Εταιρική Διακυβέρνηση: Παρατηρήσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ στο νομοσχέδιο που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

4 Φεβρουάριος 2020
«Η Εταιρική Διακυβέρνηση ρυθμίζεται πρωτίστως από τις ίδιες τις εταιρείες και δευτερευόντως από την νομοθεσία, ενώ επισημαίνονται τρία σημεία που μπορεί να καταστούν προβληματικά» Taxheaven.gr


www.eneiset.gr

Με αφορμή την αντικατάσταση του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση από το Σχέδιο Νόμου «Για την διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Εσωτερική Οργάνωση στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης Εταιρειών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή ομολογίες σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα», το οποίο θα τεθεί προσεχώς σε δημόσια διαβούλευση, η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών επιστολή με τις παρατηρήσεις της επί του κειμένου.

Στην επιστολή, τονίζεται ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση ρυθμίζεται πρωτίστως από τις ίδιες τις εταιρείες και δευτερευόντως από την νομοθεσία, ενώ επισημαίνονται τρία σημεία που μπορεί να καταστούν προβληματικά και για τα οποία ζητούμε την αρμόζουσα τροποποίηση τους:

1. Η υποχρεωτική εισαγωγή Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφίων.
2. Η αύξηση του αριθμού των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (η οποία επιβλήθηκε ακριβώς εξαιτίας της υποχρεωτικής εισαγωγής των ως άνω Επιτροπών).
3. Η καθιέρωση υποχρεωτικής ποσόστωσης ανά φύλο στα Διοικητικά Συμβούλια.

Ολόκληρη η επιστολή:

Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

Προς:
Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα
Υπουργό Οικονομικών
[email protected]

Κοινοποίηση: Κύριο Γεώργιο Ζαββό
Υφυπουργό Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
[email protected]

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

Θέμα: Παρατηρήσεις στο ΣΝ για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Εν όψει της αντικατάστασης του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση από το Σχέδιο Νόμου «Για την διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Εσωτερική Οργάνωση στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης Εταιρειών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή ομολογίες σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα» που επιμελήθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και μας γνωστοποιήθηκε λόγω της συμμετοχής της Ένωσης μας στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε, όπως εκφράστηκε και στη Συμβουλευτική Επιτροπή, την πάγια θέση μας ότι τα ζητήματα που εντάσσονται στην θεματική της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι περισσότερο θέματα διοίκησης και όχι νομικά, τα οποία οφείλουν να ρυθμίζονται με μη αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, όπου χωρεί δυνατότητα αποκλίσεων, όπως προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία και συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντούτοις αντιλαμβανόμενοι και αποδεχόμενοι πλέον την πολιτική επιλογή για υιοθέτηση ενός νέου νόμου, θέλουμε δια της παρούσης να σας επιστήσουμε την προσοχή στα κάτωθι ζητήματα επί του σχεδίου που πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση:

1. Υποχρεωτική εισαγωγή Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφίων.
2. Αύξηση του αριθμού των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (η οποία επιβλήθηκε ακριβώς εξαιτίας της υποχρεωτικής εισαγωγής των ως άνω Επιτροπών).
3. Καθιέρωση υποχρεωτικής ποσόστωσης ανά φύλο στα Διοικητικά Συμβούλια.

Τα παραπάνω τρία σημεία προκαλούν σημαντικές επιβαρύνσεις και δυσχέρειες στην λειτουργία των εισηγμένων εταιρειών, κυρίως ως προς την εξεύρεση προσώπων για την στελέχωση των διοικητικών συμβουλίων, εν όψει των αυξημένων αποκλειστικά από την ελληνική νομοθεσία ευθυνών των μελών ΔΣ και πολύ περισσότερο των ανεξάρτητων μελών με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, σε συνδυασμό με τη μη συμμετοχή αυτών σε οποιοδήποτε σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση ή ακόμη και σε ασφαλιστικό πρόγραμμα. Το πρόβλημα επιτείνεται ακόμη περισσότερο από την αυστηρότερη περιγραφή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, όπως αυτές πλέον προδιαγράφονται στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου (πχ προβλέπεται ότι ανεξάρτητο μέλος που διήνυσε 1,5 θητεία στο ΔΣ, ήτοι 9 χρόνια, παύει να είναι ανεξάρτητο, ή προβλέπονται πλέον περιορισμοί και για συγγενικά πρόσωπα). Διερωτήθηκε κανείς πόσα μέλη ΔΣ των εισηγμένων εταιρειών πρέπει να αντικατασταθούν για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις; Μόνο για την προσαρμογή στην απαίτηση συμμετοχής γυναικών κατά 30% στα ΔΣ των 200 περίπου εισηγμένων εταιρειών απαιτούνται 500 με 600 γυναίκες στελέχη. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών δεν επικροτεί πρωτοβουλίες που κατατείνουν στην επίτευξη της ισότητας και στην διασφάλιση ίσων ευκαιριών, ωστόσο δεν θεωρούμε ότι αυτό επιτυγχάνεται με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ποσόστωσης ανά φύλο.

Τέλος, θεωρούμε ότι η προσθήκη της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου:
«4. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που έχουν ως θέμα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή/και στις οποίες περιλαμβάνονται θέματα, για την έγκριση των οποίων ο νόμος 4548/2018 προβλέπει λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι υποχρεωτική η παράσταση των ανεξάρτητων μελών του. Σε περίπτωση μη παράστασης, η συνεδρίαση αναβάλλεται για δέκα ημέρες το αργότερο χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Εάν η αναβολή δεν είναι εφικτή ή εάν δεν παραστεί το μέλος και στην μετ' αναβολή συζήτηση, το διοικητικό συμβούλιο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους αυτού στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2.»

θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, κυρίως στις περιπτώσεις όπου η αναβολή δεν είναι χρονικά εφικτή, αλλά και ως προς τη νόμιμη τελικά σύνθεση του ΔΣ στις περιπτώσεις μη αντικατάστασης ή διαφωνίας ως προς την αντικατάσταση του μέλους ΔΣ, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται από ΔΣ με μη νόμιμη σύνθεση θα είναι άκυρες. Κατά την γνώμη μας, αυτά τα θέματα θα πρέπει να ρυθμίζονται αποκλειστικά από τον εταιρικό νόμο.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου οι ανωτέρω ρυθμίσεις - προσθήκες να απαλειφθούν από το νομοθετικό κείμενο.

Με τιμή,
 
Παναγιώτης Δράκος
ΠρόεδροςΒασιλίσσης Σοφίας 82, 11528, Αθήνα
Τηλ.: 210-3641742/Email: [email protected]/Website: www.eneiset.gr
Μέλος της EuropeanIssuers