Αποτελέσματα live αναζήτησης

Tax Flash: Δημόσια διαβούλευση από την Ε. Επιτροπή για το «καθεστώς ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων»ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

39ο Tax Flash


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ TON ΧΑΡΤΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ» (ARES(2020)697585)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χάρτη πορείας για την αξιολόγηση και τον έλεγχο καταλληλότητας αναφορικά με το «καθεστώς ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων», τον οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση. Η περίοδος υποβολής παρατηρήσεων εκτείνεται από τις 04.02.2020 έως τις 03.03.2020 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών).

Κατά την αξιολόγηση θα εκτιμηθεί εάν και σε ποιο βαθμό το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, πληροί τους στόχους του όσον αφορά την απλούστευση των κανόνων για τον συγκεκριμένο τομέα και διασφαλίζει ότι ο ΦΠΑ εισπράττεται από τη χώρα της ΕΕ στην οποία καταναλώνονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες. Θα εκτιμηθεί, επίσης, κατά πόσο το καθεστώς είναι αποτελεσματικό για την κάλυψη των βασικών αναγκών του τομέα, και σε ποιο βαθμό εξακολουθεί να συνάδει με αλλαγές στη συνολική πολιτική, καθώς και με άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες της ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι οι χάρτες πορείας παραμένουν ανοιχτοί για σχολιασμό επί τέσσερις (4) εβδομάδες. Οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση της σχετικής πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα συνοψίσει σε σύντομη έκθεση τις παρατηρήσεις που θα ληφθούν και θα εξηγήσει τον τρόπο, με τον οποίο θα ληφθούν υπόψη, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, τους λόγους, για τους οποίους ορισμένες προτάσεις θα πρέπει να απορριφθούν. Οι παρατηρήσεις που θα ληφθούν θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της Επιτροπής.Γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την πρόταση νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό είναι το λεγόμενο «δικαίωμα πρωτοβουλίας». Η νομοθεσία της ΕΕ προασπίζει τα συμφέροντα της Ένωσης και των πολιτών της συνολικά. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών, οι δημόσιες αρχές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος που ενδεχομένως επηρεάζεται από μια νομοθετική πράξη ή μια πολιτική, μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί νομοθετικές πράξεις και καταρτίζει πολιτικές με διαφάνεια, βάσει στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «βελτίωση της νομοθεσίας».

Η βελτίωση της νομοθεσίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει α) μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων, β) τη δυνατότητα συμβολής των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικών και εκπόνησης νομοθετικών πράξεων, γ) την ανάληψη δράσης από την ΕΕ βάσει στοιχείων και κατόπιν εξέτασης του αντικτύπου και δ) τον περιορισμό στο ελάχιστο του κανονιστικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές. 
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει και προωθεί τη δυνατότητα συμβολής καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου χάραξης των πολιτικών και εκπόνησης των νομοθετικών πράξεων. Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους όσον αφορά:
1. χάρτες πορείας και αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων, μέσω των οποίων η Επιτροπή παρουσιάζει νέες ιδέες για νομοθετικές πράξεις και πολιτικές ή αξιολογήσεις υφιστάμενων πολιτικών,
2. πτυχές των εκτιμήσεων επιπτώσεων, μέσω των οποίων η Επιτροπή αναλύει τον πιθανό οικονομικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο μιας πρότασης,
3. νομοθετικές προτάσεις, αφού συμφωνηθούν από την Επιτροπή, 
4. σχέδια πράξεων που προσθέτουν ή τροποποιούν στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας (κατ' εξουσιοδότηση πράξεις) ή θεσπίζουν κανόνες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας απ' όλα τα κράτη μέλη (εκτελεστικές πράξεις). Διατυπώστε τις απόψεις σας για σχέδια εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων,
5. στοιχεία αξιολογήσεων και «ελέγχων καταλληλότητας» των υφιστάμενων πολιτικών και νομοθετικών πράξεων και
6. τρόπους βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης