Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το σχόλιο της Δευτέρας - «Τα κουμπιά της Αλέξαινας» (*)Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven


Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα.

  

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17889 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας  (ΦΕΚ Β’ 1384/24/04/2017).

«Με την θέσπιση αυτής της παγκόσμιας ημέρας επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. Στην ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά κείμενα του Χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της, ως μια από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως» αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

[Πηγή : https://www.sansimera.gr/worldays/452 ]

 

 «Γνωρίζατε ότι μιλάτε ελληνικά;» - 9 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας [βίντεο]

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=sbKBr05o0kc&feature=emb_logo


(*) Σημαίνει : Δύσκολη, μπερδεμένη κατάσταση.

Πηγές :

 

 

⥢⥤

 

1 )   Έμμεσος τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων.

[«Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια »]

 

 

 

[ Φωτογραφία Τάκη Τλούπα (1920 – 2003)  -  Πηγή :  http://takis.tloupas.gr  ]

 

 Κατά την διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, είχαμε :

  Έμμεσος προσδιορισμός εισοδήματος και φορολογητέας ύλης σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ

Ε.2015/2020 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4172/2013

Ε.2016/2020 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (Α'170)

 

Ας τα πάρουμε από την αρχή :

«Το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση [1] κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή [2] με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα,

[ Ενδεικτικά, η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων θεωρείται ότι δεν είναι δυνατή ή το λογιστικό σύστημα θεωρείται ως μη αξιόπιστο όταν:
- Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη.
- Δεν διαφυλάσσονται τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), οι ΦΗΜ, οι φορολογικές μνήμες και τα αρχεία των Φ.Η.Μ.
- Η οντότητα παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.).
- Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα δεν παρέχονται ευχερώς και αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου.]
 ή
β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή
γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.» (
άρθρο 28 του ν. 4172/2013 )

[1] κάθε διαθέσιμο στοιχείο

« Στα διαθέσιμα στοιχεία, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας του νομικού προσώπου/νομικής οντότητας ή του φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τέτοια στοιχεία μπορούν να είναι

·         οι αγορές, οι πωλήσεις και το μικτό κέρδος που εμφανίζει το πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

·         το ύψος των αμοιβών που εισπράττονται κατά περίπτωση,

·         η πελατεία,

·         το μικτό κέρδος που προκύπτει από ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες προσδιορίζονται με βάση ιδίως το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τα μέσα άσκησης της δραστηριότητας, καθώς και

·         την ειδικότητα και τον επιστημονικό τίτλο κατά περίπτωση,

·         το απασχολούμενο προσωπικό,

·         το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί,

·         καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κίνησης,

·         το ποσό των δανείων και των πιστώσεων,

·         το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εμπορευμάτων, των εξόδων διαχείρισης,

·         κάθε επιχειρηματική δαπάνη και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών.

Ακόμα, διαθέσιμα στοιχεία θεωρούνται τα στοιχεία και πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από τρίτες πηγές, τα οποία αφορούν τον φορολογούμενο.» ( Ε 2015/2020)


[ 2] με έμμεσες μεθόδους ελέγχου

(Άρθρο 27 του Ν. 4174/2013) Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:

 

Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης

Περιγραφή της Μεθόδου

Ερμηνευτικές

α) της αρχής των αναλογιών,

Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών και ιδίως, του περιθωρίου μικτού κέρδους.

Α.1008/2020 - Ε.2016/2020

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,

Η τεχνική προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.

ΠΟΛ.1050/17.2.2014 - (*)

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,

Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού προσώπου και προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, τις διάφορες απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).

ΠΟΛ.1050/17.2.2014 - (*)

δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και

Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιώντας τη σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.

Α.1008/2020 - Ε.2016/2020

ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωση τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχομένης φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα.

ΠΟΛ.1050/17.2.2014 - (*)

 

 

(*) Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1094/7.4.2014. Βλέπε και ΠΟΛ.1259/22.12.2014 "Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της ΠΟΛ 1050/17.02.2014."

 

Επισήμανση

Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις έμμεσες τεχνικές της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των τυχόν οφειλόμενων λοιπών φόρων, τελών και εισφορών, που προκύπτουν για τις λοιπές φορολογίες. Ο προσδιορισμός διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε φορολογία διατάξεις.
Ειδικότερα για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), όταν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προσδιορίζονται με τη χρήση των ανωτέρω έμμεσων μεθόδων αποδεδειγμένα αφορούν αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία εφαρμόζεται συγκεκριμένος συντελεστής Φ.Π.Α., τότε το ποσό της διαφοράς των εσόδων, προστίθεται στις φορολογητέες εκροές του συγκεκριμένου αυτού συντελεστή Φ.Π.Α.

 

Συμπεράσματα

(1)                           Ξέρεις να κλέψεις; Ξέρω. Ξέρεις να κρυφτείς; Όχι . …...

(2)                           Όλος εκρυβότανε κι΄ ο «πισινός» του φαινότανε …

(3)                           Ένα κιλό καφές, πόσους καφέδες βγάζει ;

(4)                           Ένα κιλό κρέας, πόσα σουβλάκια (καλαμάκια) βγάζει ;

(5)                           «Όλο το «παιχνίδι» των ελέγχων θα παιχτεί με τις «μεθόδους », αυτές» ( είπαν στο «Καφενείο» )

 

Τέλος δείτε τα σχετικά άρθρα :

α)  Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου - Άρθρο 28 ν. 4172/2013

Νασόπουλος Α. Αντώνιος, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

β)  Πρωτογενείς καταθέσεις και εμβάσματα - Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

του Γεώργιου Σπ. Ευσταθόπουλου δικηγόρου

γ) Φορολογικός έλεγχος μέσω νέων τεχνικών

του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα

δ) Μέθοδοι έμμεσων τεχνικών ελέγχου

του Γιώργου Σταματίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ε) Οι νέες μέθοδοι έμμεσων τεχνικών ελέγχου μέσα από μια πρακτική εφαρμογή

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

 

⥢⥤

 

2)  Η κίνηση στις  «Πλατφόρμες»

 

 

 

[ Φωτογραφία Τάκη Τλούπα (1920 – 2003)  -  Πηγή :  http://takis.tloupas.gr  ]

 

α) «my DATA»

Στο Καφενείο των Λογιστών «Της Πλατφόρμας το Κάγκελο », άκουσα ότι : « Η Πλατφόρμα θα ανοίξει του  Αγίου Ανανία, ανήμερα » .

Αναζήτησα  πληροφορίες στο διαδίκτυο [ Δηλ. το «γκούγκλαρησα» ] και βρήκα ότι :  Εορτάζει 1 Οκτωβρίου και 17 Δεκεμβρίου και είναι : Εξελληνισμένο όνομα του εβραϊκού ονόματος Hananiah ή Ananias που σημαίνει "ο Θεός είναι ελεήμων".

Σοφοί, οι «Καφενόβιοι»…………..

 

  Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών: Τα νέα δεδομένα και η on line σύνδεσή τους με την ΑΑΔΕ

Οι Φ.Η.Μ. θα πρέπει να έχουν αναβαθμιστεί μέχρι 6.6.2020. Α.1024/2020

Είπε στο «Καφενείο», ένας Λογιστής με σημαντικές γνώσεις Μηχανογράφησης : « Να προσέξετε το  άρθρο 3, QR CODE - Παρουσίαση του παραστατικού σε κινητό, tablet, HY. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου ο γραμμωτός κώδικας στο τέλος της απόδειξης , αντικαθίσταται από δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QR Code). Εσείς με τις «διπλές αποδείξεις». Να σας πω, δεν πολυκατάλαβα, τι ήθελε να πεί……

 

  Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: «Ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος για την μετάβαση των επιχειρήσεων στη ψηφιακή εποχή;»

 

β) Υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας [ Δεν αφορά Ατομικές, Ο.Ε και Ε.Ε ]

 

Έληξε ( ;;; ) στις 31-1-2020, αλλά συνεχίζει να είναι « άληκτη ».

[ 10/01/2020] Ανακοίνωση ΟΕΕ για την υποβολή οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στην ΤτΕ. Σχετικά με την υποβολή των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων, που δημοσιεύουν ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ στην Τράπεζα της Ελλάδος, σας παραπέμπουμε στο παρακάτω Δελτίο Τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση του Προέδρου του ΟΕΕ με το Διοικητή της ΤτΕ: πατήστε εδώ. [ « Τη διαβεβαίωση, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ουδέποτε έχει επιβάλει πρόστιμα για μη υποβολή στατιστικών στοιχείων σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και ούτε πρόκειται να το κάνει τώρα, έλαβε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, στη μεταξύ τους συνάντηση…..»

 

Για  «Οδηγίες υποβολής» δείτε :

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/Συνοπτικές_Οδηγίες_ΠΔΤΕ_2682_03.06.2019.pdf

Υποβάλλονται στο : https://iris.bankofgreece.gr/iris_web/login.xhtml

 

 

γ) «Μητρώο των Πραγματικών Δικαιούχων» [ Από «παράταση» σε «παράταση»  θα πάει ]


 

 

 

[ Φωτογραφία Τάκη Τλούπα (1920 – 2003)  -  Πηγή :  http://takis.tloupas.gr  ]

 

« …. παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» για το χρονικό διάστημα από τις 20/01/2020 έως και τις 28/02/2020.

Η εν λόγω παράταση δίνεται προκειμένου να οριστικοποιηθούν κρίσιμα νομικά ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση και τον τρόπο καταχώρισης ορισμένων νομικών οντοτήτων καθώς και ζητήματα τεχνικής διασύνδεσης των μητρώων πραγματικών δικαιούχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που πρόκειται να οριστικοποιηθούν σε συνάντηση εκπροσώπων των κρατών μελών στις 17/1/2010….

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος), όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ.»

( Πηγή : https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon )

 

Δείτε σχετικά και  : 139019 ΕΞ 2019 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υποστήριξη του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

 

Μην χάσετε το :

On line σεμινάριο: Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Υποχρεώσεις και ευθύνες των εξωτερικών λογιστών-φοροτεχνικών ( Εισηγήτρια: Νένα Διονυσοπούλου, Δικηγόρος )

 

……………………………..

Δείτε την «συνολική κίνηση» για τις κυριότερες «πλατφόρμες» στα κουμπιά του κόμβου :


 

 

 

δ) Η Πλατφόρμα της «Ρύθμισης» [ Μια «ποθητή» πλατφόρμα ]

 

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης, υποβάλλεται από την 26/2/2020 ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. ( Α.1010/2020 )

  

 

⥢⥤

 

3) Φορολογικά Θέματα και Αποφάσεις.


 
 [ Φωτογραφία Τάκη Τλούπα (1920 – 2003)  -  Πηγή :  http://takis.tloupas.gr  ]

 

[ Φόρος Μερισμάτων ]

 Ε.2012/2020 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4646/2019


Ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων 5% εφαρμόζεται επί των ακόλουθων διανομών:
α)
στα κέρδη που διανέμουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής (του τρέχοντος ή των προηγούμενων φορολογικών ετών) από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου έχει ληφθεί από την 1.1.2020 και μετά…

Σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί προμερίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2019, επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής (5%). …
β) στα κέρδη που διανέμουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανής εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία ο χρόνος του δικαιώματος είσπραξής τους από τα μέλη των υπόψη νομικών οντοτήτων είναι μετά την 1.1.2020. Όπως έχει διευκρινισθεί με την
ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιό μας, ως χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων), τα οποία αφορούν κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.
Για τυχόν διανεμόμενα κέρδη παρελθόντων φορολογικών ετών, καθώς και για τις προσωρινές απολήψεις κερδών των πιο πάνω εταιρειών, δεδομένου ότι ως χρόνος κτήσης του υπόψη εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η διανομή ή απόληψη (πίστωση ή καταβολή), όπως προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, παρακρατείται φόρος με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο της διανομής ή απόληψης (ήτοι, για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2019 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%, ενώ για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2020 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 5%).
γ)  Για εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, ο μειωμένος συντελεστής 5% εφαρμόζεται όταν η απόκτηση του δικαιώματος είσπραξης αυτού (π.χ. απόφαση του αρμόδιου οργάνου) είναι μετά την 1.1.2020 και σε περίπτωση που δεν είναι ευχερής η διαπίστωση του χρόνου αυτού, όταν ο χρόνος καταβολής τους στον δικαιούχο, μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού ή με άλλο τρόπο, πραγματοποιείται μετά την 1.1.2020 (σχετ.
ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιός μας).


[ Θέματα Φ.Π.Α ]

 Ε.2018/2020 Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

Intrastat και Ηνωμένο Βασίλειο: Θα συνεχίζουν να υποβάλλονται μέσω του συστήματος οι δηλώσεις κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι 31/12/2020

[ Διάφορα Θέματα]

 ΔΕΔ 2187/2019 Γραφεία τελετών - Έξοδα για λογαριασμό πελατών που αναγράφονται σε ΑΠΥ και δεν τεκμηριώνονται με παραστατικά θεωρούνται έσοδο του γραφείου

[ Δηλώσεις Αναδρομικών]

  ΑΣΦΕΕ: Ανακοίνωση για την εκκαθάριση των αναδρομικών

 

 Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους, αφού τους κοινοποιηθούν οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών ταμείων, να προχωρήσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα στην υποβολή τροποποιητικών – συμπληρωματικών δηλώσεων.


[ Οι Δηλώσεις του 2020 ]

( Από ανάρτηση του Χρήστου Μελά )

  « ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΟΙ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ
Σε λίγες μέρες θα δοθούν στη δημοσιότητα τα νέα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων του 2020.
Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, το πιθανότερο είναι να ανοίξει, εντός του Μαρτίου.
Οι σύζυγοι που επιθυμούν φέτος να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, πρέπει να μπούνε στο Taxisnet και να το δηλώσουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου.
Οι σύζυγοι που πέρυσι υπέβαλλαν χωριστές δηλώσεις, αν επιθυμούν να υποβάλλουν και φέτος χωριστά, πρέπει να το δηλώσουν πάλι στο Taxisnet.
Σημειώνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συμφέρει τους συζύγους να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις. Σε κάποιες λιγότερες περιπτώσεις έχουν συμφέρον να κάνουν χωριστή υποβολή.»
( ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ Χρήστος Δ. Μελάς 7-2-2020 )

 

[ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ( Μ.Κ.Ο ) ]

  Κατατέθηκε τροπολογία για το μητρώο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

 

Τίθεται αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας οι ΜΚΟ θα πρέπει να προβούν στη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης των μελών, υπαλλήλων και συνεργατών τους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

 

⥢⥤

 

4) Εργατικά - Ασφαλιστικά.


 

[ Φωτογραφία Τάκη Τλούπα (1920 – 2003)  -  Πηγή :  http://takis.tloupas.gr  ]

 

 

 

[ Νέο Ασφαλιστικό ]

 

Από τον Ιανουάριο το νέο σύστημα εισφορών για αγρότες και ελ. επαγγελματίες - Διευκρινίσεις από τον Υπ. Εργασίας


Ο  Υπουργός ανέφερε: «Οι εισφορές Ιανουαρίου των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών, θα υπολογιστούν και θα πληρωθούν με το νέο σύστημα εισφορών. Ήδη, ο e-ΕΦΚΑ ετοιμάζει τα σχετικά ειδοποιητήρια, που θα σταλούν, μετά την ψήφιση του νόμου».

«Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου θα κατατεθεί στη Βουλή από τις 10 έως τις 12 Φεβρουαρίου, με ορίζοντα ψήφισης, μέχρι την 21η Φεβρουαρίου».

 

Νέο ασφαλιστικό - Υποχρέωση ασφάλισης διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ, ποσοστά ασφάλισης ( Επιμέλεια: Δημήτριος Μπούρλος)


.. θεσπίζεται το πρώτον, με ρητή διάταξη νόμου, η υποχρέωση ασφάλισης των διαχειριστών Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. κατά το σύστημα και τον τρόπο που ασφαλίζονται οι μισθωτοί (άρθρο 38 ν. 4387/2016)….
Αναμένουμε λοιπόν τις τελικές ρυθμίσεις αλλά και τις εγκυκλίους, που ελπίζουμε να εκδοθούν άμεσα, προκειμένου να έχουμε την κατά το δυνατόν ταχύτερη ενημέρωση και την άμεση συμμόρφωση προς τις νέες υποχρεώσεις…..

 

  Διαδοχική ασφάλιση στο νέο ασφαλιστικό (  Μαργαρίτα Κάρδαρη )

 

ΓΣΕΕ για νέο ασφαλιστικό: «ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν»Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 2/2020 Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και την προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του Ε.Φ.Κ.Α.

 

 Άρειος Πάγος 1367/2019 Βάση υπολογισμού αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας

 

ΔΕΝ: Υπερωριακή απασχόληση κατά Κυριακές, εορτές ή νύκτα και κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις.» - Κωδικοποίηση νόμων στο αρχείο του κόμβου

 

ΟΑΕΔ: «Παγιώνεται η ενημέρωση των κατόχων δελτίων ανεργίας μέσω προσωποποιημένων emails για την έγκαιρη ανανέωσή τους»

 

⥢⥤

 

5) Αποφάσεις ΕΛΤΕ - ΣΛΟΤ.

 


 

 

 [ Φωτογραφία Τάκη Τλούπα (1920 – 2003)  -  Πηγή :  http://takis.tloupas.gr  ]

 

ΣΛΟΤ 2772/2019 Χειρισμός εσόδων από ενδοομιλικά μερίσματα κατά τη διανομή

Επομένως, επί των καθαρών κερδών της περιόδου θα σχηματιστεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό και θα διανεμηθεί το ελάχιστο μέρισμα. Αν από το σύνολο των καθαρών κερδών της περιόδου αφαιρεθούν τα διατεθέντα ως άνω ποσά και ο αναλογούν επί αυτών φόρος, με το απομένον υπόλοιπο μπορεί να σχηματιστεί το «ειδικό αποθεματικό» του άρθρου 48 του ν. 4172/2013.

 

ΣΛΟΤ 2882/2019 Μεταφορά χρημάτων από υποκατάστημα σε ταμείο έδρας

Κάθε συναλλαγή και κάθε λογιστικό γεγονός που αφορά την οικονομική οντότητα, πρέπει να θεμελιώνεται με κατάλληλα παραστατικά, τα οποία ο νόμος αποκαλεί «τεκμήρια», δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία και τα οποία αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή λογιστικού γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.

 

ΣΛΟΤ 2885/2019 Αναστροφή ζημιάς απομείωσης κατόπιν μείωσης της φορολογητέας αξίας του ΦΠΑ, για τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019


 Συνεπώς, εφόσον συγκεντρώνονται όλες οι προϋποθέσεις για την καταχώριση του μη χρηματοοικονομικού στοιχείου της «απαίτησης του ποσού του φόρου από το Δημόσιο» βάσει του ορισμού του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, η σχετική λογιστική εγγραφή θα διενεργηθεί εντός του 2019. Το ανωτέρω στοιχείο θα αποτιμηθεί στην ανακτήσιμη αξία του, δηλαδή στο ποσό που αναμένεται να ληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο (επιστροφή ή συμψηφισμός), κατά την περίοδο υποβολής της δήλωσης του ΦΠΑ, όπου θα εκδοθεί και η απόφαση του Προϊσταμένου ΔΟΥ.
Η λογιστική εγγραφή θα είναι η εξής:

 ...................................... 31/12/2019 ........................................
54.00 ΦΠΑ
54.00.30 ΦΠΑ εισροών –Απαίτηση από το Δημόσιο αναλογούντος ΦΠΑ ανείσπρακτων τιμολογίων
 81.03 Έκτακτα κέρδη
 81.03.99 Λοιπά έκτακτα κέρδη
Επιστροφή ή συμψηφισμός αναλογούντος ΦΠΑ, βάσει απόφασης
ΣτΕ 355/2019, απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 8/2017 και απόφασης Προϊσταμένου ΔΟΥ, μετά την υποβολή αίτησης της οντότητας …

 

⥢⥤

 

 

6)    Αρθρογραφία, «Επισημάνσεις» και briefing 

[ Φωτογραφία Τάκη Τλούπα (1920 – 2003)  -  Πηγή :  http://takis.tloupas.gr  ]

 

Μείωση κεφαλαίου με ανάληψη περιουσιακών στοιχείων ( Του Γιώργου Δαλιάνη )


 Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε την περίπτωση της μείωσης κεφαλαίου με αυτούσια απόδοση ακινήτων στους μετόχους ενόψει διάλυσης-εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας

 

Εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων, επί των εμπορικών απαιτήσεων, εφαρμόζοντας τις οδηγίες του ΔΠΧΑ 9 - ΣΟΛ ΑΕ ( Δρ. Σταμάτιος Δρίτσας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Επικεφαλής Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΛ Crowe)

 

 Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων ( Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης  )

 

 Φορολογία εισοδήματος αγροτών  ( Φώτης Τσιατούρας )

 

Μισθώματα βραχυχρόνιων μισθώσεων και τρόπος εξόφλησής τους ( Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)

 

Το briefing της ημέρας - Αναστολή του ΦΠΑ στα ακίνητα (06.02.2020) τα κυριότερα σημεία σχετικά με την αναστολή του ΦΠΑ στα ακίνητα με καλεσμένο τον Λεωνίδα Κορρέ.

 

Tax Flash: Δημόσια διαβούλευση από την Ε. Επιτροπή για το «καθεστώς ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων»

 

Tax Flash: Υπογραφή συμφωνίας αποχώρησης Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασιλείου - Παρουσίαση από την Ε.Ε. της εμπορικής συμφωνίας με το Ην. Βασίλειο σε συνέχεια του Brexit

 

Είναι υποχρεωτική η υπογραφή του εκδότη και του λήπτη, στο σώμα ενός τιμολογίου πώλησης, για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητά του;

( Δουκέρης Αναστάσιος και Νούσης Γιώργος )

 

⥢⥤

 

 

7) Οι προθεσμίες στη ζωή μας... 

[ Φωτογραφία Τάκη Τλούπα (1920 – 2003)  -  Πηγή :  http://takis.tloupas.gr  ]

 

Καταρχήν δείτε :

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2020

 

Επισημάνσεις

Εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή:

 [Φορο-διαζύγια] ( Δεν συμφέρουν )

έως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων,

- Χωριστές δηλώσεις υποβάλλουν οι σύζυγοι σε περίπτωση διακοπής του έγγαμου βίου ακόμη και για παλαιότερα έτη κατά τα οποία βρίσκονταν σε έγγαμη σχέση

Σε λειτουργία η εφαρμογή για τη δήλωση υποβολής χωριστών δηλώσεων - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

έως τις 14.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ» συγκεντρωτικά και απογραφικά στο Σ.ΕΠ.Ε., σε περίπτωση χειρόγραφης τήρησης για το χρονικό διάστημα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020,

έως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η οριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος και η υποβολή τυχόν τροποποιητικών δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής,

  έως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης για επιχειρήσεις που μετατάσσονται κατά την 1η του έτους από το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα,

  έως τις 29.2.2020 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) μετά την παράταση που δόθηκε με την Υ.Α. 2541/Δ1.853/2020 (ΦΕΚ Β' 88/27.1.2020)

  έως τις 29.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ» για την απασχόληση προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, για το διάστημα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020.

 μέχρι τις 3 Μαρτίου 2020: υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.,

 

 Επίσης :

ΕΔΟΕΑΠ: Παράταση υποβολής Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της ΑΚΕΕΔ (Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου), περιόδου 11/2017-12/2019 (ανά μήνα) μέχρι την 01/06/2020, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ.

 

Εκδόθηκε ο οδηγός για την κατάρτιση και την πορεία υλοποίησης του ΠΔΕ για τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες - Μέχρι 31/3 η κατάθεση των προτάσεων

 

 

⥢⥤

 

8 ) Οικονομικό Επιμελητήριο  - Μετά την Εκλογή της «Κεντρικής Διοίκησης»  τι ;;; [ «Ρητορικόν Ερώτημα» ]

 

  ΟΕΕ: 53ο τεύχος του Newsletter


 

Καλή και Δημιουργική θητεία.

 

⥢⥤

 

9 ) Αξίζουν την προσοχή μας………….[ Φωτογραφία Τάκη Τλούπα (1920 – 2003)  -  Πηγή :  http://takis.tloupas.gr  ]

 

[ Επίσης, μιας και μιλάμε για Γιαγιάδες δείτε : Η βραβευμένη ελληνική ταινία μικρού μήκους αφιερωμένη στην Ελληνίδα γιαγιά

https://www.diaforetiko.gr/i-vraveymeni-elliniki-tainia-mikroy-mikoys-afieromeni-stin-ellinida-giagia/ ]

 

GDPR: «Φουρτούνα» προστίμων στον χώρο της ναυτιλίας

Κάτω από το εισοδηματικό όριο της φτώχειας το 12,9% του πληθυσμού - «Οικονομικά ευάλωτο» το 55,4%

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα του 1% τα ελληνικά 10ετή ομόλογα

4 εκατ. περίπου οι οφειλέτες προς το Δημόσιο τον Δεκέμβριο του 2019

Εταιρική Διακυβέρνηση: Παρατηρήσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ στο νομοσχέδιο που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση

Πρόσθετη χρηματοδότηση για «Έρευνα και Ανάπτυξη» ύψους 13,65 εκατ. ευρώ

 

 

⥢⥤

 

 

[ Φωτογραφία Τάκη Τλούπα (1920 – 2003)  -  Πηγή :  http://takis.tloupas.gr  ]

 

 

 

Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής ( «Αρχή σοφίας, η των ονομάτων επίσκεψις» ( Αντισθένης )  )


«Αν το να μιλάς για ποίηση, χωρίς να μιλάς για τη γλώσσα, είναι παράλειψη· αν το μιλάς για την ελληνική ποίηση, χωρίς να μιλάς για τη γλώσσα, είναι λάθος· τότε, το να μιλάς για την ποίηση του Ελύτη, χωρίς να μιλάς για τη σχέση του Ελύτη με τη γλώσσα, είναι παρανόηση.»

[Γ. Μπαμπινιώτης «Ο μεταγλωσσικός Οδυσσέας Ελύτης» ( https://www.babiniotis.gr/dimosieumata/glossika-themata/59-5-22-3-1998) .


 

( Γ. Μπαμπινιώτης )

Τι σημαίνει η ελληνική γλώσσα λίγοι από μας το γνωρίζουν

Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις. είναι από την Ελληνική γλώσσα.. (βιβλίο Γκίνες)

Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ’ αυτήν δεν υπάρχουν όρια.
(Μπιλ Γκέιτς, Microsoft)

Η Ελληνική και η Κινέζικη. είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία από τους ίδιους λαούς και…..στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική. (Francisco Adrados, γλωσσολόγος).

Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον.

….. λέξη «ελευθερία» για την οποία το «Ετυμολογικόν Μέγα» διατείνεται «παρά το ελεύθειν όπου ερά» = το να πηγαίνει κανείς όπου αγαπά .. Άρα βάσει της ίδιας της λέξης, ελεύθερος είσαι όταν έχεις τη δυνατότητα να πάς όπου αγαπάς.

[ Πηγή : https://www.tilestwra.com/ti-simeni-elliniki-glossa-ligi-apo-mas-gnorizoun/ ]

 

Καλή Δύναμη και Καλή Συνέχεια.

----------------------------------

 

ΥΓ. : Πατήστε το « πράσινο ανθρωπάκι »

[ τα εξηγεί ο Γραβιάς https://www.taxheaven.gr/news/47366/to-briefing-ths-hmeras-anastolh-toy-fpa-sta-akinhta-06022020 ]


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης