά και ποσοτικά) των υπο-παραχωρούμενων και μη επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών καθώς και οι προβλεπόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο της υπο-παραχώρησης.
δ. Καταργείται η δυνατότητα υπέρβασης του αντισταθμιστικού/ ανταποδοτικού τέλους (5%), που επιβάλλεται επί των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου, υπέρ των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.

→ Επικαιροποιείται το σύστημα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και κάθε άλλης διάταξης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1

Με την προτεινόμενη ρύθμιση η επιχορήγηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 που καταβάλλεται σε πληγείσες επιχειρήσεις από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές ορίζεται ως αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι οι δικαιούχοι να μπορούν να χρησιμοποιούν το ποσό της επιχορήγησης για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε από τη θεομηνία ή τη φυσική καταστροφή, ώστε η πληγείσα επιχείρηση να επαναφέρεται στην προηγούμενη κατάσταση.

Επί του άρθρου 2

Με τις προτεινόμενες διατάξεις υπάγονται, για λόγους κοινωνικής πρόνοιας, στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% τα διαγνωστικά παρασκευάσματα και αντιδραστήρια των ΔΚ ΕΧ2844, ΕΧ3002, ΕΧ3006, ΕΧ3822 και ΕΧ3824 που χρησιμοποιούνται στην ιατρική του ανθρώπου και οι υπηρεσίες ακτινοθεραπειών που μέχρι σήμερα υπάγονται στον κανονικό συντελεστή 24%, χωρίς αξιοσημείωτη δημοσιονομική επίπτωση, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κόστος προμήθειας των παραπάνω παρασκευασμάτων και παροχής ακτινοθεραπειών σε καρκινοπαθείς καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Επί του άρθρου 3

Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος της Χώρας. Η μεταρρύθμιση αυτή αφορά τόσο στον σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής και στη λογιστική παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών όσο και στον δημοσιονομικό έλεγχο, μέσω των ανασκοπήσεων δαπανών σε ολόκληρη τη γενική Κυβέρνηση και της κατάρτισης προϋπολογισμού επιδόσεων, καθώς και στην επεξεργασία νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 75 του Συντάγματος και τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενόψει και της αναμόρφωσης της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας κατά το άρθρο 63 του ν. 4622/2019 (A' 133). Επίσης, έχει δρομολογηθεί η εφαρμογή νέου Λογιστικού Σχεδίου για το σύνολο των φορέων της γενικής Κυβέρνησης. Παράλληλα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας επείγει η ταχεία εξέταση μεγάλου όγκου αιτημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων για κατάπτωση εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Περαιτέρω, έχουν διευρυνθεί σημαντικά οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία έχει οριστεί ως Αρχή Ελέγχου για τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα και την οποία υποστηρίζει η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, όπως επίσης έχει αυξηθεί σημαντικά το ελεγκτικό έργο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Περαιτέρω, αντιμετωπίζουν αυξανόμενες, επίσης, απαιτήσεις η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται κατευθείαν στον Υπουργό Οικονομικών, οι οποίες απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Είναι, επομένως, αναγκαία η στελέχωση των παραπάνω υπηρεσιών με νέο προσωπικό αυξημένων προσόντων και ικανοτήτων που θα μπορεί, σε συνεργασία με το προσωπικό που ήδη υπηρετεί, να καλύψει τις νέες ανάγκες.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η δημιουργία θέσεων προσωπικού που θα αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες των παραπάνω υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε με την πλήρωσή τους να εξασφαλισθεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Επί του άρθρου 4

Με το άρθρο 1 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 35/28.02.2019) κυρώθηκαν και απέκτησαν ισχύ τυπικού νόμου οι συμβάσεις παραχώρησης που έχει συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο με τους δέκα (10) Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. (Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας) που συστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α' 145).
Περαιτέρω, με το άρθρο 2 του ν. 4597/2019 προβλέφθηκε η δυνατότητα σύναψης με τρίτους επενδυτές συμβάσεων υπό-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων στην περιοχή αρμοδιότητας των ανωτέρω δέκα Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) στην οποία περιήλθε, χωρίς αντάλλαγμα, το σχετικό δικαίωμα υπο-παραχώρησης.
Οι συμβάσεις υπο-παραχώρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 4597/2019, υπόκεινται στον χρονικό περιορισμό της διάρκειας των Συμβάσεων Κύριας Παραχώρησης.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η αύξηση της διάρκειας των ανωτέρω Συμβάσεων Κύριας Παραχώρησης στα εξήντα (60) έτη, ώστε οι υπο-παραχωρήσεις να δύναται να έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια που να αυξάνει και να μεγιστοποιεί το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Επί του άρθρου 5

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσαφηνίζεται η δυνατότητα σύναψης περισσοτέρων, ταυτόχρονων ή/και διαδοχικών συμβάσεων, μερικής υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων στην περιοχή αρμοδιότητας των ανωτέρω Οργανισμών Λιμένος Α.Ε..

Επί του άρθρου 6

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προσδιορίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η με αντικειμενικό τρόπο τεκμηρίωση του ύψους του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. και η αξιοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων να συνεισφέρει σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή των συγκεκριμένων περιοχών της χώρας.

Επί του άρθρου 7

Η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης που έχει συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο με τους δέκα (10) Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. της παραγράφου 3 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α' 145) δεν μπορεί να υπερβεί σύμφωνα με την περ. α) της παραγράφου 1 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ίδιου νόμου τα πενήντα (50) έτη συνολικά (αρχικός χρόνος και τυχόν παρατάσεις).
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνεται η ανώτατη επιτρεπόμενη διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων παραχώρησης από πενήντα (50) σε εξήντα (60) έτη.

Επί του άρθρου 8

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 και προβλέπεται, ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δύναται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνός, να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες και ειδικότερα συστήματα προαγωγών, βαθμολογικής κατάταξης, καθώς και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και κάθε άλλης διάταξης. Για τον σκοπό αυτό δύναται: α) να καταρτίζονται περιγράμματα Θέσεων Εργασίας και να τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, β) να καταρτίζεται ειδικό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας της Αρχής (Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης ΑΑΔΕ), παράλληλα προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης του Δημοσίου Τομέα, να καθορίζονται οι βαθμοί του Συστήματος αυτού, οι οποίοι δεν δύνανται να υπερβαίνουν τους δεκαοχτώ (18) και να κατατάσσονται οι θέσεις εργασίας της Αρχής στους βαθμούς αυτούς, ιδίως με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης εργασίας, τη θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, τον βαθμό ευθύνης της θέσης εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής για την επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ, όπως αυτά προκύπτουν από τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας, (γ) να κατατάσσεται το προσωπικό στους βαθμούς του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της ΑΑΔΕ και να τοποθετούνται ή να μετακινούνται οι υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών με βάση τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας. Επίσης προβλέπεται ότι η νέα κατάταξη των υπαλλήλων δύναται να επιφέρει μεταβολή της προηγούμενης βαθμολογικής κατάστασής τους. Για την κατάρτιση του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της ΑΑΔΕ, που λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης του δημοσίου τομέα, την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας, την ιεράρχηση αυτών και συστηματική τους κατάταξη στους βαθμούς του παραπάνω Συστήματος λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως ενδεικτικά, οι γνώσεις και η εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, ο βαθμός δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων κάθε θέσης, η ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία, οι συνθήκες εργασίας και η βαρύτητα και η επιρροή αυτής στην επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στα αντίστοιχα περιγράμματα των θέσεων εργασίας, όπως τα περιγράμματα αυτά καταρτίζονται και τροποποιούνται με αποφάσεις του Διοικητή της Αρχής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της. Προβλέπεται, ακόμη ότι βάσει της αξιολόγησης των θέσεων εργασίας και της ένταξής τους σε ομάδες, η Αρχή, με αποφάσεις που εκδίδονται με όμοια διαδικασία, δύναται να αναπτύσσει ειδικότερα συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της στις θέσεις αυτές. Το νέο σύστημα αξιολόγησης και συστηματοποίησης σε ομάδες των θέσεων εργασίας σκοπό έχει να συμβάλει στην επιτυχέστερη λειτουργία της Αρχής, στην καλύτερη επίτευξη των στόχων και συνακόλουθα στην αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων, μέσω της καλύτερης και ποιοτικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της. Με την ίδια διάταξη παρέχεται ειδικότερη νομοθετική εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Αρχής, προκειμένου, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης, να καθορίζονται η διαδικασία, η μεθοδολογία, τα ειδικά κριτήρια και η βαρύτητά τους για την κατάρτιση του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της ΑΑΔΕ, οι βαθμοί του καθώς και η αξιολόγηση και κατάταξη στους βαθμούς αυτούς των θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάταξης και τοποθέτησης των υπαλλήλων σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών, εξαιρέσεις από την κατάταξη, το αρμόδιο όργανο και διαδικασία ενστάσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Προβλέπεται επίσης ότι μέχρι την έκδοση των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων του Διοικητή της Αρχής, εφαρμόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Ως προς τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, μέχρι την έκδοση απόφασης για την περ. α' ισχύει η υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β' 4227) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει. Ως προς την κατάταξη των υπαλλήλων με βάση τα περιγράμματα των Θέσεων Εργασίας σύμφωνα με την περ. γ', μέχρι την έκδοση της απόφασης για την περ. γ' ισχύει η υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017 (Β' 4162) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.
 
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 γίνεται αναγκαία νομοτεχνική διόρθωση, μετά την ως άνω τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016. Ειδικότερα, λόγω της αξιολόγησης όλων των θέσεων εργασίας της Αρχής, της ιεράρχησής τους και της συστηματικής τους κατάταξης σε βαθμούς, προβλέπεται ότι θέση ευθύνης ανώτερου ή ίδιου επιπέδου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 27, θεωρείται η θέση εργασίας με βάση την κατάταξή της σε βαθμό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ακατάσχετο και αφορολόγητο της επιχορήγησης του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α'17), όπως ισχύει


Στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α'17) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η επιχορήγηση που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α'248) σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα.


1. Η παρ. 37 του Κεφαλαίου Α' «Αγαθά» του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«37. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 (ΔΚ ΕΧ 3003 και ΕΧ 3004). Εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002 (ΔΚ ΕΧ 3002). Ραδιενεργά παρασκευάσματα για την ιατρική του ανθρώπου, για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς (ΔΚ ΕΧ 2844). Σκιατικά παρασκευάσματα για διαγνωστικούς σκοπούς για την ιατρική του ανθρώπου (ΕΧ 3006). Άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου (ΕΧ 3002, ΕΧ 3006, ΕΧ 3822, ΕΧ 3824). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

2. Στο Κεφάλαιο Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α' 248) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η διενέργεια ακτινοθεραπευτικών πράξεων που περιλαμβάνονται στην υπ' αρ. Υ4α/48545 (ΦΕΚ Β' 2408/31.08.2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Υγείας, όπως ισχύει, εφόσον αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22, για τις οποίες ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

Άρθρο 3
Αύξηση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών


1. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, συνιστώνται επιπλέον δέκα (10) και πέντε (5) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Δημοσιονομικών, αντίστοιχα.

2. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Γενικών Διευθύνσεων των υποπεριπτώσεων (αα) έως (εε) της περ. δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 142/2017 (Α' 181) συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής επιπλέον εκατόν δύο (102) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Δημοσιονομικών, τέσσερις (4) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Μηχανικών και δύο (2) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Γεωτεχνικών.

3. Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων μεταξύ των οργανικών μονάδων των ανωτέρω Υπηρεσιών διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4597/2019 (Α' 35)


Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 4597/2019 (Α' 35), αντικαθίσταται ως εξής: «Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματα αυτών, οι συμβάσεις παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των κατωτέρω αναφερόμενων Οργανισμών Λιμένων Α. Ε., και των οποίων η διάρκεια ορίζεται στα εξήντα έτη από την ημερομηνία υπογραφής τους:»

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4597/2019 (Α' 35)


1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 4597/2019 (Α'35) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται, χωρίς αντάλλαγμα, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) το δικαίωμα υπο-παραχώρησης σε τρίτους, μέσω μίας ή περισσοτέρων, ταυτόχρονων ή διαδοχικών, συμβάσεων υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, με βάση τις διαδικασίες του και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4, στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 4597/2019 (Α'35) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση μίας ή περισσοτέρων υπο-παραχωρήσεων, ταυτοχρόνων ή διαδοχικών, μετά την κύρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, των συμβάσεων υπο-παραχώρησης που συνάπτει το Ταμείο, τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λοιπών επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων που δεν έχουν υπο- παραχωρηθεί, ασκούνται από τους οικείους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε., με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»
 
Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4597/2019 (Α' 35)


1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 4597/2019 (Α' 35), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε σύμβαση υπο-παραχώρησης του άρθρου 2, πέραν και ανεξαρτήτως του προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, επιβάλλεται στον υπο-παραχωρησιούχο αντισταθμιστικό/ανταποδοτικό τέλος υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υπο-παραχωρησιούχου. Το ακριβές ύφος του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια και άλλο θέμα σχετικά με αυτό, προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα ποιοτικά και τα ποσοτικά στοιχεία των υπο-παραχωρούμένων και μη υπο-παραχωρούμενων επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών του άρθρου 2 και τις προβλεπόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο της υπο-παραχώρησης του ιδίου άρθρου. Το τέλος αυτό επιβάλλεται επιπλέον και ανεξάρτητα από το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης που καταβάλλει ο υπο- παραχωρησιούχος».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 4597/2019 (Α' 35), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κοινή απόφαση των Υπουργών της παραγράφου 1 εκδίδεται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη σχετική εισήγηση του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. που βασίζεται σε μελέτη βιωσιμότητας χρηματοοικονομικού συμβούλου, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών στη διαγωνιστική διαδικασία του Ταμείου. Οι όροι της ανωτέρω απόφασης περιλαμβάνονται στη σύμβαση υπο-παραχώρησης».

Άρθρο 7
Τροποποίηση του εικοστού τέταρτου άρθρου του ν. 2932/2001 (Α' 145)


Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου εικοστού τέταρτου του ν. 2932/2001 (Α' 145), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) η διάρκεια παραχώρησης του παραπάνω δικαιώματος, καθώς και η δυνατότητα και ο τρόπος παράτασής της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά (αρχικός χρόνος και τυχόν παρατάσεις) τα εξήντα έτη»

Άρθρο 8
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4389/2016 (Α' 94)


1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α' 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Αρχή δύναται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνός, να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες και ειδικότερα συστήματα προαγωγών, βαθμολογικής κατάταξης, καθώς και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και κάθε άλλης διάταξης. Στο πλαίσιο αυτό δύναται:
(α) Να καταρτίζονται περιγράμματα θέσεων εργασίας και να τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής. Στα περιγράμματα Θέσεων Εργασίας αποτυπώνονται, ιδίως, το αντικείμενο της θέσης, τα κύρια καθήκοντα, τα απαιτούμενα τυπικά και επιθυμητά προσόντα, η χρήση πόρων, οι συνθήκες εργασίας, η θέση στο οργανόγραμμα της Α.Α.Δ.Ε., οι ικανότητες και το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειάς τους για την κάθε θέση εργασίας.
β) Να καταρτίζεται ειδικό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας της Αρχής (Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης ΑΑΔΕ), παράλληλα προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης του Δημοσίου Τομέα, να καθορίζονται οι βαθμοί του Συστήματος αυτού, οι οποίοι δεν δύνανται να υπερβαίνουν τους δεκαοκτώ (18) και να κατατάσσονται οι θέσεις εργασίας της Αρχής στους βαθμούς αυτούς, ιδίως με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης εργασίας, τη θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, τον βαθμό ευθύνης της θέσης εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής για την επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ, όπως αυτά προκύπτουν από τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, καθορίζονται η διαδικασία, η μεθοδολογία, τα ειδικά κριτήρια και η βαρύτητά τους για την κατάρτιση του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της ΑΑΔΕ, οι βαθμοί του και η αξιολόγηση και κατάταξη στους βαθμούς αυτούς των θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια.
(γ) Να κατατάσσονται και να τοποθετούνται ή να μετακινούνται οι υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης, με βάση τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας ικανοτήτων κάθε θέσης, όπως αυτά αποτυπώνονται στα περιγράμματα των θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση μετακίνησης των υπαλλήλων σε άλλη θέση, κατόπιν αίτησης ή λόγω υπηρεσιακών αναγκών, η νέα κατάταξη των υπαλλήλων δύναται να επιφέρει μεταβολή της προηγούμενης βαθμολογικής κατάστασής τους. Η κατάταξη και τοποθέτηση δεν επηρεάζουν την κατάταξη των υπαλλήλων σε βαθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007). Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κατάταξη και τοποθέτηση ή μετακίνηση των υπαλλήλων σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών, εξαιρέσεις από την κατάταξη, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία για την υποβολή ενστάσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Ως προς τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, μέχρι την έκδοση απόφασης για την περ. α' ισχύει η υπ' αρ. ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β' 4227) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει. Ως προς την κατάταξη των υπαλλήλων με βάση τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την περ. γ', μέχρι την έκδοση της απόφασης για την περ. γ' ισχύει η υπ' αρ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017 (Β' 4162) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.».

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως θέση ευθύνης ανώτερου ή ίδιου επιπέδου θεωρείται η θέση εργασίας της Αρχής με βάση τη σειρά κατάταξή της σε βαθμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του παρόντος.».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης