Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατατέθηκε τροπολογία για το μητρώο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

4 Φεβρουάριος 2020

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις.» συνιστάται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και στο οποίο καταχωρούνται τα μέλη, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες των εν λόγω Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η εγγραφή των ανωτέρω προσώπων στο Μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για τη δραστηριοποίησή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όσο και για τη συνεργασία τους με τους φορείς του Δημοσίου.

Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής και πιστοποίησης στο Μητρώο, οι προϋποθέσεις διαγραφής από αυτό καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

Τίθεται αποκλειστική προθεσμία, εντός της οποίας οι ΜΚΟ, που έχουν εγγραφεί ή εκκρεμεί αίτηση εγγραφής τους στο προβλεπόμενο με την παρ.3 του άρθρου 14 του π.δ. 122/2017 Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, θα πρέπει να προβούν στη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης των μελών, υπαλλήλων και συνεργατών τους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην Ελληνική Επικράτεια δραστηριοποιούνται ελληνικές και αλλοδαπές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η σύσταση «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», για την καταγραφή των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, καθώς και των μελών, των υπαλλήλων και των συνεργατών τους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Με την παράγραφο 2 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία ρυθμίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής των φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 στο Μητρώο, η διαδικασία πιστοποίησης τους, οι προϋποθέσεις διαγραφής τους από αυτό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου.
Με την παράγραφο 3 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται η υποχρέωση των ΜΚΟ που έχουν εγγραφεί ή εκκρεμεί αίτηση εγγραφής τους στο «Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που προβλέπεται στην παρ. 3 του αρ. 14 του π.δ. 122/2017, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2, προβούν στη διαδικασία πιστοποίησης των μελών, υπαλλήλων και συνεργατών τους που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ...
Σύσταση Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)


1. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συστήνεται «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, στο οποίο εγγράφονται και καταχωρούνται τα μέλη, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες των ως άνω Οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η εγγραφή των προσώπων αυτών στο Μητρώο και η πιστοποίησή τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για τη δραστηριοποίησή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όσο και για τη συνεργασία τους με τους φορείς του Δημοσίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής και πιστοποίησης στο Μητρώο, οι προϋποθέσεις διαγραφής από αυτό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου.
3. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που έχουν εγγραφεί ή εκκρεμεί αίτηση εγγραφής τους στο «Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 122/2017 (Α' 149), καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, να προβούν στη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης των μελών, υπαλλήλων και συνεργατών τους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης